Preskočiť na hlavný obsah

Oslobodené činnosti

Ide o činnosti uvedené v ustanoveniach § 28 až § 42 zákona o DPH, ktoré platiteľ pri dodaní v tuzemsku nezdaňuje. Platiteľ si nemôže odpočítať daň z nakúpených tovarov a služieb, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb oslobodených od dane podľa vyššie uvedených ustanovení. 

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Činnosti oslobodené od dane

Poštové služby

Poštové služby oslobodené od dane upravuje § 28 zákona o DPH. Podľa tohto ustanovenia oslobodené od dane sú univerzálne poštové služby (§ 3 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách) a aj dodanie tovaru, ktorý súvisí s poskytovanou univerzálnou poštovou službou. Univerzálne poštové služby môže poskytovať len subjekt, ktorý má na predmetné služby licenciu.

Príklad

Fakturácia poštovného pri dodaní tovaru v tuzemsku: Firma fakturuje klientovi dodanie tovaru zaslaného poštou, pričom na faktúre okrem ceny tovaru uvádza aj cenu poštovného. Môže byť poštovné fakturované bez DPH?

Riešenie: Podľa § 22 ods. 1 zákona o DPH je základom dane pri dodaní tovaru alebo služby všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od príjemcu plnenia alebo inej osoby za dodanie tovaru alebo služby, zníženú o daň. Do základu dane sa zahŕňa aj dotácia alebo príspevok, ktorý je priamo spojený s cenou tovaru alebo služby.

Podľa § 22 ods. 2 sa do základu dane podľa ods. 1 zahŕňajú aj iné dane, clá a poplatky vzťahujúce sa na tovar alebo službu ako aj súvisiace náklady .

Z uvedeného vyplýva, že náklady, ktoré dodávateľovi tovaru vzniknú v spojitosti s dodaním tovaru, sa nezdaňujú osobitne. Osobitne je možné zdaňovať iba taký "náklad", ktorý tvorí samostatné poskytnutie služby alebo tovaru, t.j. ak si ho objednávateľ objednal ako samostatné plnenie. To znamená, ak poštovné je súvisiacim nákladom dodávateľa pri dodaní tovaru, potom poštovné je súčasťou základu dane pri dodaní tovaru a tým podlieha rovnakému daňovému režimu ako dodanie tovaru.

Zdravotná starostlivosť

Zdravotnú starostlivosť oslobodenú od dane upravuje § 29 zákona o DPH. Ide o poskytovanie služieb zdravotnej starostlivosti či už štátnym alebo neštátnym zdravotníckym zariadením za účelom ochrany, udržania a obnovy zdravia vrátane preventívnych prehliadok, ošetrovateľskej starostlivosti, kúpeľnej zdravotnej starostlivosti, poskytovanie zdravotnej starostlivosti zubnými lekármi vrátane zubnej techniky, záchranná zdravotná služba vrátane dopravy do zdravotníckeho zariadenia a zo zdravotníckeho zariadenia a dodanie ľudských orgánov a tkanív vrátane ľudskej krvi, krvných prípravkov a materského mlieka.

Pod oslobodené činnosti zdravotnej starostlivosti nepatrí predaj liekov a zdravotníckych pomôcok, z čoho vyplýva, že ich predaj sa zdaňuje.

Príklady

Príklad č. 1 kúpeľná starostlivosť a občan: Občan si objedná krátkodobý liečebný pobyt a po odporúčaní kúpeľného lekára si zakúpi liečebné procedúry v kúpeľno - rehabilitačnom ústave. Je uvedená služba oslobodená od dane?

Riešenie: Oslobodená od dane v zmysle § 29 ods. 2 písm. b) zákona o DPH je aj kúpeľná starostlivosť, a ak kúpeľná starostlivosť nadväzuje na predchádzajúcu ambulantnú alebo ústavnú starostlivosť, aj služby s ňou priamo súvisiace. Z pohľadu citovaného ustanovenia zákona o DPH nie je rozhodujúce, či je kúpeľná starostlivosť poskytovaná za celú úhradu, alebo za čiastočnú úhradu, alebo na základe povinného zdravotného poistenia bezplatne.

Príklad č. 2 činnosť pracovnej zdravotnej služby: Komerčná zdravotná kancelária s.r.o., okrem iných činností vykonáva činnosť pracovnej zdravotnej služby. Spoločnosť je registrovaná ako platiteľ DPH. Je činnosť pracovnej zdravotnej služby oslobodená od DPH?

Riešenie: V nadväznosti na rozsudky súdneho dvora vzťahujúce sa na zdravotnú starostlivosť, podľa § 29 ods. 1 zákona o DPH sú činnosti pracovnej zdravotnej služby oslobodené od dane, len ak sú vykonávané poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu a len v prípade, ak sa jedná o výkony realizované na osobe (napr. preventívne prehliadky). Iné služby, ako napr. meranie hlučnosti, prašnosti pracoviska podliehajú DPH.

Príklad č. 3 vyšetrenie za účelom vypracovania posudku: Lekár na základe požiadavky životnej poisťovne vykonal vyšetrenie klientov životnej poisťovne za účelom vypracovania posudku pre uzatvorenie životného poistenia.

Je vyšetrenie lekára a vypracovanie posudku celé zdanené DPH alebo len vypracovanie správy podlieha DPH a prehliadky sú oslobodené od DPH?

Riešenie: Medzi činnosti oslobodené od dane z pridanej hodnoty uvedené v § 29 zákona o DPH patria jednoznačne činnosti, ktorých cieľom je prevencia, stanovenie diagnózy, liečba alebo vyliečenie chorôb alebo zdravotných ťažkostí. Patria sem teda aj preventívne lekárske prehliadky, screeningové vyšetrenia pre včasné zachytenie ochorení, očkovanie, ako aj rýchle lekárske vyšetrenia. Z judikatúry Súdneho dvora EÚ vyplýva, že aj keď zdravotná starostlivosť a poskytovanie zdravotnej starostlivosti musia mať terapeutický účel, z toho nevyhnutne nevyplýva, že terapeutický účel služby treba chápať v osobitne úzkom zmysle.

Ak primárnym účelom lekárskeho vyšetrenia za účelom vydania lekárskeho posudku nie je ochrana zdravia osoby a lekársky posudok sa vydáva s cieľom poskytnúť tretej osobe potrebné podklady alebo dôkazy na rozhodnutie, takéto lekárske služby nie sú v zásade určené na ochranu zdravia osôb a nemôžu byť preto oslobodené od dane. Uvedené sa týka aj lekárskeho posudku, ktorý sa vypracuje za účelom uzavretia poistnej zmluvy, z čoho vyplýva, že táto služba podlieha DPH. Ak je hlavnou službou vypracovanie lekárskeho posudku, potom služba zdravotnej prehliadky pacienta, je súčasťou tejto hlavnej služby a tvorí jeden základ dane, z čoho vyplýva, že vypracovanie lekárskeho posudku vrátane zdravotnej prehliadky potenciálneho poistenca životnej poisťovne je službou, ktorá podlieha DPH.

Podrobné informácie k službám zdravotnej starostlivosti nájdete v Metodickom pokyne FR SR k uplatneniu § 29 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov pri službách zdravotnej starostlivosti v zmysle § 29, ktorý je zverejnený v časti Daňoví a colní špecialisti.

