Preskočiť na hlavný obsah

Kontrolný výkaz DPH

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Všeobecné informácie

Kto podáva kontrolný výkaz

Povinnosť podať kontrolný výkaz (§ 78a zákona o DPH) sa vzťahuje na platiteľov DPH, teda osoby registrované pre DPH v zmysle § 4, § 4a, § 5 zákona o DPH (nevzťahuje sa na osoby registrované pre DPH podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH).

Platiteľ DPH nie je povinný podať kontrolný výkaz, ak:

 • nie je povinný podať daňové priznanie (napr. ak zahraničnej osobe registrovanej pre DPH podľa § 5 zákona o DPH nevznikne povinnosť podať daňové priznanie),
 • podáva nulové daňové priznanie,
 • uvádza v daňovom priznaní len údaje o dodaní tovaru oslobodeného od dane podľa § 43 alebo § 47 a súčasne v ktorom neuvádza údaje o odpočítaní dane alebo uvádza len odpočítanie dane pri dovoze tovaru do tuzemska (napr. ak platiteľ DPH dodá tovar do iného členského štátu s oslobodením od dane podľa § 43 zákona o DPH a uplatňuje len odpočítanie dane pri dovoze tovaru z tretieho štátu do tuzemska).

Kedy sa podáva riadny kontrolný výkaz

Kontrolný výkaz sa podáva za každé zdaňovacie obdobie platiteľa dane (kalendárny mesiac alebo kalendárny štvrťrok), za ktoré je platiteľ dane povinný podať daňové priznanie, do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia.

Príklady

 1. Zdaniteľná osoba je registrovaná pre daň podľa § 7a zákona o DPH a prijíma/dodáva služby z/do iného členského štátu s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH. Je zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa § 7a zákona o DPH povinná podať kontrolný výkaz?

  Nie. Kontrolný výkaz podáva len platiteľ dane, ktorý je registrovaný podľa § 4, § 4b, § 5 zákona o DPH.

 2. Je platiteľ dane povinný podať kontrolný výkaz, ak uskutočňuje za príslušné zdaňovacie obdobie len oslobodené plnenia podľa § 28 až § 42 zákona o DPH, ktoré sa v kontrolnom výkaze neuvádzajú a v daňovom priznaní vypĺňa len riadok 13?

  Áno. Platiteľ dane je povinný podať kontrolný výkaz za príslušné zdaňovacie obdobie, pričom vyplní len hlavičku kontrolného výkazu (t.j. IČ DPH, druh kontrolného výkazu, obdobie, názov alebo obchodné meno právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, adresu sídla alebo trvalého pobytu a e-mailovú adresu) a odošle takto vyplnený kontrolný výkaz bez uvedenia transakcií.

Kedy sa podáva opravný a dodatočný kontrolný výkaz

Opravný kontrolný výkaz podáva platiteľ dane pred uplynutím lehoty na podanie kontrolného výkazu iba vtedy, ak zistí, že údaje v podanom kontrolnom výkaze sú neúplné alebo nesprávne. Podaný opravný kontrolný výkaz nahrádza riadny kontrolný výkaz, t.j. uvedie v ňom znova všetky údaje z transakcií vrátane nových opravených alebo doplnených, pričom na pôvodne podaný kontrolný výkaz sa neprihliada. V prípade, že platiteľ dane podá opravný kontrolný výkaz, nemusí automaticky podávať aj opravné daňové priznanie. Dodatočný kontrolný výkaz podáva platiteľ dane po uplynutí lehoty na podanie kontrolného výkazu ak zistí, že údaje v podanom kontrolnom výkaze sú neúplné alebo nesprávne. V prípade, že platiteľ musí podať dodatočný kontrolný výkaz, nemusí automaticky podávať aj dodatočné daňové priznanie. V dodatočnom kontrolnom výkaze uvádza len opravené a doplnené údaje podľa postupu uvedeného v poučení na vyplnenie kontrolného výkazu k DPH.

Príklady

1. Ak platiteľ dane opravuje v kontrolnom výkaze v časti A.1. chybne uvedenú sumu dane, alebo chybnú sadzbu dane, vykoná opravu cez dodatočný kontrolný výkaz?

Ak platiteľ dane uviedol v kontrolnom výkaze nesprávnu sumu dane alebo chybnú sadzbu dane a túto skutočnosť zistí po uplynutí lehoty na podanie kontrolného výkazu, podá dodatočný kontrolný výkaz, v ktorom chybne uvedené údaje opraví podľa postupu uvedeného v poučení na vyplnenie kontrolného výkazu k DPH.

2. Platiteľ dane uviedol svoje zdaniteľné obchody do časti D.1. a D.2. kontrolného výkazu, v ktorých sa uvádzajú iba celkové sumy za všetky doklady. Následne po lehote na podanie kontrolného výkazu platiteľ dane zistil, že v kontrolnom výkaze v uvedených častiach uviedol aj faktúry, ktoré tam nemali byť uvedené. Ako platiteľ dane opraví tieto údaje? Má uviesť vždy pôvodný riadok a nový riadok s celkovou sumou alebo iba s opravovanou sumou?

Platiteľ dane v dodatočnom kontrolnom výkaze v jednom riadku uvedie pôvodne uvedené údaje s vyznačením kódu 1 a v druhom riadku uvedie správne údaje s kódom 2.

Ako sa podáva kontrolný výkaz

Kontrolný výkaz sa podáva elektronicky. Musí byť podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom. Kvalifikovaný elektronický podpis sa nevyžaduje, ak platiteľ dane má so správcom dane uzavretú písomnú dohodu o elektronickom doručovaní v zmysle § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov.

Kontrolný výkaz je možné vyplniť na portáli finančnej správy alebo v aplikácii Finančného riaditeľstva SR s názvom eDane a následne je možné ho odoslať do elektronickej podateľne Finančného riaditeľstva SR. V prípade, že účtovný softvér platiteľa dane alebo jeho zástupcu poskytuje takú možnosť, tak je možné štruktúrované údaje kontrolného výkazu automatizovane odoslať z jeho prostredia priamo do elektronickej podateľne Finančného riaditeľstva SR.

Kontrolný výkaz sa podáva vo formáte XML. Na kontrolný výkaz, ktorý platiteľ doručil inak, sa neprihliada.

Čo sa uvádza do kontrolného výkazu

V kontrolnom výkaze sa uvádzajú podrobné údaje o jednotlivých daňových povinnostiach platiteľa dane a o jednotlivých odpočtoch uplatňovaných platiteľom dane za dané zdaňovacie obdobie. Podrobné údaje o uskutočnených a o prijatých zdaniteľných obchodoch sa budú vykazovať na základe vyhotovených a prijatých faktúr (aj zjednodušených faktúr príp. iných dokladov) o dodaní tovarov alebo služieb, z ktorých v tuzemsku vznikne platiteľovi dane povinnosť platiť daň a z ktorých platiteľovi dane vznikne právo na odpočítanie dane. Údaje o jednotlivých transakciách sa uvádzajú v tabuľkách A.1. až D.2.

Do kontrolného výkazu sa neuvádzajú tie poskytnuté plnenia, ktoré sú platitelia DPH povinní uvádzať do súhrnného výkazu a údaje o vyvezených tovaroch do tretích štátov. To znamená, že nie všetky údaje, ktoré má platiteľ dane uvedené v daňovom priznaní, budú uvedené aj v kontrolnom výkaze.

Príklady

Čo sa uvádza, neuvádza v kontrolnom výkaze:

1. Platiteľovi dane bol ukradnutý tovar, pri ktorom je platiteľ dane povinný odviesť daň v zmysle § 53 ods. 5 zákona o DPH. Uvádza platiteľ dane krádež tovaru do kontrolného výkazu?

Nie. V kontrolnom výkaze sa neuvádza krádež tovaru.

2. Uvádza sa údaj o odpočítaní dane pri registrácii pre DPH, resp. daň pri zrušení registrácie do kontrolného výkazu?

Nie. V kontrolnom výkaze sa neuvádza odpočítanie dane pri registrácii pre DPH resp. daň pri zrušení registrácie pre DPH.

3. Kde sa v kontrolnom výkaze uvádza odpočítanie dane pri dovoze tovaru?

Dovoz tovaru sa neuvádza v kontrolnom výkaze.

4. Uvádza platiteľ dane plnenia, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 46, § 47 ods. 6 a § 48 ods. 8 zákona o DPH v kontrolnom výkaze?

Nie. V kontrolnom výkaze platiteľ dane neuvádza údaje o dodaní tovaru a služby oslobodenej od dane s miestom dodania v tuzemsku.

5. Platiteľ dane prijal od obchodnej spoločnosti preddavok (zálohu) na budúcu dodávku tovaru v tuzemsku. Na predmetný preddavok vyhotovil faktúru, z ktorej odviedol daň. Uvádza platiteľ dane v kontrolnom výkaze aj faktúru na prijatú platbu pred dodaním tovaru?

Áno. V kontrolnom výkaze sa uvádzajú aj údaje z faktúr, vyhotovených v nadväznosti na vznik daňovej povinnosti podľa § 19 ods. 4 zákona o DPH.

Ku kontrolnému výkazu je vydaný metodický pokyn: Metodický pokyn ku kontrolnému výkazu k dani z pridanej hodnoty

Príklady

Ako uvádzať údaje z faktúry v kontrolnom výkaze

1. Platiteľ dane vyhotoví faktúru za dodanie tovaru, pričom na faktúre je uvedený tovar, ktorý podlieha základnej sadzbe dane ako aj tovar, ktorý podlieha zníženej sadzbe dane. Uvádza sa táto faktúra v dvoch riadkoch kontrolného výkazu?

Ak faktúra obsahuje údaje o tovaroch, ktoré podliehajú základnej sadzbe dane a o tovaroch, ktoré podliehajú zníženej sadzbe dane, platiteľ dane uvedie údaje z faktúry v dvoch riadkoch, v jednom riadku uvedie údaje prislúchajúce základnej sadzbe dane a v druhom riadku údaje prislúchajúce zníženej sadzbe dane.

2. V kontrolnom výkaze sa uvádza poradové číslo faktúry alebo variabilný symbol?

V kontrolnom výkaze sa uvádza poradové číslo faktúry, ktoré je uvedené na faktúre.

