Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
3

Oslobodené činnosti

Ide o činnosti uvedené v ustanoveniach § 28 až § 42 zákona o DPH, ktoré platiteľ pri dodaní v tuzemsku nezdaňuje. Platiteľ si nemôže odpočítať daň z nakúpených tovarov a služieb, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb oslobodených od dane podľa vyššie uvedených ustanovení. 

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Činnosti oslobodené od dane

Poštové služby

Poštové služby oslobodené od dane upravuje § 28 zákona o DPH. Podľa tohto ustanovenia oslobodené od dane sú univerzálne poštové služby (§ 3 zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách) a aj dodanie tovaru, ktorý súvisí s poskytovanou univerzálnou poštovou službou. Univerzálne poštové služby môže poskytovať len subjekt, ktorý má na predmetné služby licenciu.

Príklad

Fakturácia poštovného pri dodaní tovaru v tuzemsku: Firma fakturuje klientovi dodanie tovaru zaslaného poštou, pričom na faktúre okrem ceny tovaru uvádza aj cenu poštovného. Môže byť poštovné fakturované bez DPH?

Riešenie: Podľa § 22 ods. 1 zákona o DPH je základom dane pri dodaní tovaru alebo služby všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od príjemcu plnenia alebo inej osoby za dodanie tovaru alebo služby, zníženú o daň. Do základu dane sa zahŕňa aj dotácia alebo príspevok, ktorý je priamo spojený s cenou tovaru alebo služby.

Podľa § 22 ods. 2 sa do základu dane podľa ods. 1 zahŕňajú aj iné dane, clá a poplatky vzťahujúce sa na tovar alebo službu ako aj súvisiace náklady .

Z uvedeného vyplýva, že náklady, ktoré dodávateľovi tovaru vzniknú v spojitosti s dodaním tovaru, sa nezdaňujú osobitne. Osobitne je možné zdaňovať iba taký "náklad", ktorý tvorí samostatné poskytnutie služby alebo tovaru, t.j. ak si ho objednávateľ objednal ako samostatné plnenie. To znamená, ak poštovné je súvisiacim nákladom dodávateľa pri dodaní tovaru, potom poštovné je súčasťou základu dane pri dodaní tovaru a tým podlieha rovnakému daňovému režimu ako dodanie tovaru.

Zdravotná starostlivosť

Zdravotnú starostlivosť oslobodenú od dane upravuje § 29 zákona o DPH. Ide o poskytovanie služieb zdravotnej starostlivosti či už štátnym alebo neštátnym zdravotníckym zariadením za účelom ochrany, udržania a obnovy zdravia vrátane preventívnych prehliadok, ošetrovateľskej starostlivosti, kúpeľnej zdravotnej starostlivosti, poskytovanie zdravotnej starostlivosti zubnými lekármi vrátane zubnej techniky, záchranná zdravotná služba vrátane dopravy do zdravotníckeho zariadenia a zo zdravotníckeho zariadenia a dodanie ľudských orgánov a tkanív vrátane ľudskej krvi, krvných prípravkov a materského mlieka.

Pod oslobodené činnosti zdravotnej starostlivosti nepatrí predaj liekov a zdravotníckych pomôcok, z čoho vyplýva, že ich predaj sa zdaňuje.

Príklady

Príklad č. 1 kúpeľná starostlivosť a občan: Občan si objedná krátkodobý liečebný pobyt a po odporúčaní kúpeľného lekára si zakúpi liečebné procedúry v kúpeľno - rehabilitačnom ústave. Je uvedená služba oslobodená od dane?

Riešenie: Oslobodená od dane v zmysle § 29 ods. 2 písm. b) zákona o DPH je aj kúpeľná starostlivosť, a ak kúpeľná starostlivosť nadväzuje na predchádzajúcu ambulantnú alebo ústavnú starostlivosť, aj služby s ňou priamo súvisiace. Z pohľadu citovaného ustanovenia zákona o DPH nie je rozhodujúce, či je kúpeľná starostlivosť poskytovaná za celú úhradu, alebo za čiastočnú úhradu, alebo na základe povinného zdravotného poistenia bezplatne.

Príklad č. 2 činnosť pracovnej zdravotnej služby: Komerčná zdravotná kancelária s.r.o., okrem iných činností vykonáva činnosť pracovnej zdravotnej služby v zmysle zákona č. 124/2006 a zákona č. 355/2007. Spoločnosť je registrovaná ako platiteľ DPH. Je činnosť pracovnej zdravotnej služby oslobodená od DPH?

Riešenie: V nadväznosti na rozsudky súdneho dvora vzťahujúce sa na zdravotnú starostlivosť, podľa § 29 ods. 1 zákona o DPH sú činnosti pracovnej zdravotnej služby oslobodené od dane, len ak sú vykonávané poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu a len v prípade, ak sa jedná o výkony realizované na osobe (napr. preventívne prehliadky). Iné služby, ako napr. meranie hlučnosti, prašnosti pracoviska podliehajú DPH.

Príklad č. 3 vyšetrenie za účelom vypracovania posudku: Lekár na základe požiadavky životnej poisťovne vykonal vyšetrenie klientov životnej poisťovne za účelom vypracovania posudku pre uzatvorenie životného poistenia.

Je vyšetrenie lekára a vypracovanie posudku celé zdanené DPH alebo len vypracovanie správy podlieha DPH a prehliadky sú oslobodené od DPH?

Riešenie: Medzi činnosti oslobodené od dane z pridanej hodnoty uvedené v § 29 zákona o DPH patria jednoznačne činnosti, ktorých cieľom je prevencia, stanovenie diagnózy, liečba alebo vyliečenie chorôb alebo zdravotných ťažkostí. Patria sem teda aj preventívne lekárske prehliadky, screeningové vyšetrenia pre včasné zachytenie ochorení, očkovanie, ako aj rýchle lekárske vyšetrenia. Z judikatúry Súdneho dvora EÚ vyplýva, že aj keď zdravotná starostlivosť a poskytovanie zdravotnej starostlivosti musia mať terapeutický účel, z toho nevyhnutne nevyplýva, že terapeutický účel služby treba chápať v osobitne úzkom zmysle.

Ak primárnym účelom lekárskeho vyšetrenia za účelom vydania lekárskeho posudku nie je ochrana zdravia osoby a lekársky posudok sa vydáva s cieľom poskytnúť tretej osobe potrebné podklady alebo dôkazy na rozhodnutie, takéto lekárske služby nie sú v zásade určené na ochranu zdravia osôb a nemôžu byť preto oslobodené od dane. Uvedené sa týka aj lekárskeho posudku, ktorý sa vypracuje za účelom uzavretia poistnej zmluvy, z čoho vyplýva, že táto služba podlieha DPH. Ak je hlavnou službou vypracovanie lekárskeho posudku, potom služba zdravotnej prehliadky pacienta, je súčasťou tejto hlavnej služby a tvorí jeden základ dane, z čoho vyplýva, že vypracovanie lekárskeho posudku vrátane zdravotnej prehliadky potenciálneho poistenca životnej poisťovne je službou, ktorá podlieha DPH.