Služby sociálnej pomoci

Služby sociálnej pomoci oslobodené od dane upravuje § 30 zákona o DPH. Patria sem služby súvisiace s ochranou detí a mládeže poskytované v zariadeniach sociálnych služieb podľa osobitného predpisu (napr. zákon č. 448/2008 o sociálnych službách v z.n.p.), oslobodený od dane je aj tovar dodaný spolu s tými službami.

Oslobodené od dane sú vyššie uvedené služby a tovar, ak sú dodané inou právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá spĺňa jednu alebo viac podmienok neziskovosti:

 • výkon činnosti je iný ako na dosiahnutie zisku a prípadný zisk sa použije výlučne na pokračovanie alebo zlepšenie sociálnych služieb,
 • je zriadená a spravovaná za zásade dobrovoľnosti osobami, ktoré z tejto činnosti nemajú žiaden finančný prospech,
 • uplatňuje ceny schválené príslušnými úradmi, resp. uplatňujú ceny nižšie ako podnikatelia.

Príklad

Poskytovanie stravy v zariadení sociálnych služieb pre cudzích stravníkov: Dom dôchodcov poskytuje stravovacie služby nielen dôchodcom, ale aj cudzím osobám. Je poskytovanie stravovania cudzím osobám oslobodené od dane podľa § 30 zákona o DPH?

Riešenie: Oslobodené od dane sú služby sociálnej pomoci a služby súvisiace s ochranou detí a mládeže poskytované v zariadeniach sociálnych služieb podľa osobitného predpisu (napr. zákon o sociálnej pomoci); oslobodený od dane je aj tovar dodaný spolu s týmito službami, ak s dodaním týchto služieb priamo súvisí.

Výchovné a vzdelávacie služby

Výchovné a vzdelávacie služby oslobodené od dane upravuje § 31 zákona o DPH, patria sem: výchovné a vzdelávacie služby poskytované za odplatu (§ 31 ods. 1 zákona o DPH):

 • na základe osobitných predpisov (tzv. školský zákon, zákon o vysokých školách, zákon k školským zariadeniam...),
 • právnickou alebo fyzickou osobou (školy a školské zariadenia), ktorá spĺňa jednu alebo viac nasledujúcich podmienok (podľa § 30 ods. 2 zákona o DPH):

- výkon činnosti je iný ako na dosiahnutie zisku a prípadný zisk sa použije výlučne na pokračovanie prípadne zlepšenie služieb,
-  je zriadená a spravovaná za zásade dobrovoľnosti osobami, ktoré z tejto činnosti nemajú žiaden prospech,
-  uplatňuje ceny schválené príslušnými úradmi, resp. uplatňujú ceny nižšie ako podnikatelia.

 • ako odborný výcvik a rekvalifikácia poskytované podľa osobitného predpisu (zákon o službách zamestnanosti). Oslobodené od dane je aj dodanie tovaru a dodanie služieb úzko súvisiacich s výchovnými a vzdelávacími službami podľa ods. 1 osobami, ktoré poskytujú výchovné služby a vzdelávacie služby podľa odseku 1 (§ 31 ods. 2 zákona o DPH).

Nepatrí sem:

 • činnosť škôl a zariadení, ktoré vykonávajú svoju činnosť ako nepodnikajúce subjekty bezodplatne, nakoľko v danom prípade ide o činnosť mimo rozsah DPH (štátne základné a stredné školy, prípadne vysoké školy),
 • výchovné a vzdelávacie služby na komerčnej báze (semináre, kurzy).

Príklady

Príklad č. 1 stravovanie pre cudzích študentov: Škola (SOU,VŠ) poskytuje ubytovanie a stravovanie pre študentov iných škôl. Dohoda o zabezpečení uvedených služieb je uzavretá so školou. Je táto služba oslobodená od dane?

Riešenie: Dodanie tovarov a služieb úzko súvisiacich s výchovnými službami a vzdelávacími službami osobami, ktoré poskytujú výchovné a vzdelávacie služby v zmysle ustanovenia § 31 zákona o DPH je oslobodené od dane aj v prípade, ak škola poskytuje tieto služby študentom iných škôl, nakoľko ide o činnosť, ktorá bezprostredne súvisí s výchovnou a vzdelávacou službou.

Príklad č. 2 príjmy verejnej vysokej školy: Ktoré činnosti, resp. príjmy z verejnej vysokej školy - platiteľa dane sú oslobodené od dane podľa § 31 zákona o DPH?

Riešenie: Zákon o DPH v ustanovení § 31 vymedzuje, že oslobodené od dane sú výchovné služby a vzdelávacie služby poskytované

 1. podľa osobitných predpisov, t.j. aj podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o vysokých školách),
 2. právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá spĺňa jednu alebo viac podmienok podľa § 30 ods. 2 zákona o DPH,
 3. ako odborný výcvik a rekvalifikácia poskytované podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách v zamestnanosti.

Oslobodené od dane je aj dodanie tovaru a dodanie služieb úzko súvisiacich s vyššie uvedenými výchovnými službami a vzdelávacími službami osobami, ktoré poskytujú výchovné a vzdelávacie služby podľa ods. l cit. ustanovenia.

V zmysle § 18 zákona o vysokých školách môže vykonávať vysoká škola aj podnikateľskú činnosť podľa § 2 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka. Verejná vysoká škola vedie príjmy a výdavky spojené s podnikateľskou činnosťou na samostatnom bežnom účte. Výnosy a náklady z podnikateľskej činnosti nie sú súčasťou rozpočtu verejnej vysokej školy. Výchovno - vzdelávacia činnosť verejnej vysokej školy je oslobodená od dane podľa § 31 zákona o DPH. Podnikateľská činnosť verejnej vysokej školy nie je oslobodená od dane podľa cit. ustanovenia. Napríklad:

 • Príjmy v rámci dotačnej zmluvy z kapitoly MŠ SR ako príspevok štátu na prevádzku a rozvoj pedagogiky a vedy nie sú odplatou (protihodnotou) na účely § 2 ods. 1 zákona o DPH.
 • Ubytovacie a stravovacie služby, ktoré vysoká škola poskytuje vo svojom učebno-výcvikovom zariadení fakulty pre študentov sú oslobodené od dane podľa § 31 zákona o DPH. Tieto ubytovacie a stravovacie služby v zariadení školy úzko súvisia so vzdelávacími alebo výchovnými službami. Ubytovacie a stravovacie služby, ktoré poskytuje vlastným zamestnancom a cudzím osobám nie sú oslobodené od dane v zmysle cit. ustanovenia, t.j. tieto služby podliehajú dani.
 • Ak vysoká verejná škola má príjmy od študentov, potom je potrebné posúdiť, či tieto príjmy predstavujú školné alebo poplatky spojené so štúdiom na verejnej vysokej škole, či tieto príjmy úzko súvisia s výchovno - vzdelávacími službami v zmysle zákona o vysokých školách a teda sú oslobodené od dane podľa § 31 zákona o DPH, alebo sú to príjmy z podnikateľskej činnosti, ktoré eviduje samostatne na osobitnom účte, ktoré sú predmetom dane a podliehajú dani.