3. Účtovné programy platiteľa dane v priebehu účtovania neumožnia zmeniť číselný rad vydaných faktúr. Ako má platiteľ dane postupovať, aby dodržal zákon a náležitosti správneho vystavenia kontrolného výkazu, ak faktúry vyhotovuje odberateľ?

Platiteľ dane je povinný uviesť v kontrolnom výkaze poradové číslo faktúry tak, ako je uvedené na faktúre. Uvedené platí aj v prípade, ak je faktúra vyhotovená odberateľom alebo treťou osobou v mene a na účet dodávateľa.

4. Ak poradové číslo faktúry obsahuje lomítko „/", treba ho uvádzať v kontrolnom výkaze?

Áno. Platiteľ dane uvádza v kontrolnom výkaze poradové číslo faktúry tak, ako je uvedené na faktúre, t.j. číselné znaky vrátane písmen a iný znakov, ako sú napr. lomky, čiarky, pomlčky, hviezdičky. Poradové číslo faktúry sa uvádza bez medzier.

5. Ako uvádzať poradové číslo dokladu z pokladnice e-kasa v kontrolnom výkaze?

Údaje z dokladov z pokladnice e-kasa sa u platiteľa dane, ktorý je povinný evidovať tržby v pokladnici e-kasa, uvádzajú v časti D.1. sumárne, t.j. nevypisujú sa údaje z každého dokladu z pokladnice e-kasa.
Ak však platiteľ dane vyhotovil doklad z pokladnice e-kasa, ktorý obsahuje všetky náležitosti faktúry podľa § 74 ods. 1 zákona o DPH (pokladnica e-kasa mu umožňuje doplniť identifikačné údaje o odberateľovi a jednotkovú cenu), potom daný doklad v zmysle zákona je faktúrou a uvádza ho do časti A.1. kontrolného výkazu, kde uvedie poradové číslo konkrétneho dokladu z pokladnice e-kasa. 

6. Platiteľ dane - dodávateľ zistil, že v jeho databáze sú chybné IČ DPH niektorých odberateľov. Dodávateľ tieto chybné IČ DPH uviedol aj do vyhotovených faktúr pre týchto odberateľov. Môže platiteľ dane po telefonickom rozhovore s odberateľom opraviť IČ DPH len na jeho kópii faktúry a odberateľ si opraví tieto údaje sám, alebo je potrebné vyhotoviť novú faktúru?

V zmysle § 78a ods. 4 zákona o DPH sa v kontrolnom výkaze uvádza IČ DPH pre daň odberateľa, pod ktorým mu bol tovar dodaný alebo služba poskytnutá. Vzhľadom na uvedené je potrebné opraviť IČ DPH na vyhotovených faktúrach v súčinnosti s odberateľom dane, pričom najvhodnejším spôsobom je túto opravu vykonať na základe dokladu uvedeného v § 71 ods. 2 zákona o DPH (opravná faktúra) tak, aby touto opravou disponoval aj odberateľ.

7. Platiteľ dane vystavuje faktúru obchodnej spoločnosti, ktorá nemá pridelené IČ DPH. Čo uvedie platiteľ dane do stĺpca č.1 v časti A.1. kontrolného výkazu?

Ak platiteľ dane vystavuje faktúru zdaniteľnej osobe, ktorá nemá pridelené IČ DPH, potom v stĺpci „Identifikačné číslo pre daň odberateľa" neuvedie nič, zostane prázdny stĺpec.

8. Akým spôsobom sa uvádzajú údaje o IČ DPH odberateľov, ktorí majú pridelené IČ DPH v tuzemsku, ale nie sú platiteľmi dane, sú len zdaniteľnými osobami identifikovanými pre daň v tuzemsku (registrácia podľa § 7, § 7a zákona o DPH) tak, aby tento údaj systém nevyhodnotil uvedenie/neuvedenie IČ DPH ako chybu?

V časti A.1. kontrolného výkazu uvádza platiteľ dane údaje z každej faktúry, ktorú bol platiteľ povinný vyhotoviť podľa § 71 až 75 zákona o DPH o dodaní tovarov a služieb, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň v tuzemsku (okrem oslobodených plnení a zjednodušených faktúr). V tomto prípade v postavení odberateľa môže byť aj osoba registrovaná podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH. Ak dodávateľ uviedol v časti A.1. z vyhotovenej faktúry IČ DPH odberateľa, ktorý je registrovaný pre daň podľa § 7a zákona o DPH, postupoval v súlade so zákonom a v súlade s poučením na vyplnenie kontrolného výkazu.

9. Platiteľ dane (obchodná spoločnosť) obchoduje s komoditami, ktoré patria do kapitoly 72 Spoločného colného sadzobníka. Do kontrolného výkazu do časti A.2. sa uvádza aj množstvo. Obchodná spoločnosť tieto komodity fakturuje v m2. Je nutné množstvo prepočítať na inú mernú jednotku (t, m, kg, ks)?

Ak platiteľ dane používa mernú jednotku m2 alebo m3, uvedie len skratku "m".

10. Ako zadávať do kontrolného výkazu množstvo pri dodaní tovaru v zmysle § 69 ods. 12 písm. f) zákona o DPH, ak dodávateľ uvádza vo faktúre množstvo kusov vriec, v ktorých je tovar dodávaný.

Pri dodaniach tovarov podľa § 69 ods.12 písm. f) až i) zákona o DPH, pri ktorých sa uplatňuje tuzemský prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia uvádza množstvo tovaru do kontrolného výkazu dodávateľ uvedených tovarov z vyhotovenej faktúry. Údaj o množstve dodaného tovaru je jedným z povinných údajov uvádzaných na faktúre podľa § 74 ods. 1 zákona o DPH. Množstvo predaného tovaru vykáže platiteľ dane v kontrolnom výkaze v niektorej z merných jednotiek, ktoré sa do kontrolného výkazu uvádzajú podľa vzoru kontrolného výkazu, t.j. : ks, kg, t, m. V kontrolnom výkaze je potrebné uviesť množstvo dodaného tovaru (nie množstvo vriec dodaného tovaru) v ktorejkoľvek mernej jednotke uvedenej vo vzore kontrolného výkazu.

Sankcie za nesplnenie povinností

Za nesplnenie povinností súvisiacich s kontrolným výkazom (nepodanie kontrolného výkazu, oneskorené podanie kontrolného výkazu, uvedenie neúplných alebo nesprávnych údajov v kontrolnom výkaze, neodstránenie nedostatkov v podanom kontrolnom výkaze v lehote určenej vo výzve daňového úradu) uloží daňový úrad pokutu do výšky 10 000 eur (pri opakovanom porušení povinností pokutu do výšky 100 000 eur). Pri určení výšky pokuty sa prihliadne na závažnosť a dĺžku trvania protiprávneho stavu. 

Zjednodušená schéma na vyplňovanie kontrolného výkazu

Podľa § 78a ods. 2 zákona o DPH kontrolný výkaz platiteľa musí obsahovať údaje o daňovej povinnosti a odpočítaní dane za príslušné zdaňovacie obdobie v stanovenom členení. Zjednodušene možno uviesť, že jednotlivé časti kontrolného výkazu obsahujú údaje z dokladov, ktoré platiteľ:

 1. vyhotovil a z dokladov, ktoré
 2. prijal, pri ktorých mu vznikla povinnosť platiť daň („samozdaniť sa“) alebo na základe ktorých si uplatňuje odpočet dane.

Pri takomto zjednodušenom členení sa údaje z jednotlivých:

1/ vyhotovených dokladov uvádzajú:

v časti A.1. – ktorá obsahuje údaje z vyhotovených faktúr s DPH pre zdaniteľné osoby alebo pre právnické osoby, ktoré nie sú zdaniteľnými osobami, a taktiež údaje z vyhotovených faktúr s DPH.

Dodávateľ, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68d zákona o DPH, uvádza v časti A.1. údaje z vyhotovenej faktúry za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť podľa § 68d ods. 4 zákona o DPH. V stĺpci „Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby" uvedie dátum, kedy vznikla daňová povinnosť, t.j. dátum prijatia platby.

Poznámka

Ak platiteľ dane, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68d, skončí jej uplatňovanie alebo prestane byť platiteľom dane, uvedie v A.1. údaje z vyhotovených faktúr o dodaní tovaru alebo služby, pri ktorých nevznikla daňová povinnosť prijatím platby, za zdaňovacie obdobie, v ktorom skončil uplatňovanie osobitnej úpravy alebo v ktorom prestal byť platiteľom dane. V stĺpci „Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby“ uvedie dátum dodania tovaru alebo služby.

Príklady

1. Platiteľ dane poskytol v tuzemsku službu pre dvoch platiteľov dane – zdaniteľné osoby, ktoré podnikajú na základe zmluvy o združení bez právnej subjektivity. Vyhotovil faktúru s 20 % DPH, na ktorú uviedol identifikačné údaje obidvoch platiteľov dane - odberateľov. Ako má platiteľ dane uviesť túto faktúru do kontrolného výkazu?

Ak platiteľ dane vyhotoví jednu faktúru, ktorá spĺňa náležitosti podľa § 74 zákona o DPH pre členov združenia, t.j. na faktúre budú identifikovaní dvaja členovia združenia, platiteľ dane uvedie túto faktúru v časti A.1. kontrolného výkazu v dvoch riadkoch, pričom v jednom riadku uvedie IČ DPH jedného člena združenia a údaje z faktúry v stĺpcoch 2 až 6 kontrolného výkazu a v druhom riadku uvedie IČ DPH druhého člena združenia a rovnaké údaje z faktúry v stĺpcoch 2 až 6 kontrolného výkazu.
Ak by platiteľ dane disponoval informáciou ohľadne podielu, ktorí uplatňujú jeho zákazníci ako členovia združenia, údaje z faktúry by v kontrolnom výkaze uviedol podielom uplatňovanom členmi združenia.

