Preskočiť na hlavný obsah

Kúpa a predaj nového dopravného prostriedku z/do iného členského štátu

V prípade zdaniteľných obchodov súvisiacich s novými dopravnými prostriedkami v rámci Európskych spoločenstiev sa uplatňuje výnimka zo všeobecných pravidiel zdaňovania daňou z pridanej hodnoty. Nové dopravné prostriedky sa vždy zdaňujú v štáte určenia (spotreby).

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Čo sa rozumie novým dopravným prostriedkom (§ 11 ods. 11 a 12 zákona o DPH)

Novým dopravným prostriedkom pre účely zákona o DPH sa rozumie:

  • pozemné motorové vozidlo so zdvihovým objemom motora viac ako 48 cm3 alebo s výkonom väčším ako 7,2 kW, ktoré je určené na prepravu osôb a nákladov, ak nemá najazdených viac ako 6 000 km alebo v čase jeho kúpy neuplynulo šesť mesiacov od jeho prvého uvedenia do prevádzky.

Upozornenie

Z pohľadu zákona o DPH stačí, aby bola splnená len jedna podmienka, t.j. buď nemá najazdených viac ako 6 000 km alebo od prvého uvedenia do prevádzky neuplynulo viac ako šesť mesiacov a dopravný prostriedok sa považuje za nový dopravný prostriedok.

  • plavidlo určené na prepravu osôb a nákladov dlhšie ako 7,5 m, ak nebolo prevádzkované na vode viac ako 100 hodín alebo v čase jeho dodania neuplynuli tri mesiace od jeho prvého uvedenia do prevádzky (stačí splnenie jednej podmienky),
  • lietadlo, ktorého štartovacia hmotnosť je väčšia ako 1 550 kg, určeného na prepravu osôb a nákladov, ak nenalietalo viac ako 40 prevádzkových hodín alebo v čase jeho dodania neuplynuli tri mesiace od jeho prvého uvedenia do prevádzky (stačí splnenie jednej podmienky).

Nadobudnutie nového dopravného prostriedku v tuzemsku

Každá osoba, ktorá nadobudne nový dopravný prostriedok v tuzemsku z iného členského štátu, je povinná platiť daň, t.j. každý (podnikateľ, nepodnikateľ, nezisková organizácia, občan), kto kúpi nový osobný alebo úžitkový automobil, motorku, štvorkolku, lietadlo, loď, plavidlo z iného členského štátu a privezie ho na územie SR, má povinnosť zaplatiť 20 %-nú daň z pridanej hodnoty daňovému úradu, pod ktorého územnú pôsobnosť patrí.

Postup občana pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu v tuzemsku je zverejnený v segmente "Občania". 

Nadobudnutie nového dopravného prostriedku platiteľom dane

Vznik daňovej povinnosti

Platiteľovi (osoba registrovaná podľa § 4 – § 5 zákona o DPH), ktorý v tuzemsku nadobudne nový dopravný prostriedok z iného členského štátu, vzniká daňová povinnosť podľa § 20 ods. 1 zákona o DPH:

  1. 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie nového dopravného prostriedku,
  2. dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa nového dopravného prostriedku pred 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie nového dopravného prostriedku.

Príklad č. 1

Platiteľ kúpil a prepravil dňa 11.5.2023 nový dopravný prostriedok z ČR do SR a dodávateľ vyhotovil faktúru dňa 15.5.2023.

Riešenie: Daňová povinnosť vzniká dňom vyhotovenia faktúry dňa 15.5.2023, t.j. v zdaňovacom období máj 2023, resp. 2. štvrťrok 2023.

Základ dane a prepočet cudzej meny

Základom dane pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu je dohodnutá protihodnota, ktorá neobsahuje daň (kúpno-predajná cena bez dane) a ak sa požaduje platba v cudzej mene, prepočíta sa na účely určenia základu dane na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu vzniku daňovej povinnosti. Túto problematiku upravuje § 23 a § 26 zákona o DPH.

Príklad č. 2

Platiteľ kúpil a prepravil dňa 11.5.2023 nový dopravný prostriedok z ČR do SR za 355 000 CZK bez DPH. Predávajúci vyhotovil faktúru dňa 15.5.2023. Ako sa prepočíta základ dane na eurá?

Riešenie: Kúpna cena v cudzej mene uvedená na faktúre sa prepočíta na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu vzniku daňovej povinnosti, t.j. 14.5.2023. Keďže 14.5.2023 je nedeľa, kedy sa výmenný kurz ECB nevyhlasuje, použije sa kurz z 12.5.2023, ktorý je platný aj pre sobotu a nedeľu 13. a 14.5.2023.