Príklad č. 3 poskytovanie stravovacích služieb v rámci výuky: Škola vyučuje odborný predmet a má v rámci podnikateľskej činnosti prenajaté reštauračné zariadenie. Prax pozostáva z činností - technika obsluhy a technológia prípravy pokrmov. V akom rozsahu je jej činnosť–dodanie reštauračných služieb oslobodená od dane podľa § 31 ods. 2 zákona o DPH?

Riešenie: V zmysle § 31 ods. 2 zákona o DPH je od dane oslobodené dodanie tovaru a služieb úzko súvisiacich s výchovnými a vzdelávacími službami podľa § 31 ods. 1 zákona o DPH osobami, ktoré poskytujú výchovné a vzdelávacie služby v zmysle tohto ustanovenia. Podmienkou oslobodenia tovaru alebo služieb úzko súvisiacich s výchovnými a vzdelávacími službami teda je, aby tovar alebo služba bola dodaná menom príslušného vzdelávacieho zariadenia (napr. menom školy). Ak škola v prenajatom reštauračnom zariadení v rámci odborného výcviku poskytuje reštauračné služby, ktoré dodáva menom príslušného vzdelávacieho zariadenia, potom ide o službu oslobodenú od dane v zmysle cit. ustanovenia.

Pri posudzovaní oslobodenia od dane podľa § 31 ods. 2 zákona o DPH je potrebný individuálny prístup pri zohľadnení všetkých vlastností poskytovaného plnenia u každého konkrétneho subjektu osobitne z dôvodu, že jednotlivé subjekty môžu uvedené činnosti vykonávať rôznymi alternatívnymi spôsobmi. 

Služby dodávané členom

Služby dodávané členom oslobodené od dane upravuje § 32 zákona o DPH. Ide o oslobodené služby, ktoré sú dodané svojím členom bez žiadania úhrady, nakoľko tieto služby sú financované z členských príspevkov členov hnutí, cirkví, politických strán, občianskych združení, profesijných komôr, pričom ich činnosť je na báze neziskovosti.

Od dane sú oslobodené aj ďalšie služby dodávané svojím členom, ak ich dodáva právnická osoba, za splnenia ďalších podmienok:

 • ide o služby, ktorých všetci príjemcovia ako členovia vykonávajú činnosti oslobodené od dane (poštové služby, zdravotná starostlivosť, služby sociálnej pomoci, výchovné a vzdelávacie služby....),
 • tieto služby sú nevyhnutné na predmetné činnosti,
 • právnická osoba, ktorá poskytuje služby svojím členom, žiada od členov len úhradu podielu na spoločných výdavkoch,
 • toto oslobodenie nenarušuje hospodársku súťaž.

Služby súvisiace so športom a alebo telesnou výchovou

Služby súvisiace so športom alebo telesnou výchovou oslobodené od dane upravuje § 33 zákona o DPH. Ide o oslobodené služby, ktoré úzko súvisia so športom alebo telesnou výchovou, sú dodávané osobám, ktoré sa zúčastňujú na športe alebo telesnej výchove, pričom poskytovateľ služieb - právnická osoba alebo fyzická osoba musí spĺňať aspoň jednu z podmienok:

 • vykonáva činnosť za iným účelom, ako je dosahovanie zisku, príp. zisk musí byť určený na pokračovanie alebo zlepšenie týchto služieb,
 • je zriadená alebo spravovaná na zásade dobrovoľnosti osobami, ktoré nemajú priamy alebo nepriamy prospech na výsledkoch týchto činností,
 • uplatňuje ceny schválené príslušnými úradmi, alebo ceny, ktoré ich neprekračujú § 30 ods. 2 zákona o DPH).

Príklad

Prestup hráča futbalového klubu: Akciová spoločnosť, ktorá je založená pre šport, je zaregistrovaná ako platiteľ dane. Tento platiteľ má zmluvne zaviazaných hráčov napr. futbalu, že bez ich súhlasu nemôžu hrať za iný športový klub, alebo hosťovať u iného športového klubu, prípadne podľa vyjadrenia a.s. môže a.s. inému športovému klubu hráča „predať". Zmluva medzi platiteľom dane (a. s.) a hráčom nie je zmluva pracovnoprávna, je to nepomenovaná zmluva podľa občianskeho zákonníka. Platiteľ dane ak napr. povolí hráčovi hosťovanie v inom športovom klube (hráč potom môže hrať za tento športový klub, inak nie), žiada od tohto klubu odplatu a túto mu vyfakturuje. Jedná sa o zdaniteľný obchod? Ak ide o zdaniteľný obchod, podlieha DPH? Ako by to bolo v prípade, ak by išlo o prestup hráča do športového klubu iného členského štátu? Aké povinnosti by vznikli, keby športový klub nebol platiteľom dane?

Riešenie: Zákon o DPH v ustanovení § 9 ods. 1 uvádza: „Dodaním služby je každé plnenie, ktoré nie je dodaním tovaru podľa § 8, vrátane......". Z uvedeného vyplýva, že platiteľ dodal službu s tým, že inému športovému klubu umožnil, aby hráč hral za tento klub.

Prestup hráča predstavuje službu prevodu práva, ktorá podlieha dani v prípade, ak ide o dodanie služby s miestom dodania v tuzemsku a pokiaľ ide o športový klub, ktorý je platiteľom DPH. Pokiaľ by danú službu fakturoval športový klub – platiteľ DPH do iného členského štátu zdaniteľnej osobe usadenej v inom členskom štáte (športový klub v pozícii zdaniteľnej osoby), potom by sa miesto dodania určilo v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH, uvedená služba by nepodliehala dani v tuzemsku, nakoľko daň by odviedla zdaniteľná osoba z iného členského štátu. Služba by sa zaznamenala do súhrnného výkazu.

V prípade, ak by športový klub nebol platiteľom DPH, potom by sa pred realizáciou prestupu hráča za odplatu do iného členského štátu v prospech zdaniteľnej osoby usadenej v inom členskom štáte s prideleným IČ DPH musel registrovať podľa § 7a zákona o DPH a následne podať súhrnný výkaz za príslušný štvrťrok, v ktorom by uviedol predmetnú službu. 

Kultúrne služby

Kultúrne služby sú oslobodené služby, ktoré upravuje § 34 zákona o DPH vrátane dodania tovarov úzko súvisiacich s dodanou službu.

Patria sem napr. koncerty, divadelné predstavenia, premietanie filmov v kinách, knižničné služby, múzeá, zoologické záhrady a pod., avšak za podmienky, že sú poskytované verejno-právnymi subjektmi, alebo subjektmi, ktoré spĺňajú aspoň jednu z podmienok neziskovosti:

 • vykonáva činnosť za iným účelom, ako je dosahovanie zisku, príp. zisk musí byť určený na pokračovanie alebo zlepšenie týchto služieb,
 • je zriadená alebo spravovaná na zásade dobrovoľnosti osobami, ktoré nemajú priamy alebo nepriamy prospech na výsledkoch týchto činností,
 • uplatňuje ceny schválené príslušnými úradmi, alebo ceny, ktoré ich neprekračujú.