2. Ako uvádzať poradové číslo dokladu z pokladnice e-kasa v kontrolnom výkaze?

Údaje z dokladov z pokladnice e-kasa sa u platiteľa, ktorý je povinný evidovať tržby v pokladnici e-kasa, uvádzajú v časti D.1. sumárne, t.j. nevypisujú sa údaje z každého dokladu z pokladnice e-kasa. Ak však platiteľ vyhotovil doklad z pokladnice e-kasa, ktorý obsahuje všetky náležitosti faktúry podľa § 74 ods. 1 zákona o DPH (pokladnica e-kasa mu umožňuje doplniť identifikačné údaje o odberateľovi a jednotkovú cenu) potom daný doklad v zmysle zákona je faktúrou a uvádza ho do časti A.1 kontrolného výkazu, kde uvedie poradové číslo konkrétneho dokladu z pokladnice e-kasa. 

3. Platiteľ dane používajúci osobitnú úpravu zdaňovania pri použitom tovare podľa § 66 zákona o DPH pri predaji použitého tovaru zdaniteľnej osobe je povinný vyhotoviť faktúru, ktorá neobsahuje výšku DPH. Aké údaje z tejto faktúry uvedie do kontrolného výkazu?

V zmysle ustanovenia § 66 ods. 10 zákona o DPH platiteľ dane, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu pri predaji použitého tovaru nesmie v žiadnom doklade o predaji tovaru uviesť samostatne sumu dane. V nadväznosti na uvedené, i napriek skutočnosti, že podľa § 78a ods. 4 písm. d) zákona o DPH má platiteľ dane uvádzať v kontrolnom výkaze z faktúr alebo z "iného dokladu" základ dane a sumu dane v eurách, v tomto prípade do časti A.1 kontrolného výkazu platiteľ z faktúry uvedie len sumu základu dane a do kolónky suma dane v eurách uvedie údaj 0.

4. Podľa § 74 ods. 3 písm. a) zákona o DPH sa za zjednodušenú faktúru považuje doklad za tovar alebo službu, ak cena vrátane dane nie je viac ako 100 eur a tento doklad nemusí obsahovať údaje podľa § 74 ods. 1 písm. b) zákona o DPH a jednotkovú cenu. Ak platiteľ dane vyhotoví faktúru v hodnote do 100 eur, pričom táto faktúra obsahuje všetky údaje v zmysle § 74 ods.1 zákona o DPH, kde túto faktúru uvedie v kontrolnom výkaze, v časti A.1. alebo v časti D.2.?

V zmysle § 74 ods. 3 zákona o DPH môže platiteľ dane vyhotoviť zjednodušenú faktúru, ktorá obsahuje všetky údaje podľa § 74 ods. 1 zákona o DPH okrem identifikácie odberateľa a jednotkovej ceny. Ak platiteľ dane vyhotoví faktúru so všetkými náležitosťami podľa § 74 ods. 1 zákona o DPH pre zdaniteľnú osobu alebo pre právnickú osobu, ktorá nie je zdaniteľnou osobou v hodnote do 100 eur, ide o riadnu faktúru (nie zjednodušenú), ktorú uvedie do časti A.1. kontrolného výkazu.

5. Platiteľ dane prijme 100 % zálohu na poskytnutie stavebných prác v SR od podnikateľa (neplatiteľa dane), ktorému majú byť stavebné práce dodané nasledujúci mesiac. Platiteľ dane vyhotoví faktúru k prijatej platbe a ďalší mesiac vyhotoví faktúru na dodanie stavebných prác (k úhrade 0 eur). Ktorú faktúru má platiteľ dane uviesť do kontrolného výkazu?

Ak bola vyhotovená faktúra k prijatej platbe, ktorá predstavuje 100 % ceny za dodanie služby, platiteľ dane uvedie faktúru k prijatej platbe do kontrolného výkazu v časti A.1. Faktúru na dodanie služby už platiteľ dane neuvádza v kontrolnom výkaze, pretože daňová povinnosť dodaním služby už nevzniká (daňová povinnosť vznikla prijatím platby). Rovnaký postup sa uplatní aj v prípade, ak by išlo o dodanie tovaru v tuzemsku.

6. Platiteľ dane prijme zálohu vo výške 30 % na poskytnutie stavebných prác v SR od podnikateľa (neplatiteľa dane), ktorému majú byť stavebné práce dodané nasledujúci mesiac. Po dodaní stavebných prác odberateľ doplatí zostávajúcich 70 % ceny plnenia. Platiteľ dane vyhotoví faktúru k prijatej platbe vo výške 30 % a ďalší mesiac vyhotoví faktúru na dodanie stavebných prác (k úhrade zvyšných 70 %). Uvádzajú sa obidve faktúry do kontrolného výkazu?

V tomto prípade platiteľ dane uvedie do kontrolného výkazu aj faktúru na prijatú platbu aj faktúru na dodanie služby, pretože obe faktúry deklarujú daňovú povinnosť, jedna v rozsahu 30 % a druhá 70 % z celkovej dodávky služby. Rovnaký postup sa uplatní aj v prípade, ak by išlo o dodanie tovaru v tuzemsku.

7. Platiteľ dane poskytuje zdaniteľnej osobe služby, pri ktorých je povinný tržbu evidovať prostredníctvom pokladnice e-kasa. V ktorej časti kontrolného výkazu uvádza tieto plnenia?

Platiteľ dane v časti D.1. kontrolného výkazu uvádza údaje o celkových sumách obratov evidovaných pokladnicou e-kasa. Ak sa prostredníctvom pokladnice e-kasa vyhotoví doklad, ktorý má všetky náležitosti faktúry podľa § 74 ods. 1 zákona o DPH, platiteľ dane uvádza tieto faktúry do A.1. kontrolného výkazu, a ak ich nie je možné vylúčiť z celkového obratu evidovaného pokladnicou e-kasa, môže ich mať duplicitne zahrnuté aj v údaji o celkovom obrate v časti D.1.

8. Platiteľ dane vyhotovil faktúru za dodanie tovaru v tuzemsku pre slovenského platiteľa dane. Faktúra bola uhradená v hotovosti a úhrada bola zaevidovaná v pokladnici e-kasa (§ 8 ods. 2 zákona o používaní ERP). Ako platiteľ dane vykáže tento predaj v kontrolnom výkaze?

Platiteľ dane uvedie údaje z faktúry, ktorá má všetky náležitosti v zmysle § 74 ods. 1 zákona o DPH, v časti A.1. kontrolného výkazu. V časti D.1. kontrolného výkazu sa uvádzajú údaje o celkových sumách obratov evidovaných pokladnicou e-kasa. Do obratu platiteľ dane nemusí zahrnúť faktúry, ktoré už boli vyhotovené so všetkými náležitosťami faktúry a následne sú uhradené v hotovosti a evidované prostredníctvom pokladnice e-kasa (faktúra bude uvedená v A.1.).

9. Platiteľ dane vyhotoví faktúru za plnenia, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň v zmysle § 69 ods. 1 zákona o DPH a zároveň má na faktúre plnenia, kde sa uplatní prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia v zmysle § 69 ods. 12 písm. a) až e) zákona o DPH. Ako má platiteľ túto faktúru uviesť do kontrolného výkazu?

Ak faktúra obsahuje údaje o dodaniach tovarov alebo služieb, z ktorých je dodávateľ povinný platiť daň podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH a zároveň údaje podľa § 69 ods. 12 písm. a) až e) zákona o DPH, z ktorých je povinný platiť daň príjemca plnenia, uvedie dodávateľ len prislúchajúce údaje podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH z faktúry v časti A.1. kontrolného výkazu. Dodané plnenia podľa § 69 ods. 12 písm. a) až e) zákona o DPH z príslušnej faktúry dodávateľ neuvádza v kontrolnom výkaze (tieto údaje uvedie príjemca plnenia v časti B.1. kontrolného výkazu).

v časti A.2. – ktorá obsahuje údaje z vyhotovených faktúr pre platiteľov za dodávky tovarov a služieb uvedených v § 69 ods. 12 písm. f) až j) zákona o DPH, pri ktorých platí daň odberateľ.

Príklady

1. Platiteľ dane vyhotovil faktúru na prijatý preddavok (zálohu) na dodávku tovaru, ktorý je uvedený v § 69 ods. 12 písm. f) až i) zákona o DPH a pri ktorom platí daň odberateľ. Pri uvádzaní tejto faktúry do časti A.2. kontrolného výkazu, je potrebné uvádzať aj konkrétne množstvo, merné jednotky podľa konkrétnych kapitol Spoločného colného sadzobníka? V praxi je to dosť problematické, pretože tovar sa uvádza len slovne a k celkovému dodanému množstvu tovaru na konečnej faktúre sa môže vyhotoviť aj niekoľko faktúr z titulu prijatých viacerých preddavkov (záloh).

Z poučenia na vyplnenie kontrolného výkazu vyplýva, že ak je k tovarom podľa § 69 ods. 12 písm. f) až i) zákona o DPH vyhotovená faktúra o prijatej platbe (napríklad vo výške 50 % ceny) a faktúra o dodaní týchto tovarov, platiteľ vyplní stĺpce „Množstvo tovaru" a „Merná jednotka“ len jedenkrát, pričom do stĺpca „Množstvo tovaru“ uvedie celkové množstvo, ktoré sa má dodať. Platiteľ dane musí zvážiť, kedy je vzhľadom na realizáciu zdaniteľného obchodu najsprávnejšie z jeho pohľadu uviesť množstvo tovaru v kontrolnom výkaze, či pri uvedení faktúry o prijatí preddavku na budúce dodanie tovaru alebo pri uvedení faktúry na dodanie tovaru v kontrolnom výkaze, aby sa vyhol prípadným opravám už uvedeného množstva tovaru v kontrolnom výkaze.

2. Platiteľ dane dodá mobilné telefóny platiteľovi dane a vyhotoví za január 2023 súhrnnú faktúru. Na faktúre je uvedený deň dodania 4.1.2023 – základ dane 2 000 eur, deň dodania 12.1.2023 – základ dane 2 000 eur a deň dodania 22.1.2023 – základ dane 2 000 eur. Uplatní sa prenos daňovej povinnosti pri tejto súhrnnej faktúre a dodávateľ to uvedie v časti A.2. kontrolného výkazu alebo sa dodávky budú posudzovať samostatne, prenos daňovej povinnosti sa neuplatní a jednotlivé dodávky sa uvedú v časti A.1. kontrolného výkazu?