Príklad č. 4 predaj lieku v lekárni a zdanenie: V zmysle § 1 ods. 5 Nariadenia vlády 722/2004 Z.z. pacient hradí vo verejnej lekárni poplatok vo výške 0,17 eur za recept. Uvedený poplatok podlieha DPH alebo je od DPH oslobodený, ak dodanie liekov nie je oslobodené od DPH ?

Riešenie: Podľa § 29 ods. 1 zákona o DPH sú služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti oslobodené od dane. Vydanie liekov na lekársky predpis v lekárni je podľa § 2 zákona č 576/2004. Z. z. o zdravotnej starostlivosti v platnom znení službou súvisiacou s poskytovaním zdravotnej starostlivosti Z tohto dôvodu doplatok pacienta vo výške 0,17 eura za vydanie receptu je dodanie služby súvisiacej s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorá je oslobodená od dane. 

Podrobné informácie k službám zdravotnej starostlivosti nájdete v Metodickom pokyne FR SR k uplatneniu § 29 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov pri službách zdravotnej starostlivosti v zmysle § 29, ktorý by mal byť zverejnený v segmente Daňoví a colní špecialisti.

Služby sociálnej pomoci

Služby sociálnej pomoci oslobodené od dane upravuje § 30 zákona o DPH. Patria sem služby súvisiace s ochranou detí a mládeže poskytované v zariadeniach sociálnych služieb podľa osobitného predpisu (napr. zákon č. 448/2008 o sociálnych službách v z.n.p.), oslobodený od dane je aj tovar dodaný spolu s tými službami.

Oslobodené od dane sú vyššie uvedené služby a tovar, ak sú dodané inou právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá spĺňa jednu alebo viac podmienok neziskovosti:

 • výkon činnosti je iný ako na dosiahnutie zisku a prípadný zisk sa použije výlučne na pokračovanie alebo zlepšenie sociálnych služieb,
 • je zriadená a spravovaná za zásade dobrovoľnosti osobami, ktoré z tejto činnosti nemajú žiaden finančný prospech,
 • uplatňuje ceny schválené príslušnými úradmi, resp. uplatňujú ceny nižšie ako podnikatelia.

Príklad

Poskytovanie stravy v zariadení sociálnych služieb pre cudzích stravníkov: Dom dôchodcov poskytuje stravovacie služby nielen dôchodcom, ale aj cudzím osobám. Je poskytovanie stravovania cudzím osobám oslobodené od dane podľa § 30 zákona o DPH?

Riešenie: Oslobodené od dane sú služby sociálnej pomoci a služby súvisiace s ochranou detí a mládeže poskytované v zariadeniach sociálnych služieb podľa osobitného predpisu, (napr. zákon o sociálnej pomoci) oslobodený od dane je aj tovar dodaný spolu s týmito službami, ak s dodaním týchto služieb priamo súvisí.

Oslobodenie od dane sa vzťahuje aj na služby a tovary dodané osobami, ktoré majú neziskový charakter. Za taký subjekt sa považuje právnická osoba alebo fyzická osoba, ak spĺňa jednu alebo viac z týchto podmienok:

 • vykonáva činnosť za iným účelom, ako je dosahovanie zisku, príp. zisk musí byť určený na pokračovanie alebo zlepšenie týchto služieb,
 • je zriadená alebo spravovaná na zásade dobrovoľnosti osobami, ktoré nemajú priamy alebo nepriamy prospech na výsledkoch týchto činností,
 • uplatňuje ceny schválené príslušnými úradmi, alebo ceny, ktoré ich neprekračujú.

Poskytovanie stravy cudzím stravníkom, ktoré nie je súčasťou poskytovania služieb sociálnej starostlivosti, nie je oslobodené od dane podľa § 30 zákona o DPH.

Výchovné a vzdelávacie služby

Výchovné a vzdelávacie služby oslobodené od dane upravuje § 31 zákona o DPH, ktoré vykonáva podnikajúci subjekt na základe osobitného oprávnenia (tzv. školský zákon, zákon o vysokých školách, zákon k školským zariadeniam...) za odplatu.

K oslobodeným výchovným a vzdelávacím službám patria aj služby, ktoré poskytujú školy a školské zariadenia, zriadené za účelom neziskovosti, t.j. musia splniť aspoň jednu z podmienok:

 • výkon činnosti je iný ako na dosiahnutie zisku a prípadný zisk sa použije výlučne na pokračovanie prípadne zlepšenie služieb,
 • je zriadená a spravovaná za zásade dobrovoľnosti osobami, ktoré z tejto činnosti nemajú žiaden prospech,
 • uplatňuje ceny schválené príslušnými úradmi, resp. uplatňujú ceny nižšie ako podnikatelia.

Nepatrí sem:

 • Činnosť škôl a zariadení, ktoré vykonávajú svoju činnosť ako nepodnikajúce subjekty bezodplatne, nakoľko v danom prípade ide o činnosť mimo rozsah DPH (štátne základné a stredné školy, prípadne vysoké školy),
 • výchovné a vzdelávacie služby na komerčnej báze (semináre, kurzy).

Príklady

Príklad č. 1 stravovanie pre cudzích študentov: Škola (SOU,VŠ) poskytuje ubytovanie a stravovanie pre študentov iných škôl. Dohoda o zabezpečení uvedených služieb je uzavretá so školou. Je táto služba oslobodená od dane?

Riešenie: Dodanie tovarov a služieb úzko súvisiacich s výchovnými službami a vzdelávacími službami osobami, ktoré poskytujú výchovné a vzdelávacie služby v zmysle ustanovenia § 31 zákona o DPH je oslobodené od dane aj v prípade, ak škola poskytuje tieto služby študentom iných škôl, nakoľko ide o činnosť, ktorá bezprostredne súvisí s výchovnou a vzdelávacou službou.

Príklad č. 2 príjmy verejnej vysokej školy: Ktoré činnosti, resp. príjmy z verejnej vysokej školy, platiteľa dane sú oslobodené od dane podľa § 31 zákona o DPH?

Riešenie: Zákon o DPH v ustanovení § 31 vymedzuje, že oslobodené od dane sú výchovné služby a vzdelávacie služby poskytované

 1. podľa osobitných predpisov, t.j. aj podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o vysokých školách),
 2. právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá spĺňa jednu alebo viac podmienok podľa § 30 ods. 2 zákona o DPH,
 3. ako odborný výcvik a rekvalifikácia poskytované podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách v zamestnanosti.

Oslobodené od dane je aj dodanie tovaru a dodanie služieb úzko súvisiacich s vyššie uvedenými výchovnými službami a vzdelávacími službami osobami, ktoré poskytujú výchovné a vzdelávacie služby podľa ods. l cit. ustanovenia.