Príklad

Koncert zahraničnej hudobnej skupiny: Živnostník v SR – platiteľ dane – ide usporiadať koncert českej hudobnej skupiny, ktorá je registrovaná ako podnikajúci subjekt na DPH v ČR a nie je registrovaná ako platiteľ DPH v SR. Je povinný platiteľ dane platiť daň - vykonať samozdanenie pri honorári, ktorý mu vyfakturuje česká hudobná skupina alebo ide o službu, ktorá je oslobodená od dane?

Riešenie: Oslobodené od dane sú kultúrne služby a dodanie tovarov úzko s nimi súvisiacich, ak sú poskytované

 1. právnickou osobou zriadenou zákonom, (napr. zákon o Slovenskom národnom divadle.., zákon o Slovenskej filharmónii a pod.)
 2. právnickou osobou zriadenou Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, vyšším územným celkom alebo obcou podľa osobitného predpisu
 3. právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá spĺňa jednu podmienku alebo viac podmienok podľa § 30 ods. 2.
V danom prípade kultúrna služba nie je poskytovaná osobami, ktoré by spĺňali podmienky citovaného ustanovenia a preto nemôže byť oslobodená od DPH. Keďže ide o kultúrnu službu, ktorú fakturuje česká zdaniteľná osoba pre slovenskú zdaniteľnú osobu, na základe § 15 ods. 1 zákona o DPH má služba miesto dodania v SR a príjemca je povinný platiť daň podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH, t.j. v daňovom priznaní k DPH ju uvedie v riadku 09 a 10.

Zhromažďovanie finančných prostriedkov

Zhromažďovanie finančných prostriedkov, ktoré je oslobodené od dane, upravuje § 35 zákona o DPH. Charakteristickým znakom týchto služieb je ich neziskovosť.

Príklad

Usporiadanie vianočného koncertu nemocnicou: Nemocnica - platiteľ DPH usporiadala vianočný koncert, ktorého výťažok bude využitý na zakúpenie špeciálneho zdravotníckeho prístroja do nemocnice.

Podlieha vstupné - príjem z predaja lístkov na vianočný koncert DPH?

Riešenie: Vzhľadom k tomu, že vstupné sa použije na nákup zdravotníckeho prístroja, ktorý bude využívaný nemocnicou na poskytovanie zdravotnej starostlivosti oslobodenej od dane, bude aj predmetné vstupné oslobodené od dane podľa § 35 zákona o DPH.

Služby verejno-právnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu

Služby verejno-právnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu oslobodené od dane upravuje § 36 zákona o DPH. Vysielanie televízie a rozhlasu je oslobodené od dane za podmienky, že ide o vysielanie subjektmi, ktoré podliehajú verejnému právu.

Príklad

Vysielanie regionálnej televízie: Považuje sa regionálna televízia za verejno-právnu televíziu a jej vysielanie je oslobodené od dane okrem reklám a sponzorovaných programov?

Riešenie: Za verejno-právnu televíziu sa v SR považuje len Slovenská televízia. Ak je televízia zriadená ako súkromná, jej vysielanie podlieha DPH vrátane reklám a sponzorovaných programov.

Poisťovacie služby

Poisťovacie služby oslobodené od dane upravuje § 37 zákona o DPH Podmienkou oslobodenia predmetných služieb je poskytovanie zdaniteľnou osobou na základe právneho vzťahu medzi poskytovateľom poisťovacej služby a poisteným, ktorého riziká poistenie kryje. Z uvedeného vyplýva, že poisťovacie a zaisťovacie služby nemusí poskytovať len poisťovňa, ale aj zdaniteľná osoba v rámci kolektívneho poistenia. Medzi poisťovacie služby, ktoré sú oslobodené od dane, patrí aj poisťovacia činnosť Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní.

Príklady

Príklad č. 1 - na službu poisťovacieho agenta, ktorý má zmluvu s poisťovňou: Poisťovací agent má uzavretú zmluvu s poisťovňou, podľa ktorej uplatňuje pre poisťovňu regresnú pohľadávku z vyplateného poistného plnenia z neživotného poistenia voči zahraničnej tretej osobe, resp. jej poisťovateľovi. (Poisťovni vzniká právo na náhradu škody voči zodpovednej osobe alebo jej poisťovateľovi vyplatením poistného plnenia poistenému ). Je služba poisťovacieho agenta oslobodená od dane v zmysle § 37 zákona o DPH?

Riešenie: Uvedenú službu poskytovanú poisťovacím agentom je možné posudzovať podľa § 37 zákona o DPH za oslobodenú.

Príklad č. 2  - na službu poisťovacieho agenda, ktorý má zmluvu s klientom: Poisťovací agent /finančný poradca/ má uzatvorenú zmluvu s jednou, alebo viacerými poisťovňami. Táto osoba koná v záujme poisťovne a za sprostredkované poistenie dostáva od poisťovne províziu.

Rovnako poisťovací maklér (finančný sprostredkovateľ) má zmluvu s klientom a na základe jeho požiadaviek a informácií priamo v jeho mene uzatvorí poistný produkt. Províziu dostáva od klienta, nie od poisťovne.

Môže sa posudzovať vyplatená provízia pre finančného poradcu a finančného sprostredkovateľa za oslobodenú od dane podľa § 37?

Riešenie: Podľa § 37 je od dane oslobodená poisťovacia a zaisťovacia činnosť vrátane sprostredkovania poistenia a sprostredkovania zaistenia. Z uvedeného vyplýva, že bez ohľadu na to, či je zmluva o sprostredkovaní poistenia uzatvorená s poisťovňou, alebo klientom, za ktorého uzatvára zmluvu s poisťovňou, je táto služba oslobodená od dane.

Dodanie a nájom nehnuteľnosti

Dodanie nehnuteľnosti je oslobodené od dane za podmienok uvedených v ustanovení § 38 ods. 1, 2 a 7 zákona o DPH.

Nájom nehnuteľnosti, ktorý je oslobodený od dane je potom riešený v odseku 3 – 6 predmetného ustanovenia.

Daňový režim pri dodaní stavby alebo jej časti:

Pre uplatnenie oslobodenia od DPH pri dodaní stavby alebo jej časti je podstatné splnenie časovej podmienky.

Podľa § 38 ods. 1 zákona o DPH - oslobodené od dane je dodanie stavby alebo časti stavby vrátane stavebného pozemku, na ktorom stavba stojí, ak je dodanie uskutočnené po piatich rokoch odo dňa

a) kolaudácie stavby, ktorou sa povolilo prvé užívanie stavby na určený účel, alebo po piatich rokoch odo dňa začatia prvého užívania tejto stavby, a to podľa toho, čo nastane skôr (dodanie „novej stavby“),
b) kolaudácie, ktorou sa povolila zmena účelu užívania stavby, ku ktorej došlo v dôsledku vykonaných stavebných prác, ak náklady na tieto stavebné práce sú vo výške najmenej 40 % z hodnoty stavby pred začatím stavebných prác; hodnotou stavby pred začatím stavebných prác sa na účely tohto odseku rozumie hodnota, ktorá nie je nižšia ako cena porovnateľnej stavby na voľnom trhu v čase pred začatím stavebných prác (dodanie „staršej stavby“),
c) kolaudácie, ktorou sa povolilo užívanie stavby po vykonaní stavebných prác, v dôsledku ktorých došlo k podstatnej zmene podmienok doterajšieho užívania stavby; podstatnou zmenou podmienok doterajšieho užívania stavby sa rozumie vynaloženie nákladov na stavebné práce vo výške najmenej 40 % z hodnoty stavby pred začatím stavebných prác (dodanie „staršej stavby“).