Podanie daňového priznania a zaplatenie dane

Platiteľ dane uvádza údaje o nadobudnutí nového dopravného prostriedku v riadku 07 a 08 daňového priznania, ktoré podáva do 25 dní po skončení príslušného zdaňovacieho obdobia.

Odpočítanie dane

Platiteľ dane si môže uplatniť odpočítanie dane pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku, pri ktorom uplatnil samozdanenie, ak spĺňa podmienky na odpočítanie dane uvedené v § 49 až § 51 zákona o DPH.

Získanie potvrdenia pre účely prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel

Dopravný inšpektorát Policajného zboru SR prihlási platiteľovi nový dopravný prostriedok do evidencie vozidiel len po predložení:

  • osvedčenia o registrácii pre daň z pridanej hodnoty a
  • potvrdenia daňového úradu o tom, že ho platiteľ informoval o nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu EÚ.

Z tohto dôvodu platiteľ musí ešte pred daným prihlásením elektronickou formou informovať príslušný  daňový úrad o nadobudnutí nového dopravného prostriedku prostredníctvom „Všeobecného podania pre FS SR - Správa daní" vo svojej osobnej internetovej zóne a zároveň požiadať o vydanie potvrdenia o prijatí tohto oznámenia.
Daňový úrad o prijatí informácie vyhotoví potvrdenie a doručí ho platiteľovi, ktorý toto potvrdenie spolu s osvedčením o registrácii pre daň z pridanej hodnoty predloží Dopravnému inšpektorátu PZ SR.
Oznámenie o nadobudnutí nového dopravného prostriedku môže byť platiteľom podané aj ústne do zápisnice u správcu dane.

Dokument

Nadobudnutie nového dopravného prostriedku neplatiteľom dane

Vznik daňovej povinnosti

Osobe registrovanej pre daň podľa § 7 a § 7a zákona o DPH
daňová povinnosť vzniká podľa § 20 ods. 1 písm. a) alebo b) zákona o DPH:

  1. 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie nového dopravného prostriedku,
  2. dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa nového dopravného prostriedku pred 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie nového dopravného prostriedku.

Osobe, ktorá nie je registrovaná pre DPH
Daňová povinnosť vzniká podľa § 20 ods. 3 zákona o DPH dňom nadobudnutia nového dopravného prostriedku.

Základ dane a prepočet cudzej meny

Základom dane pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu je dohodnutá protihodnota, ktorá neobsahuje daň (kúpno-predajná cena bez dane) a ak sa požaduje platba v cudzej mene, prepočíta sa na účely určenia základu dane na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu vzniku daňovej povinnosti. Túto problematiku upravuje § 23 a § 26 zákona o DPH.

Podanie daňového priznania a zaplatenie dane

Osobou registrovanou pre daň podľa § 7 a § 7a zákona o DPH

Osoby registrované pre daň podľa § 7 a § 7a zákona o DPH sú povinné podať daňové priznanie do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom im vznikla daňová povinnosť, a v tej istej lehote zaplatiť daň (§ 78 ods. 3 zákona o DPH).

Osobou, ktorá nie je registrovaná pre DPH

Táto osoba má povinnosť podať daňové priznanie v lehote do 7 dní od kúpy (nadobudnutia) nového dopravného prostriedku v zmysle § 78 ods. 4 zákona o DPH (bez povinnosti registrácie).

Na prvej strane tlačiva daňového priznania je potrebné vyznačiť – "Osoba povinná podať daňové priznanie podľa § 78 ods. 3, 4 a 9 zákona". Na druhej strane sa vypĺňajú riadky 07, 08 a súčtové riadky.

Vypočítaná daň sa zaplatí v lehote na podanie daňového priznania, t.j. do 7 dní od kúpy nového dopravného prostriedku.

Povinnou prílohou daňového priznania je úradne overená kópia dokladu o kúpe nového dopravného prostriedku.

Poznámka: Osoby, na ktoré sa vzťahuje táto povinnosť a ktoré sú v súlade s príslušným zákonom povinné komunikovať so správcom dane elektronicky, predmetnú prílohu môžu doručiť aj inak ako elektronicky,  tzn. napr. poštou alebo osobne na daňový úrad.