Pri súhrnnej faktúre o dodaniach uvedených tovarov sa prenos daňovej povinnosti uplatní vtedy, ak celkový základ dane na súhrnnej faktúre (po sčítaní základov dane za jednotlivé samostatné dodania tovarov) je 5 000 eur a viac. To znamená, že v danom prípade sa jednotlivé základy dane zo súhrnnej faktúry sčítajú (základ dane 6 000 eur), uplatní sa prenos daňovej povinnosti a dodávateľ údaje z faktúry uvedie v časti A.2.kontrolného výkazu.

3. Platiteľ dane uplatňuje na vyhotovenej faktúre prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH z titulu dodania stavebných prác. Ktoré stĺpce v časti A.2. vypĺňa?

Platiteľ dane príslušné údaje z vyhotovenej faktúry uvádza v časti A.2. kontrolného výkazu len v prvých štyroch stĺpcoch.

v časti C.1. – ktorá obsahuje údaje z vydaných opravných faktúr (dobropisy a ťarchopisy) k faktúram uvedeným v A.1, A.2 a údaje z opravného dokladu, ktorý je platiteľ dane (dodávateľ) uplatňujúci opravu základu dane pri nevymožiteľných pohľadávkach povinný vyhotoviť podľa § 25a ods. 7 písm. a) zákona o DPH a údaje z opravného dokladu, ktorý je platiteľ dane (dodávateľ) povinný vyhotoviť podľa § 25a ods. 7 písm. b) zákona o DPH, ak po vyhotovení opravného dokladu prijal platbu

Dodávateľ, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68d zákona o DPH, uvedie v časti C.1. údaje z vyhotovenej opravnej faktúry

 • ktorou sa znižuje základ dane, za zdaňovacie obdobie, v ktorom vrátil platbu, a to v rozsahu vrátenej platby,
 • ktorou sa zvyšuje základ dane, za zdaňovacie obdobie, v ktorom prijal platbu, a to v rozsahu prijatej platby.

Príklady:

1. Ak platiteľ dane za príslušné zdaňovacie obdobie dodáva len tovar, pri ktorom platí prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. f) až i) zákona o DPH, nie je povinný podať kontrolný výkaz, pretože v daňovom priznaní nevykazuje za príslušné zdaňovacie obdobie žiadne plnenia. Platí to len v prípade, ak si v tomto zdaňovacom období neuplatňuje odpočítanie dane. Ak k uvedeným faktúram, ktoré nie sú uvedené v časti A.2. kontrolného výkazu, vyhotoví opravnú faktúru, je povinný uviesť údaje z opravnej faktúry v časti C.1.? Uvedené môže nastať aj v prípade opravnej faktúry vyhotovenej dodávateľom k tovarom, ktoré podliehajú samozdaneniu podľa § 69 ods. 10, 11 a 12 písm. a) až e) zákona o DPH, kedy dodávateľ tieto tovary neuvádza v kontrolnom výkaze.

Platiteľ dane uvedie opravnú faktúru v časti C.1 kontrolného výkazu. Uvedené vyplýva z § 78a ods. 2 zákona o DPH. 

2. Slovenská obchodná spoločnosť (platiteľ dane) dodávala v priebehu roka platiteľovi dane tovary zo železa, patriace do položiek 7301 a 7314 Spoločného colného sadzobníka, pri ktorých uplatňovala prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods.12 písm. g) zákona o DPH na odberateľa. Po skončení určitého obdobia mu poskytla množstevnú zľavu, na ktorú vyhotovila dobropis. Môže slovenská obchodná spoločnosť uviesť v kontrolnom výkaze v časti C.1. údaje z dobropisu týkajúce sa rôznych faktúr v jednom riadku?

V prípade poskytnutia množstevných zliav je umožnené na základe „Poučenia na vyplnenie kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty" uviesť v časti C.1. údaje z opravnej faktúry týkajúcej sa rôznych faktúr v jednom riadku s uvedením poradového čísla poslednej pôvodnej vyhotovenej faktúry. Pokiaľ však pôjde o tovary podliehajúce samozdaneniu podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH a tieto tovary nepatria do rovnakého 4-miestneho číselného kódu Spoločného colného sadzobníka, údaje z opravnej faktúry uvedie dodávateľ v časti C.1. osobitne pre každý tovar, ktorý má rovnaký 4-miestny číselný kód Spoločného colného sadzobníka.

3. V „Poučení na vyplnenie kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty" (strana 24 v upozornení k C.1. a C.2.) sa uvádza, že stĺpce „rozdiel základu dane v eurách“ a „rozdiel sumy dane v eurách" platiteľ dane vypĺňa tak, že príslušný rozdiel základu dane a sumy dane v eurách uvedie pre každú pôvodnú vyhotovenú faktúru osobitne. Ak platiteľ dane nemá vyčíslený rozdiel ku každej pôvodnej vyhotovenej faktúre, ako vyčísli „príslušný rozdiel" základu dane a sumy dane?

Platitelia dane majú možnosť výberu. Tí, ktorí si vyberú prvý postup uvedený v „Poučení" vyčíslia príslušný rozdiel základu dane a sumy dane pre každú pôvodne vyhotovenú faktúru osobitne. Tí, ktorí tak urobiť nevedia, prípadne je to pre nich administratívne náročné, si zvolia druhý postup.

4. Ak má doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa všetky náležitosti faktúry podľa § 74 ods. 1 zákona o DPH a ide o prípad, že platiteľ dane je povinný vyhotoviť faktúru, údaje z tohto dokladu uvedie v časti A.1. kontrolného výkazu. Ak platiteľ dane vyhotoví opravnú faktúru, v ktorej časti kontrolného výkazu má platiteľ dane uviesť údaje z opravnej faktúry, keď doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa má všetky náležitosti faktúry a údaje z pôvodného dokladu uviedol v časti A.1.?

Platiteľ dane uvedie údaje z opravnej faktúry v časti C.1. kontrolného výkazu.

5. Platiteľ dane dodal v januári 2023 inému platiteľovi dane mobilné telefóny. Vo faktúre vyhotovenej na dodanie mobilných telefónov uviedol cenu 5 300 eur a informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“ a údaje z faktúry uviedol v časti A.2. kontrolného výkazu za zdaňovacie obdobie január 2023. Následne v marci 2023 na základe reklamácie odberateľa zistil, že cena na faktúre mala byť 3 300 eur a na základe uvedeného nemal byť uplatnený prenos daňovej povinnosti na odberateľa. Dodávateľ vyhotovil v marci 2023 opravnú faktúru, v ktorej uviedol základ dane 3 300 eur + 20 % DPH v sume 660 eur, spolu 3 960 eur. Ako má platiteľ dane (dodávateľ) postupovať pri podávaní kontrolného výkazu a daňového priznania?

Platiteľ dane je povinný podať k zdaňovaciemu obdobiu január 2023 dodatočné daňové priznanie. Dodatočný kontrolný výkaz platiteľ dane nepodáva, pretože opravnú faktúru uvedie do časti C.1. kontrolného výkazu za zdaňovacie obdobie, v ktorom opravnú faktúru vyhotovil, t.j. za zdaňovacie obdobie marec 2023.

6. Platiteľ dane vyhotovil opravný doklad podľa § 25a zákona o DPH z dôvodu nevymožiteľnej pohľadávky, v ktorej časti kontrolného výkazu tento doklad uvedie?

Platiteľ dane uvedie údaje z tohto dokladu do časti C.1. kontrolného výkazu, pričom do stĺpca 11 s názvom ,,Oprava základu dane podľa § 25a zákona“ uvedie „x“.

7. Platiteľ dane vyhotovil opravný doklad podľa § 71 ods. 2 zákona o DPH z dôvodu opravy základu dane podľa § 25 zákona o DPH (reklamácia tovaru), má v časti C.1. kontrolného výkazu vyplniť aj stĺpec 11 s názvom ,,Oprava základu dane podľa § 25a zákona“? Nie, ak platiteľ dane v časti C.1. kontrolného výkazu vykazuje údaje z vyhotovenej opravnej faktúry podľa § 71 ods. 2 zákona o DPH, t.j. nejde o opravný doklad podľa § 25a zákona o DPH, stĺpec 11 ostane prázdny.

K vykazovaniu opravných faktúr v kontrolnom výkaze je vydané metodické usmernenie: Usmernenie k vykazovaniu opravných faktúr v kontrolnom výkaze podanom podľa § 78a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov [.pdf; 87 kB; nové okno]

v časti D.1. – ktorá obsahuje údaje sumárnej výške z dokladov z pokladnice e-kasa (vrátane opráv základu dane) u platiteľa, ktorý je povinný evidovať tržby v pokladnici e-kasa

Príklady

1. V časti D.1. kontrolného výkazu sa v stĺpci 1 uvádza "Celková suma obratov v eurách evidovaných všetkými ERP". Uvádza sa obrat bez DPH alebo vrátane dane?

Obratom sa podľa zákona o ERP rozumejú tržby (znížené o sumu záporného obratu, t.j. o záporné položky, zľavy, vrátenie tovaru). Tržba je prijatá z predaja, na základe toho je obrat suma s DPH.

2. Platiteľ dane poskytuje zdaniteľnej osobe služby, pri ktorých je povinný tržbu evidovať prostredníctvom pokladnice e-kasa. V ktorej časti kontrolného výkazu uvádza tieto plnenia?

Platiteľ v časti D.1. kontrolného výkazu uvádza údaje o celkových sumách obratov evidovaných pokladnicou e-kasa. Ak sa prostredníctvom pokladnice e-kasa vyhotoví doklad, ktorý má všetky náležitosti faktúry podľa § 74 ods. 1 zákona o DPH, platiteľ dane uvádza tieto faktúry do A.1. kontrolného výkazu, a ak ich nie je možné vylúčiť z celkového obratu evidovaného pokladnicou e-kasa, môže ich mať duplicitne zahrnuté aj v údaji o celkovom obrate v D.1.kontrolného výkazu.