Podľa § 38 ods. 7 zákona o DPH – ak platiteľ dodáva časť stavby, ktorou je jednotlivý byt, jednotlivý apartmán alebo jednotlivý nebytový priestor, dodanie je oslobodené od dane, ak je uskutočnené po piatich rokoch odo dňa

a) kolaudácie stavby, na základe ktorej sa povolilo prvé užívanie bytu, apartmánu alebo nebytového priestoru, alebo po piatich rokoch odo dňa začatia prvého užívania bytu, apartmánu alebo nebytového priestoru, a to podľa toho, čo nastane skôr,
b) kolaudácie, ktorou sa povolila zmena účelu užívania bytu, apartmánu alebo nebytového priestoru, ku ktorej došlo v dôsledku vykonaných stavebných prác, ak náklady na tieto stavebné práce sú vo výške najmenej 40 % z hodnoty bytu, apartmánu alebo nebytového priestoru pred začatím stavebných prác; hodnotou bytu, apartmánu alebo nebytového priestoru pred začatím stavebných prác sa na účely tohto odseku rozumie hodnota, ktorá nie je nižšia ako cena porovnateľného bytu, apartmánu alebo nebytového priestoru na voľnom trhu v čase pred začatím stavebných prác,
c) kolaudácie, ktorou sa povolilo užívanie stavby, bytu, apartmánu alebo nebytového priestoru po vykonaní stavebných prác na spoločných častiach stavby alebo jednotlivom byte, apartmáne alebo nebytovom priestore, v dôsledku ktorých došlo k podstatnej zmene podmienok doterajšieho užívania bytu, apartmánu alebo nebytového priestoru; podstatnou zmenou podmienok doterajšieho užívania bytu, apartmánu alebo nebytového priestoru sa rozumie vynaloženie nákladov na stavebné práce vo výške najmenej 40 % z hodnoty bytu, apartmánu alebo nebytového priestoru pred začatím stavebných prác.
Pre uplatnenie vyššie uvedených písm. b) a c) musí ísť o vykonanie takých stavebných prác, ktoré si vyžadovali stavebné povolenie a v dôsledku ktorých došlo k zmene účelu užívania stavby, resp. jej časti alebo k podstatnej zmene podmienok doterajšieho užívania stavby.
Podľa prechodného ustanovenia § 85kg ods. 4 zákona o DPH, pri dodaní stavby alebo časti stavby sa § 38 ods. 1 písm. b) a c) a ods. 7 písm. b) a c) v znení účinnom od 1. januára 2019 uplatnia, ak sa stavebné práce začali po 31. decembri 2018.

Podľa § 38 ods. 8 zákona o DPH - platiteľ, ktorý dodáva stavbu alebo časť stavby, ktorá spĺňa podmienky na oslobodenie od dane podľa odseku 1 alebo odseku 7, sa môže rozhodnúť, že dodanie stavby alebo časti stavby nebude oslobodené od dane; to neplatí pri dodaní stavby určenej na bývanie, dodaní jednotlivého bytu a dodaní jednotlivého apartmánu v bytovom dome. Ak platiteľ dodá stavbu, ktorá je určená na bývanie a aj na účel iný ako na bývanie, môže sa rozhodnúť, že dodanie stavby nebude oslobodené od dane len v časti, ktorá nie je určená na bývanie.

Daňový režim pri predaji pozemkov:

Predaj samostatného pozemku (napr. orná pôda) je oslobodený od dane.

Predaj samostatného stavebného pozemku sa vždy zdaňuje.

Predaj stavebného pozemku spolu so stavbou alebo časťou stavby, sa posudzuje rovnako ako predaj nehnuteľnosti podľa § 38 ods. 1 a 7 zákona o DPH.

Daňový režim pri nájme a podnájme nehnuteľností:

Nájom a podnájom nehnuteľnosti je oslobodený od dane, okrem ubytovacích služieb, nájmu priestorov na parkovanie, nájmu trvalo inštalovaných strojov a zariadení a nájmu bezpečnostných schránok.

Ubytovacími službami sú služby, ktoré patria do skupín 55.1 až 55.3 a 55.9 štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA); služby, ktoré patria do skupiny 55.9 sú ubytovacími službami, len ak sú poskytnuté na obdobie kratšie ako tri mesiace.

Ubytovacie služby podliehajú sadzbe dane 10 % podľa § 27 ods. 2 písm. a) zákona o DPH. Ide o výnimku z uplatnenia oslobodenia od dane.

Platiteľ, ktorý prenajíma nehnuteľnosť alebo jej časť zdaniteľnej osobe, sa môže rozhodnúť, že nájom nebude oslobodený od dane okrem nájmu bytu, rodinného domu a nájmu apartmánu v bytovom dome alebo ich častí (§ 38 ods. 5 zákona o DPH).

V zmysle prechodného ustanovenia § 85kg ods. 5 zákona o DPH, ustanovenie § 38 ods. 5 v znení účinnom od 1. januára 2019 sa vzťahuje na zmluvu o nájme nehnuteľnosti uzavretú po 31. decembri 2018, na základe ktorej bola nehnuteľnosť odovzdaná do užívania po 31. decembri 2018.

Príklady

Príklad č. 1 - Dodanie nehnuteľnosti (skladu) s priľahlými pozemkami 

Platiteľ dane ide predávať nehnuteľnosť (sklad) s priľahlými pozemkami. Nehnuteľnosť (sklad) je viac ako 5 rokov od prvej kolaudácie, t. j. spĺňa podmienku pre oslobodenie od dane podľa § 38 ods. 1 písm. a) zákona o DPH. Môže platiteľ dane toto oslobodenie od dane uplatniť aj pri predaji priľahlých pozemkov, ktoré predáva spolu s nehnuteľnosťou (skladom)?

Riešenie: V súlade s § 38 ods. 2 zákona o DPH, pokiaľ sa stavebný pozemok dodáva so stavbou alebo časťou stavby, vzťahuje sa na jeho dodanie ods. 1  a 7. Podľa § 38 ods. 1 zákona o DPH oslobodené od dane je dodanie stavby alebo jej časti vrátane stavebného pozemku, na ktorom stavba stojí. To znamená, že oslobodenie od dane sa vzťahuje len na stavebný pozemok, na ktorom stavba stojí (s parcelným číslom uvedeným podľa listu vlastníctva alebo geometrického plánu), a nie aj na stavebné pozemky s inými parcelnými číslami, ktoré sú predávané spolu so stavbou. Ak predávané priľahlé pozemky sú stavebnými pozemkami podľa stavebného zákona, ich dodanie podlieha DPH.

Príklad č. 2 - Dodanie nehnuteľnosti platiteľovi dane 

Platiteľ dane vlastní administratívnu budovu od roku 2018. Budova bola skolaudovaná v roku 2014. Pri nadobudnutí tejto budovy si uplatnil odpočítanie dane. V auguste 2023 chce platiteľ dane predať túto administratívnu budovu inému platiteľovi dane. Ako bude dodávateľ – platiteľ dane postupovať pri fakturácii predmetnej budovy?