V zmysle § 18 zákona o vysokých školách môže vykonávať vysoká škola aj podnikateľskú činnosť podľa § 2 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka. Verejná vysoká škola vedie príjmy a výdavky spojené s podnikateľskou činnosťou na samostatnom bežnom účte. Výnosy a náklady z podnikateľskej činnosti nie sú súčasťou rozpočtu verejnej vysokej školy. Výchovno - vzdelávacia činnosť verejnej vysokej školy je oslobodená od dane podľa § 31 zákona o DPH. Podnikateľská činnosť verejnej vysokej školy nie je oslobodená od dane podľa cit. ustanovenia. Napríklad:

 • Príjmy v rámci dotačnej zmluvy z kapitoly MŠ SR ako príspevok štátu na prevádzku a rozvoj pedagogiky a vedy nie sú odplatou (protihodnotou) na účely § 2 ods. 1 zákona o DPH.
 • Ubytovacie a stravovacie služby, ktoré vysoká škola poskytuje vo svojom učebno-výcvikovom zariadení fakulty pre študentov sú oslobodené od dane podľa § 31 zákona o DPH. Tieto ubytovacie a stravovacie služby v zariadení školy úzko súvisia so vzdelávacími alebo výchovnými službami. Ubytovacie a stravovacie služby, ktoré poskytuje vlastným zamestnancom a cudzím osobám nie sú oslobodené od dane v zmysle cit. ustanovenia, t.j. tieto služby podliehajú dani.
 • Ak vysoká verejná škola má príjmy od študentov, potom je potrebné posúdiť, či tieto príjmy predstavujú školné alebo poplatky spojené so štúdiom na verejnej vysokej škole, či tieto príjmy úzko súvisia s výchovno - vzdelávacími službami v zmysle zákona o vysokých školách a teda sú oslobodené od dane podľa § 31 zákona o DPH, alebo sú to príjmy z podnikateľskej činnosti, ktoré eviduje samostatne na osobitnom účte, ktoré sú predmetom dane a podliehajú dani.

Príklad č. 3 poskytovanie stravovacích služieb v rámci výuky: Škola vyučuje odborný predmet a má v rámci podnikateľskej činnosti prenajaté reštauračné zariadenie. Prax pozostáva z činností - technika obsluhy a technológia prípravy pokrmov. V akom rozsahu je jej činnosť–dodanie reštauračných služieb oslobodená od dane podľa § 31 ods. 2 zákona o DPH?

Riešenie: V zmysle § 31 ods. 2 zákona o DPH je od dane oslobodené dodanie tovaru a služieb úzko súvisiacich s výchovnými a vzdelávacími službami podľa § 31 ods. 1 zákona o DPH osobami, ktoré poskytujú výchovné a vzdelávacie služby v zmysle tohto ustanovenia. Podmienkou oslobodenia tovaru alebo služieb úzko súvisiacich s výchovnými a vzdelávacími službami teda je, aby tovar alebo služba bola dodaná menom príslušného vzdelávacieho zariadenia (napr. menom školy). Ak škola v prenajatom reštauračnom zariadení v rámci odborného výcviku poskytuje reštauračné služby, ktoré dodáva menom príslušného vzdelávacieho zariadenia, potom ide o službu oslobodenú od dane v zmysle cit. ustanovenia.

Pri posudzovaní oslobodenia od dane podľa § 31 ods. 2 zákona o DPH je potrebný individuálny prístup pri zohľadnení všetkých vlastností poskytovaného plnenia u každého konkrétneho subjektu osobitne z dôvodu, že jednotlivé subjekty môžu uvedené činnosti vykonávať rôznymi alternatívnymi spôsobmi. 

 

Služby dodávané členom

Služby dodávané členom oslobodené od dane upravuje § 32 zákona o DPH. Ide o oslobodené služby, ktoré sú dodané svojím členom bez žiadania úhrady, nakoľko tieto služby sú financované z členských príspevkov členov hnutí, cirkví, politických strán, občianskych združení, profesijných komôr, pričom ich činnosť je na báze neziskovosti.

Od dane sú oslobodené aj ďalšie služby dodávané svojím členom, ak ich dodáva právnická osoba, za splnenia ďalších podmienok:

 • ide o služby, ktorých všetci príjemcovia ako členovia vykonávajú činnosti oslobodené od dane (poštové služby, zdravotná starostlivosť, služby sociálnej pomoci, výchovné a vzdelávacie služby....),
 • tieto služby sú nevyhnutné na predmetné činnosti,
 • právnická osoba, ktorá poskytuje služby svojím členom, žiada od členov len úhradu podielu na spoločných výdavkoch,
 • toto oslobodenie nenarušuje hospodársku súťaž.

Služby súvisiace so športom a alebo telesnou výchovou

Služby súvisiace so športom alebo telesnou výchovou oslobodené od dane upravuje § 33 zákona o DPH.

Ide o oslobodené služby, ktoré bezprostredne so športom súvisia, pričom tieto služby musia spĺňať charakter neziskovosti – t.j. aspoň jednu z podmienok:

 • vykonáva činnosť za iným účelom, ako je dosahovanie zisku, príp. zisk musí byť určený na pokračovanie alebo zlepšenie týchto služieb,
 • je zriadená alebo spravovaná na zásade dobrovoľnosti osobami, ktoré nemajú priamy alebo nepriamy prospech na výsledkoch týchto činností,
 • uplatňuje ceny schválené príslušnými úradmi, alebo ceny, ktoré ich neprekračujú.

Príklad

Prestup hráča futbalového klubu: Akciová spoločnosť, ktorá je založená pre šport, je zaregistrovaná ako platiteľ dane. Tento platiteľ má zmluvne zaviazaných hráčov napr. futbalu, že bez ich súhlasu nemôžu hrať za iný športový klub, alebo hosťovať u iného športového klubu, prípadne podľa vyjadrenia a.s. môže a.s. inému športovému klubu hráča „predať“. Zmluva medzi platiteľom dane (a. s.) a hráčom nie je zmluva pracovnoprávna, je to nepomenovaná zmluva podľa občianskeho zákonníka. Platiteľ dane ak napr. povolí hráčovi hosťovanie v inom športovom klube (hráč potom môže hrať za tento športový klub, inak nie), žiada od tohto klubu odplatu a túto mu vyfakturuje. Jedná sa o zdaniteľný obchod? Ak ide o zdaniteľný obchod, podlieha DPH? Ako by to bolo v prípade, ak by išlo o prestup hráča do športového klubu iného členského štátu? Aké povinnosti by vznikli, keby športový klub nebol platiteľom dane?

Riešenie: Zákon o DPH v ustanovení § 9 ods. 1 uvádza: „Dodaním služby je každé plnenie, ktoré nie je dodaním tovaru podľa § 8, vrátane......“. Z uvedeného vyplýva, že platiteľ dodal službu s tým, že inému športovému klubu umožnil, aby hráč hral za tento klub.

Prestup hráča predstavuje službu prevodu práva, ktorá podlieha dani v prípade, ak ide o dodanie služby s miestom dodania v tuzemsku a pokiaľ ide o športový klub, ktorý je platiteľom DPH. Pokiaľ by danú službu fakturoval športový klub – platiteľ DPH do iného členského štátu zdaniteľnej osobe usadenej v inom členskom štáte (športový klub v pozícii zdaniteľnej osoby), potom by sa miesto dodania určilo v zmysle § 15 ods. 1, uvedená služba by nepodliehala dani v tuzemsku, nakoľko daň by odviedla zdaniteľná osoba z iného členského štátu. Služba by sa zaznamenala do súhrnného výkazu.