3. Platiteľ dane vyhotovil faktúru za dodanie tovaru v tuzemsku pre slovenského platiteľa dane. Faktúra bola uhradená v hotovosti a úhrada bola zaevidovaná v pokladnici e-kasa. Ako platiteľ dane vykáže tento predaj v kontrolnom výkaze?

Platiteľ uvedie údaje z faktúry, ktorá má všetky náležitosti v zmysle § 74 ods. 1 zákona o DPH, v časti A.1. kontrolného výkazu. V časti D.1. kontrolného výkazu sa uvádzajú údaje o celkových sumách obratov evidovaných pokladnicou e-kasa. Do obratu platiteľ dane nemusí zahrnúť faktúry, ktoré už boli vyhotovené so všetkými náležitosťami faktúry a následne sú uhradené v hotovosti a evidované prostredníctvom pokladnice e-kasa (faktúra bude uvedená v časti A.1. kontrolného výkazu).

4. Kde uvedie platiteľ v kontrolnom výkaze doklad z pokladnice e-kasa– tzv. storno dokladu z pokladnic e-kasa pri vrátení tovaru, ktorý bol predaný v hotovosti prostredníctvom pokladnice e-kasa?

Platiteľ uvedie tento doklad o oprave základu dane v časti D.1. kontrolného výkazu.

v časti D.2. – ktorá obsahuje údaje v sumárnej výške z ostatných vydaných dokladov vrátane opráv základu dane nezaradených v A.1., A.2., C.1., D.1.

Príklady

1. Platiteľ dane predal tovar firme, pričom vyhotovil doklad z pokladnice e-kasa (zjednodušenú faktúru). Firma po niekoľkých dňoch tento tovar vrátila pre chybovosť prostredníctvom pošty spolu s fotokópiou dokladu z pokladnice e-kasa. Platiteľ dane vrátil peniaze bezhotovostne na účet firmy a na vrátený tovar vyhotovil opravnú faktúru podľa § 71 ods. 2 zákona o DPH (nie storno doklad z pokladnice e-kasa). V ktorej časti kontrolného výkazu má platiteľ dane uviesť túto opravnú faktúru (dobropis), v ktorej uvedie poradové číslo pôvodného dokladu z pokladnice e-kasa v C.1 alebo D.1?

V poučení na vyplnenie kontrolného výkazu sa na strane 7 uvádza, že v časti C.1. dodávateľ neuvádza údaje z vyhotovených dobropisov alebo ťarchopisov, ktoré sú vyhotovené k dodávkam, pri ktorých sa vydáva doklad z pokladnice e-kasa alebo pri ktorých dodávateľ nie je povinný vyhotoviť faktúru. Tieto údaje sú zahrnuté v D.1. alebo D.2. (v celkovom obrate). Ak platiteľ dane vyhotovil pri dodaní tovaru prostredníctvom pokladnice e-kasa faktúru, ktorá obsahovala náležitosti faktúry podľa § 74 ods. 1 zákona o DPH, ale okrem identifikačného údaja odberateľa a jednotkovej ceny, potom ide o zjednodušenú faktúru (nie riadnu faktúru), ktorú platiteľ dane neuvádza v časti A.1. kontrolného výkazu, ale v časti D.1., ak bol povinný evidovať tržby prostredníctvom pokladnice e-kasa. Ak k takejto zjednodušenej faktúre platiteľ dane vyhotovil dobropis, údaje z dobropisu uvádza v časti D.1. kontrolného výkazu. Pokiaľ by platiteľ dane neuviedol údaje z dobropisu k dokladu vyhotoveného prostredníctvom pokladnice e-kasa v časti D.1., uvedie ich v časti D.2. kontrolného výkazu.

2. Doklad vyhotovený pre občana s DPH so všetkými náležitosťami faktúry (nejde o zjednodušenú faktúru) sa zahrnie do časti A.1. alebo D.2. kontrolného výkazu?

Údaje z tohto dokladu sa zahrnú do časti D.2. kontrolného výkazu.

3. Platiteľ dane, ktorý nie je v zmysle zákona o používaní ERP používať na evidenciu tržieb pokladnicu e-kasa, napriek tejto skutočnosti pokladnicu e-kasa používa. Eviduje aj tento platiteľ dane údaje z pokladnice e-kasa v kontrolnom výkaze v časti D.1.?

Ak platiteľ dane nie je povinný evidovať tržby prostredníctvom pokladnice e-kasa, údaje uvedie v časti D.2. kontrolného výkazu. Ak sú na faktúre údaje, ktoré je povinný evidovať cez pokladnicu e-kasa, a aj údaje, ktoré nie je povinný evidovať cez pokladnicu e-kasa, platiteľ dane ich uvedie v časti D.1., prípadne ich uvedie samostatne v D.1. a D.2.

4. Platiteľ dane prijíma od zamestnancov protihodnotu za poskytnuté stravovacie služby. V ktorej časti kontrolného výkazu sa toto plnenie uvádza?

Uvedené plnenie platiteľ dane uvedie v časti D.2. kontrolného výkazu.

2./ prijatých dokladov uvádzajú:

v časti B.1. – ktorá obsahuje údaje z prijatých dokladov (resp. aj z interných dokladov) na dodané tovary a služby pri ktorých platí daň odberateľ („samozdanenie“),

Príklady

1. Dodávateľ z iného členského štátu nemá pridelené identifikačné číslo pre DPH. Ako vyplní platiteľ dane – odberateľ v kontrolnom výkaze v časti B.1. identifikačné číslo pre daň dodávateľa, keď sa v „Poučení na vyplnenie kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty“ uvádza, že ak sa v B.1. vypĺňajú údaje na základe iných dokladov ako je faktúra, musia byť vyplnené príslušné stĺpce?

Ak platiteľ dane nedisponuje informáciou o identifikačnom čísle dodávateľa, akceptuje sa, keď stĺpec „Identifikačné číslo pre daň dodávateľa“ v časti B.1. nevyplní, prípadne uvedie údaj „0“.

2. Platiteľ dane má mesačné zdaňovacie obdobie a nadobudol tovar z iného členského štátu dňa 17.9.2023, t.j. tovar bol dňa 17.9.2023 fyzicky prepravený z iného členského štátu do tuzemska. Zahraničný dodávateľ registrovaný pre daň v inom členskom štáte vyhotovil faktúru za dodaný tovar oneskorene až 30.11.2023 s dátumom dodania 17.9.2023. Platiteľ dane dostal faktúru od zahraničného dodávateľa v decembri 2023. Kedy uvádza platiteľ dane nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze v časti B.1.?

Platiteľ dane je povinný uviesť nadobudnutie tovaru z iného členského štátu do daňového priznania za zdaňovacie obdobie október 2023, v ktorom vznikla daňová povinnosť podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona o DPH. V poučení na vyplnenie kontrolného výkazu sa uvádza: „Ak platiteľ dane ku dňu podania kontrolného výkazu nedostal faktúru o nadobudnutí tovaru z iného členského štátu, uvedie údaje z tejto faktúry do kontrolného výkazu za zdaňovacie obdobie, v ktorom dostal faktúru". Z uvedeného vyplýva, že napriek tomu, že platiteľ dane uvedie daň v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť, do kontrolného výkazu v časti B.1. uvedie príslušné údaje z faktúry za zdaňovacie obdobie, v ktorom dostal faktúru, t.j. za december 2023.

3. Platiteľ dane nadobudol tovar z Rakúska od zahraničného dodávateľa, ktorý má pridelené IČ DPH v Rakúsku. Tovar bol prepravený z Rakúska do tuzemska dňa 26.10.2023. Zahraničný dodávateľ vyhotovil faktúru za dodaný tovar dňa 26.10.2023, pričom na faktúre neuviedol dátum dodania tovaru. Platiteľ dane dostal faktúru od zahraničného dodávateľa dňa 5.11.2023. Nadobudnutie tovaru platiteľ dane zdanil v daňovom priznaní za október 2023, v tomto daňovom priznaní si zároveň odpočítal DPH. Aký dátum dodania tovaru uvedie platiteľ dane v kontrolnom výkaze v časti B.1., keď na faktúre nie je uvedený?

Podľa poučenia na vyplnenie kontrolného výkazu, ak nie je na faktúre uvedený dátum dodania tovaru alebo služby predpokladá sa, že dátum dodania je totožný s dňom vyhotovenia faktúry, t.j. dátum 26.10.2023 uvedie platiteľ dane v časti B.1. kontrolného výkazu.

4. Platiteľovi dane vznikla daňová povinnosť z nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu dňom vyhotovenia faktúry v zmysle § 20 ods. 1 písm. b) zákona o DPH (t.j. v septembri 2023). Platiteľ dane má nárok na odpočet dane z tohto nadobudnutého tovaru. Platiteľ dane využije možnosť danú § 51 ods. 2 zákona o DPH a daň z nadobudnutia tovaru si odpočíta v neskoršom zdaňovacom období (t.j. v decembri 2023) ako zdanil nadobudnutie tovaru. Ako vyplní platiteľ dane časť B.1. kontrolného výkazu za zdaňovacie obdobie september 2023 a december 2023?

Ak platiteľ dane neodpočítal daň z nadobudnutia tovaru za zdaňovacie obdobie september 2023, v kontrolnom výkaze v časti B.1. v stĺpci 7 "výška odpočítanej dane v eurách" uvedie údaj "0" a stĺpce 1 až 6 vypĺňa podľa údajov z faktúry. Následne za zdaňovacie obdobie december 2023 vyplní stĺpce 1 až 7, kde v stĺpci 7 uvádza hodnotu odpočítanej dane.

5. Platiteľ dane pri "samozdanení" prijatých tovarov resp. služieb nemal faktúru od dodávateľa a preto vyplnil časť B.1. kontrolného výkazu za mesiac august 2023 na základe iného dokladu (napr. v stĺpci 2 B.1. kontrolného výkazu uviedol interné číslo záznamu), pričom v stĺpci 7 uviedol údaj "0", lebo sa rozhodol odpočet dane z tohto plnenia uplatniť v neskoršom období napr. v novembri 2023. Pri podávaní kontrolného výkazu za mesiac november 2023 má už aj faktúru od dodávateľa za predmetné plnenie. Ako má vyplniť stĺpec 2 časť B.1. kontrolného výkazu za november 2023; má uvádzať znova interné číslo záznamu alebo má už uviesť poradové číslo dodávateľskej faktúry?