Riešenie: V uvedenom prípade ide o nehnuteľnosť, u ktorej od prvej kolaudácie uplynulo viac ako 5 rokov, to znamená, že tento predaj je podľa § 38 ods. 1 písm. a) zákona o DPH oslobodený od dane a dodávateľ - platiteľ dane nie je povinný k cene uplatniť daň. Avšak následne je platiteľ dane povinný postupovať podľa § 54 zákona o DPH a upraviť odpočítanú daň, pretože pri nadobudnutí tejto budovy uplatnil odpočítanie dane (obdobie na úpravu odpočítanej dane pri zmene účelu použitia je 20 rokov).
Zákon v súvislosti s prevodom nehnuteľnosti, ktorá spĺňa podmienku pre oslobodenie od dane, umožňuje dodávateľovi - platiteľovi dane, aby sa rozhodol previesť nehnuteľnosť s uplatnením dane na výstupe. Z toho vyplýva, že aj po uplynutí piatich rokov od prvej kolaudácie môže dodávateľ - platiteľ dane zdaniť predávanú nehnuteľnosť. V prípade, ak sa tak rozhodne, uplatní sa prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. c) zákona o DPH na odberateľa, nakoľko má odberateľ tiež postavenie platiteľa dane, t. j. dodanie predmetnej nehnuteľnosti je povinný zdaniť odberateľ.

Príklad č. 3 - Dodanie novej nehnuteľnosti 

Platiteľ dane predáva v tuzemsku inému platiteľovi dane  nehnuteľnosť (garáž), ktorá bola prvýkrát skolaudovaná jeden mesiac pred jej dodaním. Podlieha tento predaj nehnuteľnosti (garáže) DPH? Môže sa platiteľ dane rozhodnúť a pri predaji uplatniť prenos daňovej povinnosti na kupujúceho podľa § 69 ods. 12 písm. c) zákona o DPH?

Riešenie: V tomto prípade ide o predaj nehnuteľnosti (garáže), od ktorej prvej kolaudácie, neuplynulo 5 rokov, preto tento predaj nie je podľa § 38 zákona o DPH oslobodený od dane. Dodávateľ k cene dodanej nehnuteľnosti uplatní DPH bez ohľadu na to, aké postavenie má kupujúci (platiteľ dane, zdaniteľná osoba, občan). V tomto prípade nie je možné uplatniť prenos daňovej povinnosti na kupujúceho – platiteľa dane.

Príklad č. 4 - Dodanie stavebného pozemku

Živnostník – platiteľ dane ide predať stavebný pozemok občanovi  v tuzemsku. Je predaj tohto pozemku oslobodený o dane?

Riešenie: Podľa § 38 ods. 2 zákona o DPH  oslobodené od DPH je dodanie pozemku okrem dodania stavebného pozemku. Ak predávaný pozemok je stavebným pozemkom podľa stavebného zákona, jeho dodanie nie je oslobodené od dane a dodávateľ – platiteľ dane uplatní pri fakturácii DPH (bez ohľadu na postavenie odberateľa).

Príklad č. 5 - Predaj budovy po prestavbe

Platiteľ dane kúpil v roku 1985 administratívnu budovu, ktorú používal na svoje podnikanie. V roku 2023 ju prebudoval na penzión. Náklady na prestavbu boli vo výške 55 % z hodnoty budovy pred prestavbou. Kolaudácia prebehla v 9/2023. Zo stavebných prác si platiteľ dane pri prestavbe uplatňoval odpočítanie dane. Platiteľ plánuje penzión predať v 11/2023. Môže byť tento predaj oslobodený od DPH?

Riešenie: Pri predaji platiteľ dane sleduje splnenie podmienok uvedených v § 38 ods. 1 písm. b) zákona o DPH a pretože neuplynulo viac ako 5 rokov od kolaudácie (9/2023), ktorou sa povolila zmena účelu užívania stavby, platiteľ dane predaj penziónu fakturuje s DPH.
Poznámka: Oslobodenie od dane pri predaji penziónu môže by mohol platiteľ dane uplatniť najskôr v 10/2028 a zároveň by musel upraviť odpočítanú daň podľa § 54 zákona o DPH v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 12/2028.

Príklad č. 6 - Predaj bytu po rekonštrukcii spoločných častí bytového domu

Spoločnosť – platiteľ dane kúpila bytový dom v roku 2023 bez DPH. Bytový dom bol skolaudovaný v roku 1980. Spoločnosť vykonala na základe stavebného povolenia v období od 4/2019 do 10/2023 stavebné práce na spoločných častiach bytového domu - napr. rekonštrukcia strechy, zateplenie,  rekonštrukcia schodov a pod. (kolaudácia bola vykonaná v 11/2023). Náklady na stavebné práce boli v prepočte na 1 byt vo výške 45 % z hodnoty bytu pred prestavbou bytového domu. V období 12/2023 plánuje byty predávať. Aký daňový režim sa spoločnosť uplatní pri predaji bytov?

Riešenie: Pri predaji platiteľ dane sleduje splnenie podmienok uvedených v § 38 ods. 7 písm. c) zákona o DPH a keďže neuplynulo viac ako 5 rokov od kolaudácie (11/2023), ktorou sa povolilo užívanie stavby, platiteľ dane predaj bytov fakturuje s DPH.

Príklad č. 7 - Prenájom nebytových priestorov voči zahraničnej osobe

Prenajímateľ – platiteľ DPH uzavrie zmluvu na prenájom nebytových priestorov s firmou so sídlom v Dánsku. Môže prenajímateľ nájomné voči tomuto nájomcovi zdaňovať 20 % DPH?

Riešenie: Keďže ide o služby, ktoré si objednala zahraničná osoba z iného členského štátu, je potrebné určiť miesto dodania danej služby. Podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH je služba spojená s nehnuteľnosťou, a preto – ak sa nehnuteľnosť nachádza v SR – je predmetom dane v SR.

Podľa § 38 ods. 3 citovaného zákona je oslobodený od dane nájom nehnuteľnosti alebo jej časti s výnimkou: a) ubytovacích služieb, b) nájmu priestorov a miest na parkovanie vozidiel, c) nájmu trvalo inštalovaných zariadení a strojov, d) nájmu bezpečnostných schránok. V prípade, ak platiteľ dane napr. prenajíma nebytový priestor, tak tento prenájom je oslobodený od dane. Rozhodnúť sa, že prenájom nehnuteľnosti alebo jej časti nebude oslobodený od dane, môže platiteľ dane len v prípade, že prenajíma nehnuteľnosť alebo jej časť zdaniteľnej osobe, okrem nájmu bytu, rodinného domu a nájmu apartmánu v bytovom dome alebo ich častí (§ 38 ods. 5 citovaného zákona). Z uvedeného vyplýva, že ak ide o zdaniteľnú osobu z iného členského štátu, môže sa platiteľ rozhodnúť, či prenájom nebytového priestoru zdaní alebo oslobodí od dane.