Daň sa platí bezhotovostným prevodom na osobný účet daňového subjektu, ktorý je vedený v Štátnej pokladnici (kód banky /8180) a ktorý mu pridelil daňový úrad vrátane predčíslia označujúceho druh dane (pre DPH platí predčíslie 500240-). Pri prevode finančných prostriedkov je potrebné zadať číslo účtu vo formáte medzinárodného bankového účtu - IBAN. Na identifikáciu platby sa používa variabilný symbol, ktorý je v tvare 1100+číselné označenie mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť, +rok, v ktorom vznikla daňová povinnosť.

Príklad

Nadobudnutie nového dopravného prostriedku

Osoba neregistrovaná pre daň (Alfa s.r.o.) kúpila a prepravila dňa 31.3.2023 nový dopravný prostriedok v cene 300 000 CZK bez DPH z ČR do SR. Predávajúci za predaj vyhotovil faktúru dňa 03.4.2023. Daňová povinnosť vznikla dňa 31.3.2023 (dňom nadobudnutia nového dopravného prostriedku) a do 7 dní, t.j. 7.4.2023 je daná osoba povinná podať daňové priznanie k DPH a v tejto lehote aj daň zaplatiť príslušnému daňovému úradu.

Získanie potvrdenia pre účely prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel

Osobou neregistrovanou pre DPH

Osoba, ktorá nie je registrovaná pre DPH, po podaní daňového priznania a po úhrade dane podá žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení dane, ktorá podlieha správnemu poplatku vo výške 2,00 eura (v prípade podania žiadosti elektronickou formou sa platí správny poplatok vo výške 1,00 eura), na základe ktorej daňový úrad vydá potvrdenie o zaplatení dane, ktoré je potrebné predložiť pri prihlásení motorového vozidla do evidencie vozidiel na Dopravnom inšpektoráte Policajného zboru SR.

Dokument

Osobou registrovanou pre daň podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH

Osoba registrovaná pre daň podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH informuje daňový úrad o nadobudnutí nového dopravného prostriedku a zároveň požiada o vydanie potvrdenia o prijatí tohto oznámenia.

Oznámenie o nadobudnutí nového dopravného prostriedku môže byť podané aj ústne do zápisnice u správcu dane.
Daňový úrad o prijatí informácie vyhotoví potvrdenie, ktoré  doručí osobe registrovanej pre daň, aby ho mohla spolu s osvedčením o registrácii pre daň z pridanej hodnoty predložiť Dopravnému inšpektorátu PZ SR pri prihlásení nového dopravného prostriedku do evidencie vozidiel.

Dokument

Dodanie nového dopravného prostriedku do iného členského štátu

Dodanie nového dopravného prostriedku platiteľom dane

Ak platiteľ dane dodáva do iného členského štátu nový dopravný prostriedok osobe identifikovanej pre daň v inom členskom štáte, je dodanie nového dopravného prostriedku oslobodené od dane podľa § 43 ods. 1 zákona o DPH.

Ak platiteľ dane dodáva do iného členského štátu nový dopravný prostriedok osobe, ktorá nie je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, je dodanie nového dopravného prostriedku oslobodené od dane podľa § 43 ods. 2 zákona o DPH.

Vystavenie faktúry pri predaji

Platiteľ dane pri dodaní nového dopravného prostriedku do iného členského štátu je povinný vyhotoviť faktúru do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bol dodaný tovar oslobodený od dane podľa § 43 zákona o DPH. Vyhotovená faktúra musí obsahovať náležitosti uvedené v § 74 zákona o DPH, okrem iného aj údaje o dodanom novom dopravnom prostriedku podľa § 11 ods. 12 zákona o DPH (§ 74 ods. 1 písm. l) zákona o DPH) a odkaz na ustanovenie zákona o DPH (v danom prípade § 43 ods. 1 alebo 2 zákona o DPH) alebo smernice Rady 2006/112/ES alebo slovnú informáciu „dodanie je oslobodené od dane" (§ 74 ods. 1 písm. h) zákona o DPH).

Podanie daňového priznania a súhrnného výkazu

Ak platiteľ dane dodá nový dopravný prostriedok do iného členského štátu osobe identifikovanej pre daň v inom členskom štáte, pri ktorého dodaní uplatní oslobodenie od dane podľa § 43 ods. 1 zákona o DPH, takéto dodanie uvedie do daňového priznania do r. 13 a 14 a zároveň aj do I. časti súhrnného výkazu.

Ak platiteľ dane dodá nový dopravný prostriedok do iného členského štátu osobe, ktorá nie je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, pri jeho dodaní uplatní oslobodenie od dane podľa § 43 ods. 2 zákona o DPH a dodanie uvedie do daňového priznania len do r. 13. V súhrnnom výkaze sa uvedené dodanie neuvádza.