Keď platiteľ dane v prípade uplatnenia samozdanenia faktúru nemá a uvedie údaje do kontrolného výkazu z iného dokladu, a neskôr, pri uplatnení odpočítania dane už faktúru k dispozícii má, budú sa akceptovať obidve možnosti, t.j. uvedenie údajov z iného dokladu ako aj z faktúry.

6. Platiteľ dane prijal poradenskú službu od zdaniteľnej osoby z iného členského štátu, pri prijatí ktorej je povinný platiť daň. V ktorej časti kontrolného výkazu uvedie predmetnú službu?

Platiteľ dane (príjemca služby) uvedie predmetnú službu do časti B.1. kontrolného výkazu. Ak si platiteľ uplatňuje aj odpočítanie dane, vyplní stĺpec 7 "Výška odpočítanej dane v eurách". Ak by platiteľ dane nemal nárok na odpočítanie dane, v stĺpci 7 "Výška odpočítanej dane v eurách" uvedie údaj "0".

v časti B.2. – ktorá obsahuje údaje z prijatých faktúr od „tuzemských" platiteľov na dodané tovary a služby, pri ktorých si uplatňuje odpočet dane

Príjemca plnenia, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68d zákona o DPH, uvádza v časti B.2. údaje z faktúry prijatej od iného platiteľa dane za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje odpočítanie dane za zaplatený tovar alebo službu. V stĺpci „Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby“ uvedie dátum zaplatenia. Ak príjemca plnenia zaplatí len časť platby za tovar alebo službu, uvedie v stĺpci „Základ dane v eurách“ a v stĺpci „Suma dane v eurách" údaje pomerne podľa výšky sumy, ktorú zaplatil. V stĺpci „Výška odpočítanej dane v eurách“ uvedie sumu dane, ktorú uplatňuje. Ak príjemca plnenia nemá informáciu o dátume prijatia bezhotovostnej platby dodávateľom, môže ako dátum zaplatenia uviesť dátum odpísania peňažných prostriedkov z bankového účtu príjemcu plnenia.

Príjemca plnenia, ktorý neuplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68d zákona o DPH a ktorý prijal tovar alebo službu od dodávateľa, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68d zákona o DPH, uvádza v časti B.2. údaje z prijatej faktúry za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje odpočítanie dane za zaplatený tovar alebo službu. V stĺpci „Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby“ uvedie dátum zaplatenia. Ak príjemca plnenia zaplatí len časť platby za tovar alebo službu, uvedie v stĺpci „Základ dane v eurách" a v stĺpci „Suma dane v eurách" údaje pomerne podľa výšky sumy, ktorú zaplatil. V stĺpci „Výška odpočítanej dane v eurách" uvedie sumu dane, ktorú uplatňuje.

Poznámka

Pri ukončení uplatňovania osobitnej úpravy podľa § 68d zákona o DPH alebo zrušení registrácie platiteľa dane:

 1. Platiteľ dane, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68d zákona o DPH, skončí jej uplatňovanie alebo prestane byť platiteľom dane, uvedie v časti B.2. údaje o odpočítaní dane za zdaňovacie obdobie, v ktorom skončil uplatňovanie osobitnej úpravy alebo v ktorom prestal byť platiteľom dane. V stĺpci „Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby“ uvedie dátum dodania tovaru alebo služby.
 2. Príjemca plnenia, ktorý neuplatňuje osobitnú úpravu dane podľa § 68d zákona o DPH, pri uplatnení odpočítania dane v súvislosti so skončením uplatňovania osobitnej úpravy podľa § 68d u dodávateľa tovaru alebo služby uvedie v časti B.2. v stĺpci „Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby“ dátum dodania tovaru alebo služby za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje odpočítanie dane.

Príklady

1. Ak platiteľ dane - príjemca plnenia dostane faktúru, na ktorej sú položky s rôznym nárokom na odpočítanie dane týkajúce sa jednej sadzby dane, uvádza takúto faktúru (rovnaké poradové číslo faktúry) v časti B.2. kontrolného výkazu v jednom riadku alebo je možné ju uviesť napr. v 2 alebo 3 riadkoch podľa typu nároku na odpočet?

Ak príjemca plnenia dostane faktúru, na ktorej sú položky s rôznym nárokom na odpočítanie dane, ale podliehajúce jednej sadzbe dane, platiteľ dane uvádza údaje z tejto faktúry v časti B.2. kontrolného výkazu v jednom riadku. Pokiaľ by boli na faktúre uvedené plnenia podliehajúce základnej a aj zníženej sadzby dane, potom by sa údaje z faktúry uvádzali v dvoch riadkoch kontrolného výkazu.

2. Platiteľ použil svoju identifikáciu podnikateľa pri nákupe tovaru, ale tovar nakúpil do osobnej spotreby a nebude si odpočítavať daň. Má platiteľ uviesť údaje z prijatej faktúry v časti B.2. kontrolného výkazu?

Ak platiteľ nepoužije prijaté tovary na dodávky, ktoré vo všeobecnosti podliehajú zdaneniu, nemá nárok na odpočítanie dane. Ak platiteľ neuplatňuje odpočítanie dane, údaje z príslušnej faktúry neuvádza v časti B.2. kontrolného výkazu.

3. Platiteľ dane prijíma v tuzemsku od platiteľov dane tovary a služby, pričom si daň z niektorých prijatých plnení môže odpočítať v plnom rozsahu, daň z niektorých prijatých plnení si nemôže odpočítať a daň z niektorých plnení kráti na vstupe koeficientom. Ako platiteľ dane vyplní časť B.2. kontrolného výkazu?

Platiteľ dane uvádza v časti B.2. kontrolného výkazu výšku odpočítanej dane, na ktorú má nárok. V prípade, že platiteľ dane nemá nárok na odpočítanie dane v plnej výške, uvádza odpočítanie dane upravené príslušným koeficientom. V prípade, že platiteľ dane nemá nárok na odpočítanie dane, údaje z týchto faktúr neuvádza v časti B.2. kontrolného výkazu.

4. Platiteľ dane uplatňuje pomerné odpočítanie dane, t.j. kráti daň na vstupe koeficientom. Do kontrolného výkazu v časti B.2. bude uvádzať všetky faktúry podľa položiek, z ktorých kráti daň na vstupe koeficientom, ale v daňovom priznaní to bude uvedené jednou sumou (údaje z faktúr, z ktorých sa kráti daň, budú sčítané). Tým vzniknú rozdiely pri zaokrúhľovaní a nesúlad hodnoty uvedenej v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze. Ako je potrebné zaokrúhľovať krátenú daň (prepočítanú koeficientom) a uvádzať do časti B.2. kontrolného výkazu?

Platiteľ dane uvádza do kontrolného výkazu sumu odpočítanej dane s 2 desatinnými miestami bez zaokrúhlenia.

v časti B.3.1. a v časti B.3.2. – ktoré obsahujú údaje z dokladov z pokladnice e-kasa, z dokladov vyhotovených tankovacím automatom, z dokladov za tovar alebo službu, ak cena vrátane dane nie je viac ako 100 eur (napr. parkovacie lístky, cestovné lístky, doklad za elektronickú diaľničnú známku), pri ktorých si platiteľ dane uplatňuje odpočet dane.

Platiteľ dane za príslušné zdaňovacie obdobie vypĺňa iba jednu z týchto častí (B.3.1. alebo B.3.2.), a to podľa toho, či má celkovú sumu odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr za príslušné zdaňovacie obdobie menej ako 3 000 eur (B.3.1.) alebo 3 000 eur a viac (B.3.2.).

Časť B.3.1. - platiteľ dane vypĺňa vtedy, ak je celková suma odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr za príslušné zdaňovacie obdobie menej ako 3 000 eur.

Platiteľ dane uvádza sumárne údaje zo zjednodušených faktúr (celková suma základov dane, celková suma dane, celková suma odpočítanej dane) za príslušné zdaňovacie obdobie, v ktorom si uplatňuje z týchto zjednodušených faktúr odpočítanie dane.

Suma základov dane, dane a odpočítanej dane sa neuvádza v členení podľa sadzieb dane.

Časť B.3.2. - platiteľ dane vypĺňa vtedy, ak je celková suma odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr za príslušné zdaňovacie obdobie 3 000 eur a viac.

Platiteľ dane uvádza sumárne údaje zo zjednodušených faktúr (celková suma základov dane, celková suma dane, celková suma odpočítanej dane) podľa IČ DPH jednotlivých dodávateľov za príslušné zdaňovacie obdobie, v ktorom si uplatňuje z týchto zjednodušených faktúr odpočítanie dane.

Suma základov dane, dane a odpočítanej dane sa neuvádza v členení podľa sadzieb dane.

Príklady

1. Čo sa uvádza v časti B.3.1. kontrolného výkazu?

Túto časť platiteľ dane vypĺňa vtedy, ak je celková suma odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr za príslušné zdaňovacie obdobie menej ako 3 000 eur. Platiteľ dane uvádza sumárne údaje zo zjednodušených faktúr (celková suma základov dane, celková suma dane, celková suma odpočítanej dane) za príslušné zdaňovacie obdobie, v ktorom si uplatňuje z týchto zjednodušených faktúr odpočítanie dane. To znamená, že ak napríklad za zdaňovacie obdobie február 2023 si platiteľ zo zjednodušených faktúr uplatňuje odpočet dane vo výške 600 eur, potom z týchto faktúr príslušné údaje v kumulatívnych sumách uvádza v časti B.3.1. kontrolného výkazu za zdaňovacie obdobie február 2023.
Vyplnenie kontrolného výkazu za február 2023, časť B.3.1.:

Celková suma základov dane v eurách

3000

Celková suma dane v eurách

600

Celková suma odpočítanej dane v eurách

600

2. Čo sa uvádza v časti B.3.2. kontrolného výkazu?