Príklad č. 8 - Prenájom rodinného domu občanovi

Podnikateľ, platiteľ dane, na základe uzavretej zmluvy na 3 roky prenajíma rodinný dom občanovi. Paušálnu sumu mesačného nájomného, v ktorom sú zahrnuté aj energie požaduje od nájomcu zaplatiť do konca predchádzajúceho mesiaca. Je povinný k prenájmu rodinného domu uplatňovať daň z pridanej hodnoty? Má nárok na odpočítanie dane z plánovanej rekonštrukcie strechy tohto domu?

Riešenie: Nájom rodinného domu voči občanovi na základe § 38 ods. 3 a ods. 5 zákona o DPH je  oslobodený od dane, t. j. platiteľ dane nemá dôvod k cene nájomného uplatňovať DPH. Podľa § 49 ods. 3 zákona o DPH si nemôže odpočítať daň z prijatých tovarov a služieb vzťahujúcich sa na rekonštrukciu.

Príklad č. 9 - Prenájom parkovacích miest voči súkromným osobám a neplatiteľom

Je prenájmom samotných parkovacích miest neplatiteľovi DPH oslobodený od dane alebo nie je oslobodený?

Riešenie: V zmysle § 38 ods. 3 písm. b) zákona o DPH oslobodený od dane je nájom nehnuteľnosti alebo jej časti s výnimkou nájmu priestorov a miest na parkovanie vozidiel. To znamená, ak platiteľ dane poskytuje službu, ktorou je nájom priestorov a miest na parkovanie vozidiel, uvedený nájom podlieha dani z pridanej hodnoty bez ohľadu na postavenie odberateľa služby.

Príklad č. 10 - Prenájom nebytových priestorov voči viacerým nájomcom – voči podnikateľom

Musí byť prenájom časti nehnuteľnosti voči viacerým nájomcom v rovnakom režime voči všetkým nájomcom, napr. v prípade rozhodnutia nájmu oslobodiť od dane, resp. všetky nájmy zdaniť, alebo posudzovať prenájmy voči platiteľom inak, ako voči neplatiteľom?

Riešenie: Uvedenú problematiku rieši § 38 ods. 3 a 5 zákona o DPH. V zmysle tohto ustanovenia sa každý nájomný vzťah posudzuje samostatne, čo inak znamená, že pokiaľ sa voči jednému nájomcovi, ktorým je podnikajúci subjekt (bez ohľadu na to či má postavenie platiteľa, alebo neplatiteľa – zdaniteľnej osoby) rozhodne prenajímateľ zdaniť a voči inému nájomcovi sa rozhodne nájom oslobodiť od dane v súlade so zákonom o DPH, je to v plnej kompetencii prenajímateľa.

Príklad č. 11 - Prenájom nehnuteľnosti s parkovacími miestami 

Obchodná spoločnosť - platiteľ DPH prenajíma nehnuteľnosť (kancelárske priestory) inému platiteľovi dane v tuzemsku s uplatnením oslobodenia od dane podľa § 38 ods. 3 zákona o DPH. Súčasne mu prenajíma aj miesta na parkovanie pred danou nehnuteľnosťou. Uplatní sa v danom prípade pri prenájme parkovacích miest DPH alebo je tento nájom tiež oslobodený od dane?

Riešenie: Podľa § 38 ods. 3 písm. b) zákona o DPH oslobodený od dane nie je nájom priestorov a miest na parkovanie vozidiel. Ak však  platiteľ dane, ktorý je vlastníkom nehnuteľnosti, prenajíma budovu, ktorá stojí na pozemku, na ktorom prenajímateľ dodatočne zriadil niekoľko parkovacích miest na účely parkovania nájomcu v súvislosti s užívaním budovy na základe zmluvy o nájme budovy, pri fakturovaní nájomného za užívanie budovy spolu s príslušnými parkovacími miestami sa uplatní § 38 ods. 3 zákona o DPH, t. j. nájomné bude oslobodené od dane (rozsudok Súdneho dvora EÚ č. C-173/88 Morten Henriksen).

Príklad č. 12 - Dodanie ubytovacej služby

S.r.o. – platiteľ DPH si objednala pre svojho zamestnanca z dôvodu pracovnej cesty ubytovanie v hoteli v tuzemsku. Môže hotel – platiteľ DPH uplatniť pri fakturácii ubytovania oslobodenie od dane podľa § 38 ods. 3 zákona o DPH?

Riešenie: Poskytovanie ubytovania v hoteli je ubytovacou službou, ktorá nie je v tuzemsku oslobodená od dane, t. j. podlieha DPH. Hotel pri fakturácii ubytovacej služby uplatní zníženú 10 %-nú sadzbu dane.

Finančné činnosti

Finančné činnosti oslobodené od dane upravuje § 39 zákona o DPH. Oslobodené od dane sú aj finančné činnosti, ktoré okrem banky poskytuje aj nebankový subjekt. V odsekoch a) až l) cit. ustanovenia sú vymenované jednotlivé druhy finančných služieb. 

Príklady

Príklad č. 1 - k príjmu za spotové a forwardové obchody: Je predmetom dane príjem za spotové a forwardové obchody z pohľadu klienta banky?

Riešenie: Uskutočňovanie zabezpečovacích operácií typu swap, forward a options za účelom fixovania kurzov mien platiteľmi dane (na základe uzavretej zmluvy s bankou) za účelom zabezpečenia menového rizika v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov nie je považované v nadväznosti na § 9 a § 39 zákona o DPH za dodanie služby. Príjem dosiahnutý z týchto operácií u platiteľa nie je predmetom dane. 

Príklad č. 2 - k cene termínovaného obchodu: Čo tvorí cenu termínovaných obchodov?

Riešenie: Cenou pri termínovaných obchodoch je dosiahnutý výnos z týchto obchodov po odpočítaní prípadnej straty z týchto obchodov v príslušnom zdaňovacom období.

Príklad č. 3 - k prevodu obchodného podielu: Je prevod obchodného podielu predmetom dane? Ak áno, tento prevod sa zdaňuje?

Riešenie: Prevod obchodného podielu je finančná činnosť uvedená v § 39 ods. 1 písm. f) zákona o DPH, t. j. ide o činnosť oslobodenú od dane.

Predaj poštových cenín a kolkov

Sprostredkovanie predaja poštových cenín a kolkov oslobodených od dane upravuje § 40 zákona o DPH za podmienky, že ich predaj je v nominálnej hodnote.

Prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier

Prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier oslobodené od dane upravuje § 41 zákona o DPH. Ide najmä o služby, ktoré prevádzkuje prevádzkovateľ na základe osobitného povolenia v zmysle zákona o hazardných hrách alebo ktoré prevádzkuje mandatár v mene a na účet prevádzkovateľa za podmienky, že ide o priame zabezpečenie všetkých činností spojených s prevádzkovaním lotérií a iných podobných hier (prijímanie stávok, predaj žrebov, výplaty výhier a pod.)

Príklady

Príklad č. 1 - k poskytnutiu služieb spojených s prevádzkovaním výherného prístroja vrátane jeho umiestnenia: Spoločnosť A ako mandant uzatvorila so spoločnosťou B ako mandatárom mandátnu zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie služieb súvisiacich s organizačno-prevádzkovo technickým zabezpečením prevádzkovania výherných prístrojov v mene a na účet mandanta. Mandatár sa zaviazal tieto prístroje umiestniť vo svojom zariadení, za čo mu prislúcha odmena. V zmluve je uvedené, že odmena je oslobodená od dane podľa § 41 ods. 2 zákona o DPH. Je postup mandatára správny?