V prípade, ak by športový klub nebol platiteľom DPH, potom by sa pred realizáciou prestupu hráča za odplatu do iného členského štátu v prospech zdaniteľnej osoby usadenej v inom členskom štáte s prideleným IČ DPH musel registrovať podľa § 7a zákona o DPH a následne podať súhrnný výkaz za príslušný štvrťrok, v ktorom by uviedol predmetnú službu. 

Kultúrne služby

Kultúrne služby sú oslobodené služby, ktoré upravuje § 34 zákona o DPH vrátane dodania tovarov úzko súvisiacich s dodanou službu.

Patria sem napr. koncerty, divadelné predstavenia, premietanie filmov v kinách, knižničné služby, múzeá, zoologické záhrady a pod., avšak za podmienky, že sú poskytované verejno-právnymi subjektmi, alebo subjektmi, ktoré spĺňajú aspoň jednu z podmienok neziskovosti:

 • vykonáva činnosť za iným účelom, ako je dosahovanie zisku, príp. zisk musí byť určený na pokračovanie alebo zlepšenie týchto služieb,
 • je zriadená alebo spravovaná na zásade dobrovoľnosti osobami, ktoré nemajú priamy alebo nepriamy prospech na výsledkoch týchto činností,
 • uplatňuje ceny schválené príslušnými úradmi, alebo ceny, ktoré ich neprekračujú.

Príklad

Koncert zahraničnej hudobnej skupiny: Živnostník v SR – platiteľ dane – ide usporiadať koncert českej hudobnej skupiny, ktorá je registrovaná ako podnikajúci subjekt na DPH v ČR a nie je registrovaná ako platiteľ DPH v SR. Je povinný platiteľ dane platiť daň - vykonať samozdanenie pri honorári, ktorý mu vyfakturuje česká hudobná skupina alebo ide o službu, ktorá je oslobodená od dane?

Riešenie: Oslobodené od dane sú kultúrne služby a dodanie tovarov úzko s nimi súvisiacich, ak sú poskytované

 1. právnickou osobou zriadenou zákonom, (napr. zákon o Slovenskom národnom divadle.., zákon o Slovenskej filharmónii a pod.)
 2. právnickou osobou zriadenou Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, vyšším územným celkom alebo obcou podľa osobitného predpisu
 3. právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá spĺňa jednu podmienku alebo viac podmienok podľa § 30 ods. 2.
V danom prípade kultúrna služba nie je poskytovaná osobami, ktoré by spĺňali podmienky citovaného ustanovenia a preto nemôže byť oslobodená od DPH. Keďže ide o kultúrnu službu, ktorú fakturuje česká zdaniteľná osoba pre slovenskú zdaniteľnú osobu, na základe § 15 ods. 1 zákona o DPH má služba miesto dodania v SR a príjemca je povinný platiť daň podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH, t.j. v daňovom priznaní ju uvedie v riadku 11 a 12 daňového priznania k DPH.

Zhromažďovanie finančných prostriedkov

Zhromažďovanie finančných prostriedkov, ktoré je oslobodené od dane, upravuje § 35 zákona o DPH. Charakteristickým znakom týchto služieb je ich neziskovosť.

Príklad

Usporiadanie vianočného koncertu nemocnicou: Nemocnica - platiteľ DPH usporiadala vianočný koncert, ktorého výťažok bude využitý na zakúpenie špeciálneho zdravotníckeho prístroja do nemocnice.

Podlieha vstupné - príjem z predaja lístkov na vianočný koncert DPH?

Riešenie: Vzhľadom k tomu, že vstupné sa použije na nákup zdravotníckeho prístroja, ktorý bude využívaný nemocnicou na poskytovanie zdravotnej starostlivosti oslobodenej od dane, bude aj predmetné vstupné oslobodené od dane podľa § 35 zákona o DPH.

Služby verejno-právnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu

Služby verejno-právnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu oslobodené od dane upravuje § 36 zákona o DPH. Vysielanie televízie a rozhlasu je oslobodené od dane za podmienky, že ide o vysielanie subjektmi, ktoré podliehajú verejnému právu.

Príklad

Vysielanie regionálnej televízie: Považuje sa regionálna televízia za verejno-právnu televíziu a jej vysielanie je oslobodené od dane okrem reklám a sponzorovaných programov?

Riešenie: Za verejno-právnu televíziu sa v SR považuje len Slovenská televízia. Ak je televízia zriadená ako súkromná, jej vysielanie podlieha DPH vrátane reklám a sponzorovaných programov.

Poisťovacie služby

Poisťovacie služby oslobodené od dane upravuje § 37 zákona o DPH Podmienkou oslobodenia predmetných služieb je poskytovanie zdaniteľnou osobou na základe právneho vzťahu medzi poskytovateľom poisťovacej služby a poisteným, ktorého riziká poistenie kryje. Z uvedeného vyplýva, že poisťovacie a zaisťovacie služby nemusí poskytovať len poisťovňa, ale aj zdaniteľná osoba v rámci kolektívneho poistenia. Medzi poisťovacie služby, ktoré sú oslobodené od dane, patrí aj poisťovacia činnosť Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní.

Príklady

Príklad č. 1 - na službu poisťovacieho agenta, ktorý má zmluvu s poisťovňou: Poisťovací agent má uzavretú zmluvu s poisťovňou, podľa ktorej uplatňuje pre poisťovňu regresnú pohľadávku z vyplateného poistného plnenia z neživotného poistenia voči zahraničnej tretej osobe, resp. jej poisťovateľovi. (Poisťovni vzniká právo na náhradu škody voči zodpovednej osobe alebo jej poisťovateľovi vyplatením poistného plnenia poistenému ). Je služba poisťovacieho agenta oslobodená od dane v zmysle § 37 zákona o DPH?

Riešenie: Uvedenú službu poskytovanú poisťovacím agentom je možné posudzovať podľa § 37 zákona o DPH za oslobodenú.

Príklad č. 2  - na službu poisťovacieho agenda, ktorý má zmluvu s klientom: Poisťovací agent /finančný poradca/ má uzatvorenú zmluvu s jednou, alebo viacerými poisťovňami. Táto osoba koná v záujme poisťovne a za sprostredkované poistenie dostáva od poisťovne províziu.

Rovnako poisťovací maklér (finančný sprostredkovateľ) má zmluvu s klientom a na základe jeho požiadaviek a informácií priamo v jeho mene uzatvorí poistný produkt. Províziu dostáva od klienta, nie od poisťovne.

Môže sa posudzovať vyplatená provízia pre finančného poradcu a finančného sprostredkovateľa za oslobodenú od dane podľa § 37?

Riešenie: Podľa § 37 je od dane oslobodená poisťovacia a zaisťovacia činnosť vrátane sprostredkovania poistenia a sprostredkovania zaistenia. Z uvedeného vyplýva, že bez ohľadu na to, či je zmluva o sprostredkovaní poistenia uzatvorená s poisťovňou, alebo klientom, za ktorého uzatvára zmluvu s poisťovňou, je táto služba oslobodená od dane.