Túto časť platiteľ dane vypĺňa vtedy, ak je celková suma odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr za príslušné zdaňovacie obdobie 3 000 eur a viac. Platiteľ dane uvádza sumárne údaje zo zjednodušených faktúr (celková suma základov dane, celková suma dane, celková suma odpočítanej dane) podľa IČ DPH jednotlivých dodávateľov za príslušné zdaňovacie obdobie, v ktorom si uplatňuje z týchto zjednodušených faktúr odpočítanie dane. To znamená, že ak napríklad za zdaňovacie obdobie január 2023 si platiteľ zo zjednodušených faktúr uplatňuje odpočet dane vo výške 5 100 eur, potom z týchto faktúr príslušné údaje v kumulatívnych sumách podľa IČ DPH jednotlivých dodávateľov uvádza v časti B.3.2. kontrolného výkazu za zdaňovacie obdobie január 2023. T.j. sčítava príslušné údaje zo zjednodušených faktúr od toho istého dodávateľa spolu – „dokopy", t.j. nerozpisuje údaje z každej zjednodušenej faktúry zvlášť.
Napr.:
Od dodávateľa s IČ DPH 1111111111 je
celkový základ dane zo všetkých zjednodušených faktúr................................7500 eur
celková suma dane zo všetkých zjednodušených faktúr .................................1500 eur
celková sumu odpočítanej dane zo všetkých zjednodušených faktúr.................1500 eur

Od dodávateľa s IČ DPH 2222222222 je
celkový základ dane zo všetkých zjednodušených faktúr................................18000 eur
celková suma dane zo všetkých zjednodušených faktúr ..................................3600 eur
celková sumu odpočítanej dane zo všetkých zjednodušených faktúr..................3600 eur

Vyplnenie kontrolného výkazu za január 2023, časť B.3.2.:

Identifikačné číslo pre daň dodávateľa

1111111111

Celková suma základov dane v eurách

7500

Celková suma dane v eurách

1500

Celková suma odpočítanej dane v eurách

1500

Identifikačné číslo pre daň dodávateľa

2222222222

Celková suma základov dane v eurách

18000

Celková suma dane v eurách

3600

Celková suma odpočítanej dane v eurách

3600

3. Platiteľ dane uplatňuje odpočítanie dane podľa § 49 ods. 5 zákona o DPH pri kúpe pohonných hmôt paušálom. Aké údaje uvedie platiteľ v časti B.3.1. ako základ dane a sumu dane, ak odpočítava daň vo výške 80 % z celkovej hodnoty pohonných hmôt?

Základ dane a sumu dane uvedie zo zjednodušenej faktúry v plnej výške a v stĺpci 3 „Celková suma odpočítanej dane v eurách" uvedie odpočítanú daň vo výške 80 % z dane uvedenej na zjednodušenej faktúre.

Údaje v C.2. uvádza príjemca plnenia.

v časti C.2. – ktorá obsahuje údaje z prijatých opravných faktúr k faktúram uvedeným v B.1, B.2, B.3.1, B.3.2. a údaje z prijatého opravného dokladu, ktorý je platiteľ dane (dodávateľ) povinný vyhotoviť podľa § 25a ods. 7 písm. a) zákona o DPH a údaje z prijatého „dodatočného“ opravného dokladu, ktorý je platiteľ dane (dodávateľ) povinný vyhotoviť podľa § 25a ods. 7 písm. b) zákona o DPH, ak po oprave základu dane prijal platbu. 

V časti C.2. sa uvádzajú aj údaje o oprave odpočítanej dane podľa § 53b ods. 1 písm. a) alebo ods. 2 zákona o DPH a o oprave opravenej odpočítanej dane podľa § 53b ods. 4 písm. a) zákona o DPH pri úplnom alebo čiastočnom zaplatení za dodanie tovaru alebo služby.

Príjemca plnenia, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68d zákona o DPH uvedie v časti C.2.

 • údaje z prijatej opravnej faktúry, ktorou sa zvyšuje základ dane, za zdaňovacie obdobie, v ktorom zaplatil dodávateľovi, a to vo výške zodpovedajúcej sume, ktorú zaplatil,
 • údaje z prijatej opravnej faktúry, ktorou sa znižuje základ dane uvádza za zdaňovacie obdobie, v ktorom je povinný opraviť odpočítanú daň podľa § 53 ods. 1 zákona o DPH.

Príjemca plnenia, ktorý neuplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68d zákona o DPH, ale prijme opravnú faktúru od dodávateľa, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68d zákona o DPH, uvedie v časti C.2.

 • údaje z prijatej opravnej faktúry, ktorou sa zvyšuje základ dane, za zdaňovacie obdobie, v ktorom zaplatil, a to vo výške zodpovedajúcej sume, ktorú zaplatil (§ 53 ods. 2 zákona o DPH),
 • údaje z prijatej opravnej faktúry, ktorou sa znižuje základ dane, za zdaňovacie obdobie, v ktorom je povinný opraviť odpočítanú daň podľa § 53 ods. 1 zákona o DPH.

Príklady

1. Odberateľ, kúpil tovar od platiteľa dane, ktorý pri predaji tohto tovaru použil osobitnú úpravu uplatňovania dane, t.j. na faktúre neuviedol sumu dane - § 66 ods. 10 zákona o DPH. Z tohto dôvodu si platiteľ dane - odberateľ nemohol ani odpočítať daň z tejto faktúry a teda ju ani neuviedol v časti B.2 kontrolného výkazu. Ak platiteľ dane vyhotoví na daný predaj opravnú faktúru voči odberateľovi, je povinný túto opravnú faktúru odberateľ uviesť v časti C.2. kontrolného výkazu, ak v poučení je uvedené, že do časti C.2. sa uvádzajú opravné faktúry k faktúram uvedeným v B.1. a B.2.?

Platiteľ dane uvedie prijatú opravnú faktúru v C.2. kontrolného výkazu. Uvedené vyplýva z § 78a ods. 2 zákona o DPH. 

2. Ak v opravnej faktúre chýba poradové číslo pôvodnej faktúry, aký údaj sa uvedie do stĺpca 3 časti C.2. kontrolného výkazu?

Ak na opravnej faktúre chýba poradové číslo pôvodnej faktúry, táto faktúra nemá predpísané náležitosti podľa zákona o DPH. Ak odberateľ nevie zabezpečiť doplnenie faktúry zo strany dodávateľa, uvedie v príslušnom stĺpci údaj „0“.

3. Dodávateľ z iného členského štátu nevyhotoví opravný doklad. Ako postupuje platiteľ dane?

Ak platiteľ dane nemá k dispozícii faktúru a je povinný opraviť odpočítanú daň podľa § 53 ods. 1 zákona o DPH, uvedie v časti C.2. kontrolného výkazu v príslušných stĺpcoch, ktoré musia byť vyplnené (napr. poradové číslo faktúry) údaj „0“.

4. Platiteľ dane nakupuje tovar z iného členského štátu od dodávateľa, ktorý má pridelené IČ DPH v inom členskom štáte. Ak platiteľ dane uhradí faktúru za dodaný tovar do 3 dní, podľa zmluvy mu dodávateľ poskytne zľavu 5 % z fakturovanej sumy. Platiteľ dane teda uhradí faktúru do 3 dní, s tým, že si uplatní zľavu, t.j. zaplatí o 5 % menej. Dodávateľ na poskytnutú zľavu však pre odberateľa nevyhotoví opravnú faktúru. Ako má platiteľ postupovať pri vypĺňaní kontrolného výkazu?

V prípade, že dodávateľ s IČ DPH prideleným v inom členskom štáte po dodaní tovaru platiteľovi (odberateľovi) poskytne zľavu z ceny (zľava z ceny po vzniku daňovej povinnosti je dôvodom na opravu základu dane podľa § 25 zákona o DPH), ale nevyhotoví doklad o oprave základu dane na zníženie ceny, odberateľ, ktorý si odpočítal daň z faktúry na pôvodnú dodávku tovaru je povinný vykonať opravu odpočítanej dane podľa § 53 ods. 1 tretia a štvrtá veta zákona o DPH. Opravu odpočítanej dane vykoná v zdaňovacom období, v ktorom uplynulo 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH (v tomto prípade, tou skutočnosťou je úhrada faktúry v termíne – v príslušnom dni, ktorou získal nárok na zľavu 5 % z fakturovanej sumy). Platiteľ predmetnú opravu odpočítanej dane uvedie do časti C.2. kontrolného výkazu za predmetné zdaňovacie obdobie, s tým, že v stĺpci „poradové číslo opravnej faktúry“ uvedie údaj „0“.

5. Platiteľ dane prijal faktúru, na ktorej ako 1. položka bol fakturovaný nákup materiálu a 2. položka bolo dobropisovanie čiastky iného druhu materiálu spolu s odvolaním sa na pôvodnú faktúru. Výsledkom fakturácie 1. a 2. položky je k úhrade kladná čiastka za celú faktúru. Ako má platiteľ dane postupovať pri vypĺňaní kontrolného výkazu?

Ak je jedným dokladom fakturované dodanie tovaru (faktúra na dodanie) a zároveň tento doklad s rovnakým poradovým číslom mení pôvodnú faktúru, a je teda aj opravnou faktúrou podľa § 71 ods. 2 zákona o DPH a ak prijatá faktúra obsahuje všetky náležitosti faktúry podľa § 74 ods. 1 zákona o DPH (vrátane identifikácie odberateľa a jednotkovej ceny), uvedie odberateľ údaje z tejto faktúry: 1. položku v časti B.2. kontrolného výkazu, ak uplatňuje odpočítanie dane v príslušnom zdaňovacom období. Údaje prislúchajúce k oprave ako položka č. 2 (opravná faktúra) uvedie odberateľ v časti C.2. kontrolného výkazu.

6. Platiteľ dane – odberateľ dostal od dodávateľa opravný doklad vystavený z pokladnice e-kasa ku zjednodušenému dokladu vystavenému z pokladnice e-kasa. Kde má platiteľ - odberateľ uviesť v kontrolnom výkaze opravný doklad vystavený z pokladnice e-kasa?