Riešenie: Podľa § 41 zákona o DPH je od dane oslobodené prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier osobou, ktorá má povolenie na ich prevádzkovanie podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách. Podľa § 41 ods. 2 zákona o DPH je od dane oslobodená aj činnosť spočívajúca v zabezpečení prevádzkovania lotérií a iných podobných hier, ktorá je vykonávaná v mene a na účet osoby, ktorá má povolenie na prevádzkovanie podľa osobitného predpisu. Zabezpečením prevádzkovania lotérií a iných podobných hier sa podľa tohto ustanovenia rozumie príjem stávok, predaj žrebov, výplata výhier a ďalšie služby priamo s nimi spojené poskytované mandatárom.

Ak však podnikateľ v mene a na účet osoby, ktorá má predmetné povolenie neprijíma stávky, nepredáva žreby, nevypláca výhry a neposkytuje ďalšie služby, ktoré môže na základe predmetného povolenia vykonávať len osoba, ktorá má povolenie na prevádzkovanie výherných prístrojov, ale poskytuje iné služby (napr. poskytuje priestor pre výherné prístroje, starostlivosť o zapnutie alebo vypnutie prístrojov a podobnú činnosť týkajúcu sa technického zabezpečenia poskytovanú pre mandanta za protihodnotu), takéto služby nie sú oslobodené od dane podľa § 41 zákona o DPH a hodnota týchto služieb vstupuje do obratu na účely registrácie k DPH. 

Príklad č. 2 - k sprostredkovaniu predaja stieracích žrebov: Spoločnosť uzavrie mandátnu zmluvu na sprostredkovanie predaja stieracích žrebov so spoločnosťou, ktorá je vlastníkom licencie. Je odmena za sprostredkovanie predaja stieracích žrebov oslobodená od dane podľa § 41 zákona o DPH?

Riešenie: Podľa § 41 cit. zákona je od dane oslobodená aj činnosť spočívajúca v zabezpečení prevádzkovania lotérií a iných podobných hier, ktorá je vykonávaná v mene a na účet osoby, ktorá má povolenie na prevádzkovanie podľa osobitného predpisu. Zabezpečením prevádzkovania lotérií a iných podobných hier sa rozumie príjem stávok, predaj žrebov, výplata výhier a ďalšie služby priamo s nimi spojené poskytované mandatárom. Z uvedeného vyplýva, že ak je predmetom sprostredkovania na základe mandátnej zmluvy predaj stieracích žrebov, pričom vlastníkom žrebov je spoločnosť, ktorá má povolenie na ich prevádzkovanie v zmysle zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách, je táto činnosť oslobodená od dane podľa § 41 cit. zákona.

 

Oslobodenie od dane pri dodaní tovaru, kde nebola odpočítaná daň

Oslobodené od dane je dodanie tovaru, ktorý sa používal výlučne na činnosti oslobodené od dane podľa § 28 až 41 zákona o DPH bez možnosti odpočítania dane podľa § 49 ods. 3 zákona o DPH a bez možnosti úpravy odpočítanej dane podľa § 54 zákona o DPH vzťahujúcej sa na dodaný tovar (t. j. oslobodenie od dane pri následnom predaji tovaru sa uplatní len vtedy, ak nie je možnosť úpravy odpočítanej dane podľa § 54 zákona o DPH), a dodanie tovaru, pri ktorého nadobudnutí nie je možnosť odpočítania dane podľa § 49 ods. 7 zákona o DPH.

Príklad č. 1

Dodanie tovaru oslobodeného od dane: Nemocnica – platiteľ DPH – kúpila špeciálny prístroj od slovenského platiteľa, ktorý k cene uplatnil DPH. Prístroj bol zaradený ako investičný majetok.

Keďže nemocnica prístroj využívala výlučne na zdravotnú starostlivosť (službu oslobodenú od dane podľa § 29 zákona o DPH), nemohla si uplatniť právo na odpočítanie dane v zmysle § 49 ods. 3 zákona o DPH. Po určitej dobe sa rozhodla prístroj predať súkromnému lekárovi. Má povinnosť uplatniť k cene uplatniť DPH?

Riešenie: Pri predaji tohto prístroja nemocnica prednostne uplatní zdanenie  a následne má možnosť úpravy dane v zmysle § 54 zákona o DPH. Uvedené sa uplatní, ak ide o hnuteľnú vec, ktorej obdobie na úpravu odpočítanej dane sa sleduje 5 rokov. V prípade, ak je toto obdobie na úpravu odpočítanej dane prekročené, platiteľ dane pri predaji prístroja uplatní oslobodenie od dane.

Oslobodenie od dane pri službách zo zahraničia

Oslobodené činnosti v zmysle § 28 až § 41, ktoré sú prijaté od zahraničných dodávateľov z iných členských štátov alebo tretích štátov s miestom dodania v tuzemsku, nie je povinnosť samozdaniť, nakoľko ide o služby, ktoré sú v zmysle zákona o DPH oslobodené od dane.

Vplyv oslobodených činností na odpočítanie dane  

Pri dodaní činností oslobodených od dane podľa § 28 až § 42 zákona o DPH nevzniká právo na odpočítanie dane pri kúpe tovarov a služieb, ktoré bezprostredne s dodaním týchto služieb súvisí. Z uvedeného vyplýva, že ak napr. poisťovňa  poskytuje výlučne poisťovacie služby oslobodené od dane a je platiteľom dane, nemá právo na odpočítanie dane za nakúpené tovary a služby – viď § 49 ods. 3 zákona o DPH. 

Ak by však poisťovňa poskytovala popri poisťovacích službách aj služby, ktoré sa zdaňujú (napr. prenájom obchodných priestorov voči podnikateľom, ktorý sa rozhodla zdaniť), má právo na odpočítanie dane pomerom v zmysle § 49 ods. 4 vo väzbe na § 50 zákona o DPH.

Vykazovanie oslobodených činností

 • v daňovom priznaní

  Oslobodené činnosti v zmysle § 28 až § 42 zákona o DPH:

  • pri tuzemských plneniach sa uvádzajú v riadku 13 daňového priznania k DPH
  • ak sú poskytované do zahraničia s miestom dodania určenom v zahraničí podľa § 15 alebo § 16 zákona o DPH sa neuvádzajú v daňovom priznaní k DPH.
 • v súhrnnom výkaze

  Oslobodené činnosti v zmysle § 28 až § 42 zákona o DPH, ak sú poskytované do zahraničia s miestom dodania určenom v zahraničí podľa § 15 alebo § 16 zákona o DPH sa neuvádzajú v súhrnnom výkaze.

 • v kontrolnom výkaze

  V kontrolnom výkaze platiteľ dane prijaté alebo uskutočnené oslobodené činnosti nevykazuje.

Vyhotovovanie faktúr

Osoba nie je povinná vyhotoviť faktúru pri dodaní plnení oslobodených od dane podľa § 28 až § 42 zákona o DPH a za dodanie poisťovacích a finančných služieb s miestom dodania v inom členskom štáte alebo v treťom štáte – pozri § 72 ods. 8 zákona o DPH.

Mohlo by Vás zaujímať