Dodanie a nájom nehnuteľnosti

Dodanie nehnuteľnosti je oslobodené od dane za podmienok uvedených v ustanovení § 38 ods. 1 a 2 zákona o DPH.

Nájom nehnuteľnosti, ktorý je oslobodený od dane je potom riešený v odseku 3 – 6 predmetného ustanovenia.

Predaj nehnuteľnosti je oslobodený dane za podmienky, že je uskutočnený po 5 rokoch od prvej kolaudácie, alebo prvého užívania stavby, pričom sa však platiteľ môže rozhodnúť, že takýto predaj neoslobodí od dane.

Z uvedeného vyplýva, že ak sa predáva nehnuteľnosť, ktorej od prvej kolaudácie alebo prvého užívania stavby neuplynulo viac ako 5 rokov, sa vždy zdaňuje.

Predaj samostatného pozemku (napr. orná pôda) je oslobodený od dane.

Predaj samostatného stavebného pozemku sa vždy zdaňuje.

Predaj stavebného pozemku spolu so stavbou, sa posudzuje rovnako ako predaj nehnuteľnosti.

Nájom a podnájom nehnuteľnosti je oslobodený od dane, okrem nájmu v ubytovacích zariadeniach, nájmu priestorov na parkovanie, nájmu trvalo inštalovaných strojov a zariadení a nájmu bezpečnostných schránok.

Príklady

Príklad č. 1 - Prenájom nehnuteľnosti s parkovacími miestami 

Obchodná spoločnosť - platiteľ DPH prenajíma nehnuteľnosť (kancelárske priestory) inému platiteľovi dane v tuzemsku s uplatnením oslobodenia od dane podľa § 38 ods. 3 zákona o DPH. Súčasne mu prenajíma aj miesta na parkovanie pred danou nehnuteľnosťou. Uplatní sa v danom prípade pri prenájme parkovacích miest DPH alebo je tento nájom tiež oslobodený od dane?

Riešenie: Podľa § 38 ods. 3 písm. b) zákona o DPH oslobodený od dane nie je nájom priestorov a miest na parkovanie vozidiel. Ak však  platiteľ dane, ktorý je vlastníkom nehnuteľnosti, prenajíma budovu, ktorá stojí na pozemku, na ktorom prenajímateľ dodatočne zriadil niekoľko parkovacích miest na účely parkovania nájomcu v súvislosti s užívaním budovy na základe zmluvy o nájme budovy, pri fakturovaní nájomného za užívanie budovy spolu s príslušnými parkovacími miestami sa uplatní § 38 ods. 3 zákona o DPH, t. j. nájomné bude oslobodené od dane (rozsudok Súdneho dvora EÚ č. C-173/88 Morten Henriksen).

Príklad č. 2 - Dodanie nehnuteľnosti s priľahlými pozemkami 

Platiteľ dane ide predávať nehnuteľnosť s priľahlými pozemkami. Nehnuteľnosť je viac ako 5 rokov od prvej kolaudácie, t. j. spĺňa podmienku pre oslobodenie od dane podľa § 38 ods. 1 zákona o DPH. Môže platiteľ dane toto oslobodenie od dane uplatniť aj pri predaji priľahlých pozemkov, ktoré predáva spolu s nehnuteľnosťou?

Riešenie: V súlade s § 38 ods. 2 zákona o DPH, pokiaľ sa stavebný pozemok dodáva so stavbou, vzťahuje sa na jeho dodanie ods. 1. Podľa § 38 ods. 1 zákona o DPH oslobodené od dane je dodanie stavby alebo jej časti vrátane stavebného pozemku, na ktorom stavba stojí. To znamená, že oslobodenie od dane sa vzťahuje len na stavebný pozemok, na ktorom stavba stojí (s parcelným číslom uvedeným podľa listu vlastníctva alebo geometrického plánu), a nie aj na stavebné pozemky s inými parcelnými číslami, ktoré sú predávané spolu so stavbou. Ak predávané priľahlé pozemky sú stavebnými pozemkami podľa stavebného zákona, ich dodanie podlieha DPH.

Príklad č. 3 - Dodanie nehnuteľnosti platiteľovi dane 

Platiteľ dane vlastní budovu od roku 2015. Budova bola skolaudovaná v roku 2011. Pri nadobudnutí tejto budovy si uplatnil odpočítanie dane. V auguste 2017 chce platiteľ dane predať túto budovu inému platiteľovi dane. Ako bude dodávateľ – platiteľ dane postupovať pri fakturácii predmetnej budovy?

Riešenie: V uvedenom prípade ide o nehnuteľnosť, u ktorej od prvej kolaudácie uplynulo viac ako 5 rokov, to znamená, že tento predaj je podľa § 38 ods. 1 zákona o DPH oslobodený od dane a dodávateľ - platiteľ dane nie je povinný k cene uplatniť daň. Avšak následne je platiteľ dane povinný postupovať podľa § 54 zákona o DPH a upraviť odpočítanú daň, pretože pri nadobudnutí tejto budovy uplatnil odpočítanie dane (obdobie na úpravu odpočítanej dane pri zmene účelu použitia je 20 rokov).
Zákon v súvislosti s prevodom nehnuteľnosti, ktorá spĺňa podmienku pre oslobodenie od dane, umožňuje dodávateľovi - platiteľovi dane, aby sa rozhodol previesť nehnuteľnosť s uplatnením dane na výstupe. Z toho vyplýva, že aj po uplynutí piatich rokov od prvej kolaudácie môže dodávateľ - platiteľ dane zdaniť predávanú nehnuteľnosť. V prípade, ak sa tak rozhodne, uplatní sa prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. c) zákona o DPH na odberateľa, nakoľko má odberateľ tiež postavenie platiteľa dane, t. j. dodanie predmetnej nehnuteľnosti je povinný zdaniť odberateľ. Dodávateľ – platiteľ dane musí písomne informovať nadobúdateľa nehnuteľnosti o tom, že sa rozhodol dodanie nehnuteľnosti zdaniť a túto povinnosť si musí splniť v lehote na vyhotovenie faktúry.

Príklad č. 4 - Dodanie nových bytov 

Platiteľ dane v roku 2010 kúpil nehnuteľnosť, ktorá bola prvýkrát skolaudovaná v roku 1995. Následne v roku 2016 nehnuteľnosť zrekonštruoval a zmenil účel využitia tejto nehnuteľnosti na bytový dom, v ktorom vzniklo niekoľko nových bytov, ktoré boli aj skolaudované. Môže platiteľ dane pri predaji týchto jednotlivých bytov v roku 2017 uplatniť oslobodenie od dane podľa § 38 ods. 1 zákona o DPH?

Riešenie: Ak platiteľ dane predáva jednotlivé byty (časti stavby), ktorých prvá kolaudácia (začatie prvého užívania) je pred menej ako 5 rokmi, potom predaj jednotlivých bytov podlieha DPH, pretože ich predaj je uskutočnený do 5 rokov od ich prvej kolaudácie.