Opravný doklad vystavený z pokladnice e-kasa ku dokladu z pokladnice e-kasa (k zjednodušenej faktúre) uvedie príjemca plnenia v časti C.2. kontrolného výkazu. Tento prípad je riešený aj v poučení na vyplnenie kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty, kde v časti C.2. kontrolného výkazu je uvedené: „V C.2. príjemca plnenia uvádza aj údaje z jednotlivých prijatých dobropisov alebo ťarchopisov, ktoré sú vyhotovené k dodávkam, pri ktorých bol vydaný doklad z pokladnice e-kasa alebo iná zjednodušená faktúra (§ 74 ods. 3 písm. a) zákona o DPH), a to aj napriek tomu, že údaje z prijatých zjednodušených faktúr uvádza v kontrolnom výkaze jednou celkovou sumou v B.3.1. alebo podľa identifikačného čísla DPH dodávateľa v B.3.2.

7. Platiteľ dane prijal opravný doklad podľa § 25a zákona o DPH z dôvodu nevymožiteľnej pohľadávky, v ktorej časti kontrolného výkazu tento doklad uvedie?

Platiteľ dane uvedie údaje z tohto dokladu do časti C.2. kontrolného výkazu, pričom do stĺpca 8 s názvom "Oprava odpočítanej dane podľa § 53b zákona" uvedie "x".

8. Platiteľ dane prijal opravný doklad (vyhotovený podľa § 71 ods. 2 zákona o DPH) z dôvodu reklamácie tovaru v zmysle § 25 zákona o DPH, má v časti C.2. kontrolného výkazu vyplniť aj stĺpec 8 s názvom "Oprava odpočítanej dane podľa § 53b zákona"?

Nie, ak platiteľ dane v časti C.2. kontrolného výkazu vykazuje údaje z prijatej opravnej faktúry podľa § 71 ods. 2 zákona o DPH, t.j. nejde o opravný doklad podľa § 25a zákona o DPH, stĺpec 8 ostane prázdny.

Dokument

K vykazovaniu opravných faktúr v kontrolnom výkaze je vydané metodické usmernenie:

Usmernenie k vykazovaniu opravných faktúr v kontrolnom výkaze podanom podľa § 78a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov [.pdf; 87 kB; nové okno]

Špecifické prípady týkajúce sa združenia a skupiny

1. Obchodná spoločnosť vystavuje jednu faktúru za služby na dvoch platiteľov dane – zdaniteľné osoby, ktoré podnikajú na základe zmluvy o združení bez právnej subjektivity. Ako má obchodná spoločnosť uviesť túto faktúru do kontrolného výkazu? Na jednom riadku s jedným platiteľom alebo v dvoch riadkoch na obidvoch platiteľov dane, keď obchodná spoločnosť nevie, akým pomerom rozdeliť hodnotu faktúry?

Ak platiteľ dane (obchodná spoločnosť) vyhotoví jednu faktúru, ktorá spĺňa náležitosti podľa § 74 zákona o DPH pre členov združenia, t.j. na faktúre budú identifikovaní dvaja členovia združenia, platiteľ dane uvedie túto faktúru v časti A.1 kontrolného výkazu v dvoch riadkoch, pričom v jednom riadku uvedie IČ DPH jedného člena združenia a údaje z faktúry v stĺpcoch 2 až 6 kontrolného výkazu a v druhom riadku uvedie IČ DPH druhého člena združenia a rovnaké údaje z faktúry v stĺpcoch 2 až 6 kontrolného výkazu. Ak by platiteľ dane disponoval informáciou ohľadne podielu, ktorí uplatňujú jeho zákazníci ako členovia združenia, údaje z faktúry by v kontrolnom výkaze uviedol podielom uplatňovanom členmi združenia.

2. Sme registrovaní pre DPH ako skupina podľa § 4b zákona o DPH. Na základe skupinovej registrácie podáva jedno daňové priznanie za všetkých členov skupiny zástupca skupiny. Ako máme postupovať v prípade podania kontrolného výkazu? Máme podávať jeden kontrolný výkaz, alebo je možnosť podať kontrolný výkaz za každého člena skupiny samostatne?
Ak by sme mali povinnosť podať spolu jeden kontrolný výkaz za skupinu, čo v prípade, že sa vyskytujú rovnaké čísla faktúr u členov skupiny a ako by to bolo s uvádzaním celkového obratu z pokladnice e-kasa (D.1.) a údajov o odpočítaní dane z prijatých zjednodušených faktúr (B.3.1.)?

Kontrolný výkaz je povinná podať skupina registrovaná podľa § 4b zákona, t.j. skupina podá jeden kontrolný výkaz, ktorý podáva zástupca skupiny. Skupina uvedie v kontrolnom výkaze číslo faktúry, tak ako je uvedené na faktúre, bez ohľadu na skutočnosť, že sa vyskytujú rovnaké čísla faktúr u jednotlivých členov skupiny. V časti D.1. kontrolného výkazu uvedie skupina sumárne údaje o obratoch evidovaných všetkými pokladnicami e-kasa za všetky spoločnosti v skupine. V časti B.3.1. kontrolného výkazu uvedie skupina sumárne údaje o odpočítaní dane zo všetkých zjednodušených faktúr, z ktorých skupina ako platiteľ dane uplatňuje odpočítanie dane, t.j. do sumárnych údajov zahrnie údaje zo všetkých zjednodušených faktúr prijatých za všetky spoločnosti v skupine.

Otázky a odpovede na vyplňovanie kontrolného výkazu – technické

1. Kde je zverejnená xml štruktúra pre kontrolný výkaz?

Xml štruktúra je definovaná a určená xsd schémou, ktorá je zverejnená: Titulná stránka>Daňoví a colní špecialisti>Technické informácie>Podklady pre tvorcov ekonomického SW>XSD schémy

2. Platiteľ dane používa software, ktorý nemá výstup xml pre daný report. Výstup, ktorý platiteľ dane dokáže vytvoriť pre daný kontrolný výkaz je xls (excelovský). Platiteľ dane potrebuje tento výstup zo svojho softwaru nakopírovať do xml súboru pre kontrolný výkaz. Je to možné?

Import do kontrolného výkazu je riešený vo formáte XML, vytvorenie podkladov pre import musí byť riešený na strane softvéru, ktorý používa daňový subjekt.

3. Je možné načítať kontrolný výkaz aj z excelovského súboru?

Je možne načítať len XML súbor validný na XSD schému, tak ako je to uvedené v časti „ Ako sa podáva kontrolný výkaz“.

4. Sú hodnoty jednotlivých riadkov kontrolného výkazu automaticky sčítavané (ak napr. v časti A.1. je 10 položiek, je súčet týchto riadkov v časti A.1.)?

Vo formulári sú realizované predpísané kontroly, medzisúčty tam nie sú realizované.

5. Existuje nejaká kompatibilita medzi daňovým priznaním a kontrolným výkazom v elektronickej forme?

Súvislosti medzi týmito dvoma výkazmi sú vyhodnocované v interných analytických nástrojoch informačného systému finančnej správy.

6. Koľko e-mailov v „hlavičke“ je možné vyplniť?

Toto políčko nie je veľkostne vymedzené, minimálne 2 maily je možné uviesť.

7. Akceptuje systém v časti A.1. kontrolného výkazu aj IČ DPH z iného členského štátu, príp. daňové číslo pridelené v treťom štáte?

Áno.

8. Ako sa v kontrolnom výkaze má vyplniť číslo faktúry – je možné zadávať okrem číslic aj písmená, lomítka, príp. iné znaky? Koľko je maximálny počet znakov? Ako sa uvádzajú hodnoty?

Číslo faktúry sa uvádza tak, ako je uvedené na faktúre, t.j. číselné znaky vrátane písmen a iných znakov, ako sú napr. čiarky, lomky, hviezdičky, pomlčky. Číslo faktúry sa uvedie bez medzier. Maximálny počet znakov je 32. Napr. nesprávne: 1/1/2020 A, správne: 1/1/2020A. Rovnako sa postupuje aj v prípade vypĺňania hodnôt, napr. Nesprávne: - 20, Správne: -20

9. Platiteľ dane sa prihlásil do osobnej internetovej zóny na stránke www.financnasprava.sk a cez katalóg formulárov si vybral formulár kontrolný výkaz DPH. Vyplnil kontrolný výkaz a chcel som si ho vytlačiť pred odoslaním, ale sa to nedá. Je možné vytlačiť kontrolný výkaz?

Nakoľko kontrolný výkaz DPH je veľmi rozsiahly dokument, pričom prioritou portálu finančnej správy je plne automatická elektronická komunikácia nie tlač dokumentov v papierovej forme, v prípade kontrolného výkazu DPH je možné iba vytlačenie cez možnosť tlačiť vo vašom prehliadači. To znamená, že sa nedá dať tlačiť tlačidlom „vytlačiť“, ktoré by otvorilo dokument napríklad v „PDF“ formáte, ale sa dá „tlačiť" iba v prehliadači, tak ako iné stránky na internete (nie ako vyplnené tlačivo ale ako obrázok).

10. Aký je rozdiel medzi zasielaním cez aplikáciu eDane a cez portál Finančnej správy SR? Platiteľ dane si môže vybrať?

Možnosti sú ekvivalentné, je na rozhodnutí používateľa, ktorá možnosť mu viac vyhovuje. Všetky možnosti zabezpečujú odoslanie dokumentov na podateľňu FS SR.

11. Platiteľa dane pri vypisovaní kontrolného výkazu v časti B.2. stĺpca 1 (IČ DPH dodávateľa) systém upozorňuje, že IČ DPH dodávateľa je chybné i napriek tomu, že ho odkontroloval cez portál FS SR a nedá sa mu preto kontrolný výkaz poslať. Ako má platiteľ dane postupovať?

Pri zadávaní tuzemského IČ DPH je potrebné dodržať správny formát (SK9999999999) a dať pozor, aby pri jeho zadávaní sa "pred" alebo "za" neuviedli neviditeľné znaky ako je medzera, tabulátor, enter. Môže to spôsobiť stav, že na pohľad IČ DPH je správne, ale je to chyba (obsahuje neviditeľné znaky, čo je proti xsd schéme).

Vizuálne rozloženie na obr. PC nemá vplyv na funkčnosť preberania XML súborov. Dôležité je mapovanie medzi "okienkom" na obrazovke a XML súborom na pozadí, čo je v súlade.

Mohlo by Vás zaujímať