Dodanie nového dopravného prostriedku neplatiteľom dane

Predaj (dodanie) nového dopravného prostriedku z tuzemska do iného členského štátu je vždy oslobodené od dane bez ohľadu na to, kto tento nový dopravný prostriedok predáva alebo kto ho v inom členskom štáte kupuje (nadobúda), za podmienky jeho fyzickej prepravy z tuzemska do iného členského štátu. Z tohto dôvodu je dôležité, aby sa predávajúci a kupujúci dohodli na cene bez dane, pretože povinnosť platiť daň vždy vzniká v krajine kupujúceho. Uvedené vyplýva z § 43 ods. 2 zákona o DPH.

Vystavenie faktúry pri predaji

Neplatiteľ pri dodaní nového dopravného prostriedku z tuzemska do iného členského štátu je povinný vyhotoviť faktúru do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bol dodaný tovar oslobodený od dane podľa § 43 zákona o DPH. Vyhotovená faktúra musí obsahovať náležitosti uvedené v § 74 zákona o DPH, okrem iného, aj údaje o dodanom novom dopravnom prostriedku podľa § 11 ods. 12 zákona o DPH (§ 74 ods. 1 písm. l) zákona o DPH) a odkaz na ustanovenie zákona o DPH (v danom prípade § 43 ods. 2 zákona o DPH) alebo smernice Rady 2006/112/ES alebo slovnú informáciu „dodanie je oslobodené od dane“ (§ 74 ods. 1 písm. h) zákona o DPH).

Odpočítanie dane
Každá osoba, ktorá príležitostne predá nový dopravný prostriedok do iného členského štátu, má právo na odpočítanie dane, ktorú zaplatila ako súčasť kúpnej ceny v tuzemsku alebo ktorú zaplatila pri dovoze z tretieho štátu alebo ktorú zaplatila pri nadobudnutí tohto nového dopravného prostriedku z iného členského štátu. Nárokovať odpočet dane si môže predávajúci najviac do výšky zodpovedajúcej cene, za ktorú tento nový dopravný prostriedok predal. Právo odpočítania dane môže byť uplatnené len za mesiac, v ktorom bol nový dopravný prostriedok dodaný (§ 52 zákona o DPH).

Príklad

Neplatiteľ dane kúpil v decembri 2022 od tuzemského platiteľa dane nový dopravný prostriedok v sume 12 000 eur, z toho základ dane 10 000 eur a DPH 2 000 eur. V mesiaci apríl 2023 ho predal občanovi do ČR v sume 9 000 eur bez dane, ktorý si ho aj previezol do ČR.

Riešenie: Neplatiteľ si môže nárokovať odpočet dane len vo výške 1 800 eur (9 000 x 20 % daň), aj napriek tomu, že na faktúre, ktorá deklaruje kúpu nového dopravného prostriedku, je suma DPH vo výške 2 000 eur.

Podanie daňového priznania

Ak neplatiteľ dane uplatňuje odpočítanie dane podľa § 52 zákona o DPH, podá daňové priznanie do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom bol nový dopravný prostriedok fyzicky dodaný (prepravený) z tuzemska do iného členského štátu.

Daňové priznanie podáva daňovému úradu, pod ktorého územnú pôsobnosť patrí, bez povinnosti zaregistrovať sa za platiteľa DPH.

Daňový úrad vráti uplatnenú odpočítanú daň do 30 dní od podania daňového priznania bez podania žiadosti (§ 78 ods. 6 zákona o DPH).

Zoznam členských štátov Európskej únie

Belgicko [nové okno] Fínsko [nové okno] Luxembursko [nové okno] Rumunsko [nové okno]
Bulharsko [nové okno] Francúzsko [nové okno] Maďarsko [nové okno] Slovensko [nové okno]
Česká republika [nové okno] Grécko [nové okno] Malta [nové okno] Slovinsko [nové okno]
Chorvátsko [nové okno] Holandsko [nové okno] Nemecko [nové okno] Španielsko [nové okno]
Cyprus [nové okno] Írsko [nové okno] Poľsko [nové okno] Švédsko [nové okno]
Dánsko [nové okno] Litva [nové okno] Portugalsko [nové okno] Taliansko [nové okno]
Estónsko [nové okno] Lotyšsko [nové okno] Rakúsko [nové okno]

Mohlo by Vás zaujímať