Príklad č. 5 - Dodanie novej nehnuteľnosti 

Platiteľ dane predáva v tuzemsku inému platiteľovi dane  nehnuteľnosť, ktorá bola prvýkrát skolaudovaná jeden mesiac  pred jej dodaním. Podlieha tento predaj nehnuteľnosti DPH? Môže sa platiteľ dane rozhodnúť a pri predaji uplatniť prenos daňovej povinnosti na kupujúceho podľa § 69 ods. 12 písm. c) zákona o DPH?

Riešenie: V tomto prípade ide o predaj nehnuteľnosti, od ktorej prvej kolaudácie, neuplynulo 5 rokov, preto tento predaj nie je podľa § 38 ods. 1 zákona o DPH oslobodený od dane. Dodávateľ k cene dodanej nehnuteľnosti uplatní DPH bez ohľadu na to, aké postavenie má kupujúci (platiteľ dane, zdaniteľná osoba, občan). V tomto prípade nie je možné uplatniť prenos daňovej povinnosti na kupujúceho – platiteľa dane.

Príklad č. 6 - Dodanie nehnuteľnosti a zmena účelu použitia nehnuteľnosti

Platiteľ dane predáva nehnuteľnosť, ktorú nadobudol v roku 2015, pričom si uplatnil odpočítanie dane. Ide o nehnuteľnosť, u ktorej od prvej kolaudácie uplynulo viac ako 5 rokov. Túto nehnuteľnosť predáva neplatiteľovi dane. Ako postupuje platiteľ dane pri fakturácii predmetnej nehnuteľnosti?

Riešenie: V tomto prípade ide o predaj nehnuteľnosti, u ktorej od prvej kolaudácie uplynulo 5 rokov, preto je tento predaj podľa § 38 ods. 1 zákona o DPH oslobodený od dane. Nakoľko však došlo k zmene účelu použitia nehnuteľnosti, platiteľ dane je povinný upraviť odpočítanú daň podľa § 54 zákona o DPH (obdobie na úpravu odpočítanej dane pri zmene účelu použitia je 20 rokov). Ak by sa platiteľ dane rozhodol (čo mu umožňuje § 38 ods. 1 zákona o DPH) a dodanie tejto nehnuteľnosti by zdanil, postup podľa § 54 zákona o DPH by sa neuplatnil.

Príklad č. 7 - Dodanie stavebného pozemku

Živnostník – platiteľ dane ide predať stavebný pozemok občanovi  v tuzemsku. Je predaj tohto pozemku oslobodený o dane?

Riešenie: Podľa § 38 ods. 2 zákona o DPH  oslobodené od DPH je dodanie pozemku okrem dodania stavebného pozemku. Ak predávaný pozemok je stavebným pozemkom podľa stavebného zákona, jeho dodanie nie je oslobodené od dane a dodávateľ – platiteľ dane uplatní pri fakturácii DPH (bez ohľadu na postavenie odberateľa).

Príklad č. 8 - Prenájom nebytových priestorov voči zahraničnej osobe

Prenajímateľ – platiteľ DPH uzavrie zmluvu na prenájom nebytových priestorov s firmou so sídlom v Dánsku. Môže prenajímateľ nájomné voči tomuto nájomcovi zdaňovať 20% DPH?

Riešenie: Keďže ide o služby, ktoré si objednala zahraničná osoba z iného členského štátu, je potrebné určiť miesto dodania danej služby. Podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH je služba spojená s nehnuteľnosťou a preto – ak sa nehnuteľnosť nachádza v SR – je predmetom dane v SR.

Podľa § 38 ods.3 citovaného zákona je oslobodený od dane nájom nehnuteľnosti alebo jej časti s výnimkou a)nájmu v ubytovacích zariadeniach (ubytovacie služby), b) nájmu priestorov a miest na parkovanie vozidiel, c) nájmu trvalo inštalovaných zariadení a strojov, d) nájmu bezpečnostných schránok. V prípade, ak platiteľ dane napr. prenajíma nebytový priestor, tak tento prenájom je oslobodený od dane. Rozhodnúť sa, že prenájom nehnuteľnosti alebo jej časti nebude oslobodený od dane, môže platiteľ dane len v prípade, že prenajíma nehnuteľnosť alebo jej časť zdaniteľnej osobe (§ 38 ods. 5 citovaného zákona). Z uvedeného vyplýva, že ak ide o zdaniteľnú osobu z iného členského štátu, môže sa platiteľ rozhodnúť, či prenájom zdaní alebo oslobodí od dane.

Príklad č. 9 - Prenájom rodinného domu zaradeného v majetku živnostníka voči občanom 

Živnostník, platiteľ dane má v podnikaní rodinný dom, ktorý prenajíma. Okrem základných služieb spojených s prenájmom iné služby neposkytuje. Dom prenajíma občanom, prípadne podnikateľom - neplatiteľom dane. Je povinný k prenájmu rodinného domu uplatňovať daň z pridanej hodnoty?

Riešenie: Platiteľ dane pri nájme nehnuteľnosti postupuje podľa § 38 zákona DPH, pričom v zmysle § 38 ods. 3 zákona o DPH nájom nehnuteľnosti alebo jej časti je oslobodený od dane s výnimkou prípadov uvedených v tomto ustanovení. Zákon však dáva platiteľovi dane právo voľby, že platiteľ dane, ktorý prenajíma nehnuteľnosť inému podnikateľovi, sa môže rozhodnúť, že nájom bude zdaňovať (§ 38 ods. 5 zákona o DPH). Právo voľby zákon umožňuje len tým platiteľom dane, ktorí prenajímajú nehnuteľnosti osobám, ktoré sú zdaniteľnými osobami. V ostatných prípadoch musí platiteľ dane nájom nehnuteľnosti poskytnúť s oslobodením od dane. Z uvedeného vyplýva, ak platiteľ dane prenajme nehnuteľnosť alebo jej časť osobám, ktoré nie sú zdaniteľné osoby napr. občanom, uvedený nájom je v zmysle § 38 ods. 3 zákona o DPH oslobodený od dane z pridanej hodnoty

Príklad č. 10 - Odpočet dane za prenájom nehnuteľnosti voči neziskovej organizácii

Platiteľ DPH - spoločnosť, ktorá má v predmete činnosti aj prenájom nehnuteľností a hnuteľných vecí, rekonštruuje rodinný dom, ktorý bude po rekonštrukcii prenajímať občanom. Môže si spoločnosť odpočítať DPH pri nákupe materiálu a prác potrebných na rekonštrukciu budovy ?

Riešenie: V zmysle § 49 ods. 3 zákona o DPH platiteľ nemôže odpočítať daň z tovarov a služieb podľa § 49 ods. 2, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 41 zákona o DPH, s výnimkou poskytnutých finančných a poisťovacích služieb poskytnutých do tretej krajiny. Vzhľadom k tomu, že platiteľ bude prenajímať zrekonštruovaný dom občanom, t.j. nájom bude oslobodený od dane podľa § 38 ods. 3 zákona o DPH, na základe citovaného § 49 ods. 3 zákona o DPH si nemôže odpočítať daň z prijatých tovarov a služieb vzťahujúcich sa na jeho rekonštrukciu.

Príklad č. 11 - Predaj darovanej nehnuteľnosti 

Spoločnosť s r.o. neplatiteľ dane dostane do daru nehnuteľnosť, ktorá je zaradená do majetku spoločnosti. V nasledujúcom období sa stane spoločnosť platiteľom dane a chce nehnuteľnosť predať. Bude fakturovať predaj nehnuteľnosti s daňou alebo bez dane?

Riešenie: V zmysle § 38 ods. 1 zákona o DPH je od dane oslobodené dodanie stavby alebo jej časti vrátane dodania stavebného pozemku, na ktorom stavba stojí, ak je dodanie uskutočnené po 5 rokoch od 1. kolaudácie stavby alebo jej časti, na základe ktorej bolo povolené užívanie stavby alebo jej časti alebo po 5 rokoch odo dňa začatia 1. užívania stavby alebo jej časti; platiteľ sa môže rozhodnúť, že dodanie uvedenej nehnuteľnosti nebude oslobodené od dane.

Byty a nebytové priestory sa na účely oslobodenia od dane podľa prvej vety považujú za časť stavby. Z uvedeného vyplýva, že ak sa predaj nehnuteľnosti uskutoční po 5 rokoch od 1. kolaudácie alebo od začatia prvého jej užívania, potom ju platiteľ môže predať oslobodenú od dane.

Príklad č. 12 - Prenájom parkovacích miest voči súkromným osobám a neplatiteľom

Je prenájmom samotných parkovacích miest neplatiteľovi DPH oslobodený od dane alebo nie je oslobodený?

Riešenie: V zmysle § 38 ods. 3 písm. b) zákona o DPH oslobodený od dane je nájom nehnuteľnosti alebo jej časti s výnimkou nájmu priestorov a miest na parkovanie vozidiel. To znamená, ak platiteľ dane poskytuje službu, ktorou je nájom priestorov a miest na parkovanie vozidiel, uvedený nájom podlieha dani z pridanej hodnoty bez ohľadu na postavenie odberateľa služby.

Príklad č. 13 - Prenájom častí nebytových priestorov voči viacerým nájomcom – voči podnikateľom aj voči súkromným osobám

Musí byť prenájom časti nehnuteľnosti voči viacerým nájomcom v rovnakom režime voči všetkým nájomcom, napr. v prípade rozhodnutia nájmu oslobodiť od dane, resp. všetky nájmy zdaniť, alebo posudzovať prenájmy voči platiteľom inak, ako voči neplatiteľom?

Riešenie: Uvedenú problematiku rieši § 38 ods. 3 a 5 zákona o DPH. V zmysle tohto ustanovenia sa každý nájomný vzťah posudzuje samostatne, čo inak znamená, že pokiaľ sa voči jednému nájomcovi, ktorým je podnikajúci subjekt (bez ohľadu na to či má postavenie platiteľa, alebo neplatiteľa – zdaniteľnej osoby) rozhodne prenajímateľ zdaniť a voči inému nájomcovi sa rozhodne nájom oslobodiť od dane, je to v plnej kompetencii prenajímateľa a v súlade so zákonom o DPH.

Ustanovenie § 38 ods. 3 však nedovoľuje zdaniť prenájom nehnuteľnosti, ak je nájomný vzťah uzavretý medzi prenajímateľom (platiteľom dane) a nájomcom – napr. súkromnou osobou, alebo nezdaniteľnou osobou. Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ by platiteľ – prenajímateľ – uzatvoril nájomný vzťah s nezdaniteľnou osobou, tento nájom je vždy oslobodený od dane.

Finančné činnosti

Finančné činnosti oslobodené od dane upravuje § 39 zákona o DPH. Oslobodené od dane sú aj finančné činnosti, ktoré okrem banky poskytuje aj nebankový subjekt. V odsekoch a) až l) cit. ustanovenia sú vymenované jednotlivé druhy finančných služieb. 

Príklady

Príklad č. 1 k príjmu za spotové a forwardové obchody: Je predmetom dane príjem za spotové a forwardové obchody z pohľadu klienta banky?

Riešenie: Uskutočňovanie zabezpečovacích operácií typu swap, forward a options za účelom fixovania kurzov mien platiteľmi dane (na základe uzavretej zmluvy s bankou) za účelom zabezpečenia menového rizika v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov nie je považované v nadväznosti na § 9 a § 39 zákona o DPH za dodanie služby. Príjem dosiahnutý z týchto operácií u platiteľa nie je predmetom dane. 

Príklad č. 2 k cene termínovaného obchodu: Čo tvorí cenu terminovaných obchodov?

Riešenie: Cenou pri termínovaných obchodoch je dosiahnutý výnos z týchto obchodov po odpočítaní prípadnej straty z týchto obchodov v príslušnom zdaňovacom období.

Príklad č. 3 k prevodu obchodného podielu: Je prevod obchodného podielu predmetom dane? Ak áno, tento prevod sa zdaňuje?

Riešenie: Prevod obchodného podielu je finančná činnosť uvedená v § 39 ods. 1 písm. f) zákona o DPH, t. j. ide o činnosť oslobodenú od dane.

Príklad č. 4 k poskytnutiu správy podielového fondu: Je správa podielového fondu poskytnutá externým správcom službou oslobodenou od dane podľa § 39 ods. 1 písm. k)?

Riešenie: S účinnosťou od 1.1.2016 môže správu podielového fondu vykonať aj iný správca ako správcovská spoločnosť definovaná v zákone č. 203/2011 Z.z. v z.n.p. o kolektívnom investovaní.

Predaj poštových cenín a kolkov

Sprostredkovanie predaja poštových cenín a kolkov oslobodený od dane upravuje § 40 zákona o DPH za podmienky, že ich predaj je v nominálnej hodnote.

Prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier

Prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier oslobodené od dane upravuje § 41 zákona o DPH. Ide najmä o služby, ktoré prevádzkuje prevádzkovateľ na základe osobitného povolenia v zmysle zákona o hazardných hrách alebo ktoré prevádzkuje mandatár v mene a na účet prevádzkovateľa za podmienky, že ide o priame zabezpečenie všetkých činností spojených s prevádzkovaním lotérií a iných podobných hier (prijímanie stávok, predaj žrebov, výplaty výhier a pod.)

Príklady

Príklad č. 1 - k poskytnutiu služieb spojených s prevádzkovaním výherného prístroja vrátane jeho umiestnenia: Spoločnosť A ako mandant uzatvorila so spoločnosťou B ako mandatárom mandátnu zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie služieb súvisiacich s organizačno-prevádzkovo technickým zabezpečením prevádzkovania výherných prístrojov v mene a na účet mandanta. Mandatár sa zaviazal tieto prístroje umiestniť vo svojom zariadení, za čo mu prislúcha odmena. V zmluve je uvedené, že odmena je oslobodená od dane podľa § 41 ods. 2 zákona o DPH. Je postup mandatára správny?

Riešenie: Podľa § 41 zákona o DPH je od dane oslobodené prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier osobou, ktorá má povolenie na ich prevádzkovanie podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 171/2005 Z. z. Podľa § 41 ods. 2 zákona o DPH je od dane oslobodená aj činnosť spočívajúca v zabezpečení prevádzkovania lotérií a iných podobných hier, ktorá je vykonávaná v mene a na účet osoby, ktorá má povolenie na prevádzkovanie podľa osobitného predpisu. Zabezpečením prevádzkovania lotérií a iných podobných hier sa podľa tohto ustanovenia rozumie príjem stávok, predaj žrebov, výplata výhier a ďalšie službypriamo s nimi spojené poskytované mandatárom.

Ak však podnikateľ v mene a na účet osoby, ktorá má predmetné povolenie neprijíma stávky, nepredáva žreby, nevypláca výhry a neposkytuje ďalšie služby, ktoré môže na základe predmetného povolenia vykonávať len osoba, ktorá má povolenie na prevádzkovanie výherných prístrojov, ale poskytuje iné služby (napr. poskytuje priestor pre výherné prístroje, starostlivosť o zapnutie alebo vypnutie prístrojov a podobnú činnosť týkajúcu sa technického zabezpečenia poskytovanú pre mandanta za protihodnotu), takéto služby nie sú oslobodené od dane podľa § 41 zákona o DPH a výnosy (príjmy) z nich vstupujú do obratu na účely registrácie k DPH. 

Príklad č. 2 - k sprostredkovaniu predaja stieracích žrebov: Spoločnosť uzavrie mandátnu zmluvu na sprostredkovanie predaja stieracích žrebov so spoločnosťou, ktorá je vlastníkom licencie. Je odmena za sprostredkovanie predaja stieracích žrebov oslobodená od dane podľa § 41 zákona o DPH?

Riešenie: Podľa § 41 cit. zákona je od dane oslobodená aj činnosť spočívajúca v zabezpečení prevádzkovania lotérií a iných podobných hier, ktorá je vykonávaná v mene a na účet osoby, ktorá má povolenie na prevádzkovanie podľa osobitného predpisu. Zabezpečením prevádzkovania lotérií a iných podobných hier sa rozumie príjem stávok, predaj žrebov, výplata výhier a ďalšie služby priamo s nimi spojené poskytované mandatárom. Z uvedeného vyplýva, že ak je predmetom sprostredkovania na základe mandátnej zmluvy predaj stieracích žrebov, pričom vlastníkom žrebov je spoločnosť, ktorá má povolenie na ich prevádzkovanie v zmysle zákona č. 171/2005 o hazardných hrách, je táto činnosť oslobodená od dane podľa § 41 cit. zákona.

 

Oslobodenie od dane pri dodaní tovaru, kde nebola odpočítaná daň

Oslobodené od dane upravené v § 42 zákona o DPH je dodanie tovaru, ktorý sa používal výlučne na činnosti oslobodené od dane podľa § 28 až 41 bez možnosti odpočítania dane podľa § 49 ods. 3, a dodanie tovaru, pri ktorého nadobudnutí nie je možnosť odpočítania dane podľa § 49 ods. 7 (znenie platné do 31.12.2015). S účinnosťou od 1.1.2016 oslobodené od dane je dodanie tovaru, ktorý sa používal výlučne na činnosti oslobodené od dane podľa § 28 až 41 zákona o DPH bez možnosti odpočítania dane podľa § 49 ods.3 zákona o DPH a bez možnosti úpravy odpočítanej dane podľa § 54 zákona o DPH vzťahujúcej sa na dodaný tovar. Z uvedeného vyplýva, že oslobodenie od dane pri následnom predaji tovaru sa uplatní len vtedy, ak nie je možnosť úpravy odpočítanej dane podľa § 54 zákona o DPH.

Príklad

Dodanie tovaru oslobodeného od dane: Nemocnica – platiteľ DPH – kúpila špeciálny prístroj od slovenského platiteľa, ktorý k cene uplatnil DPH. Prístroj bol zaradený ako investičný majetok.

Keďže nemocnica prístroj využívala výlučne na zdravotnú starostlivosť (službu oslobodenú od dane podľa § 29 zákona o DPH), nemohla si uplatniť právo na odpočítanie dane v zmysle § 49 ods. 3 zákona o DPH. Po určitej dobe sa rozhodla prístroj predať súkromnému lekárovi. Má povinnosť uplatniť k cene uplatniť DPH?

Riešenie: Pri predaji tohto prístroja nemocnica prednostne uplatní zdanenie  a následne má možnosť úpravy dane v zmysle § 54 zákona o DPH. Uvedené sa uplatní, ak ide o hnuteľnú vec, ktorej obdobie na úpravu odpočítanej dane sa sleduje 5 rokov. V prípade, ak je toto obdobie na úpravu odpočítanej dane prekročené, platiteľ dane pri predaji prístroja uplatní oslobodenie od dane.

Oslobodenie od dane pri službách zo zahraničia

Oslobodené činnosti v zmysle § 28 až § 41, ktoré sú prijaté od zahraničných dodávateľov z iných členských štátov alebo tretích štátov s miestom dodania v tuzemsku, nie je povinnosť samozdaniť, nakoľko ide o služby, ktoré sú v zmysle zákona o DPH oslobodené od dane.

Vplyv oslobodených činností na odpočítanie dane  

Pri dodaní činností oslobodených  od dane a uvedených  v § 28 až v § 41 nevzniká právo na odpočítanie dane pri kúpe tovarov a služieb, ktoré bezprostredne s dodaním týchto služieb súvisí. Z uvedeného vyplýva, že ak napr. poisťovňa  poskytuje výlučne poisťovacie služby oslobodené od dane a je platiteľom dane, nemá právo na odpočítanie dane za nakúpené tovary a služby – viď § 49 ods. 3 zákona o DPH. 

Ak by však poisťovňa poskytovala popri poisťovacích službách aj služby, ktoré sa zdaňujú (napr. prenájom priestorov voči podnikateľom, ktorý sa rozhodla zdaniť), má právo na odpočítanie dane pomerom v zmysle § 49 ods. 4 vo väzbe na § 50 zákona o DPH.

Vykazovanie oslobodených činností

 • v daňovom priznaní

  Oslobodené činnosti v zmysle § 28 až § 41 zákona o DPH:

  • pri tuzemských plneniach sa uvádzajú v riadku 15 daňového priznania k DPH
  • ak sú poskytované do zahraničia s miestom dodania určenom v zahraničí podľa § 15 alebo § 16 zákona o DPH sa neuvádzajú  v daňovom priznaní k DPH.
 • v súhrnnom výkaze

  Oslobodené činnosti v zmysle § 28 až § 41, ak sú poskytované do zahraničia s miestom dodania určenom v zahraničí podľa § 15 alebo § 16 zákona o DPH sa neuvádzajú  v súhrnnom výkaze, ani v daňovom priznaní k DPH.

 • v kontrolnom výkaze

  V kontrolnom výkaze platiteľ dane prijaté alebo uskutočnené  oslobodené činnosti nevykazuje.

Vyhotovovanie faktúr

Osoba nie je povinná vyhotoviť faktúru pri dodaní služieb oslobodených od dane podľa § 28 až § 42 zákona o DPH a za dodanie poisťovacích a finančných služieb s miestom dodania v inom členskom štáte alebo v treťom štáte – viď § 72 ods. 6 zákona o DPH.

Mohlo by Vás zaujímať

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 5. 7. 2018
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 7. 12. 2013