Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Kontrolný výkaz DPH

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Všeobecné informácie

Kto podáva kontrolný výkaz

Od 1.1.2014 sa ako jeden z nástrojov boja proti daňovým podvodom zavádza pre platiteľov DPH nová povinnosť, a to podať kontrolný výkaz (§ 78a zákona o DPH). Táto povinnosť sa vzťahuje na  platiteľov DPH, teda osoby registrované  pre DPH v zmysle § 4, § 4a, § 5 alebo § 6 zákona o DPH (nevzťahuje sa na osoby registrované  pre DPH podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH).

Platiteľ DPH nie je povinný podať kontrolný výkaz, ak:

 • nie je povinný podať daňové priznanie (napr. ak zahraničnej osobe registrovanej pre DPH podľa § 5 alebo § 6 zákona o DPH nevznikne povinnosť podať daňové priznanie),
 • podáva nulové daňové priznanie,
 • uvádza v daňovom priznaní len údaje o dodaní tovaru oslobodeného od dane podľa § 43 alebo § 47 alebo údaje o dodaní tovaru podľa § 45 zákona o DPH a súčasne v ktorom neuvádza údaje o odpočítaní dane alebo uvádza len odpočítanie dane pri dovoze tovaru do tuzemska (napr. ak platiteľ DPH dodá tovar do iného členského štátu s oslobodením od dane podľa § 43 zákona o DPH a uplatňuje len odpočítanie dane pri dovoze tovaru z tretieho štátu do tuzemska).

Kedy sa podáva riadny kontrolný výkaz

Kontrolný výkaz sa podáva za každé zdaňovacie obdobie platiteľa DPH (kalendárny mesiac alebo kalendárny štvrťrok), za ktoré je platiteľ dane povinný podať daňové priznanie, do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia. Od účinnosti novely č. 218/2014 Z. z. zákona o DPH, t.j. od 01.01.2015 sa deň podania kontrolného výkazu už neviaže na deň podania daňového priznania. Kontrolný výkaz môže byť podaný skôr alebo neskôr ako daňové priznanie (nezáleží na poradí), musí však byť podaný do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia. Táto zmena sa prvýkrát uplatní na podania kontrolných výkazov za zdaňovacie obdobie december 2014, resp. štvrtý štvrťrok 2014.

Príklady :

1.Zdaniteľná osoba je registrovaná pre daň podľa § 7a zákona o DPH a prijíma/dodáva služby z/do iného členského štátu s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH. Pri prijatí služieb je zdaniteľná osoba povinná platiť daň. Vzniká jej povinnosť podať KV?

Kontrolný výkaz podáva len platiteľ dane, ktorý je registrovaný podľa § 4, § 4a, § 5, § 6, t.j. osoba registrovaná pre daň podľa § 7a zákona o DPH nemá povinnosť podať KV.

2. V „Poučení" sa uvádza, že platiteľ nie je povinný podať KV, ak nie je povinný v daňovom priznaní uviesť žiadne údaje (podáva negatívne DP). V prípade, ak platiteľ uskutočňuje len oslobodené dodávky podľa § 28 až 42, v DP vypĺňa r. 15. To znamená, že KV je síce povinný podať, ale tieto dodávky v KV neuvádza.

KV sa nepodáva len v prípadoch, ktoré sú uvedené v § 78a ods. 1 zákona o DPH. To znamená, že ak platiteľ uvedie v DP len oslobodené plnenia podľa § 28 až § 42 zákona o DPH, i napriek skutočnosti, že tieto údaje sa do KV neuvádzajú, KV za príslušné obdobie je povinný podať. Platiteľ dane vyplní len hlavičku KV (t.j. IČ DPH, druh KV, obdobie, názov alebo obchodné meno právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, adresu sídla alebo trvalého pobytu a E-mailovú adresu) a odošle takto vyplnený KV bez uvedenia transakcií.

3. Je zahraničná spoločnosť povinná podávať KV, keď je registrovaná k DPH na Slovensku? Na Slovensko chodí raz za 3 mesiace udržiavať a opravovať klimatizáciu v rámci pozáručných opráv do slovenskej firmy.

Ak zahraničná osoba, ktorá je platiteľom DPH v SR, nemá povinnosť za príslušné zdaňovacie obdobie podať DP, KV nepodáva.

Kedy sa podáva opravný a dodatočný kontrolný výkaz

Opravný kontrolný výkaz podáva platiteľ dane pred uplynutím lehoty na podanie kontrolného výkazu  iba vtedy, ak zistí, že údaje v podanom kontrolnom výkaze  sú neúplné alebo nesprávne. Podaný opravný kontrolný výkaz nahrádza riadny kontrolný výkaz, t.j. uvedie v ňom znova všetky  údaje z transakcií vrátane nových opravených alebo doplnených, pričom na pôvodne podaný kontrolný výkaz sa neprihliada. V prípade, že platiteľ  podá opravný kontrolný výkaz, nemusí automaticky podávať aj opravné daňové priznanie. Dodatočný kontrolný výkaz  podáva platiteľ po uplynutí lehoty na podanie kontrolného výkazu ak zistí, že údaje v podanom kontrolnom výkaze sú neúplné alebo nesprávne. V prípade, že platiteľ musí podať dodatočný kontrolný výkaz, nemusí automaticky podávať aj dodatočné daňové priznanie. V dodatočnom kontrolnom výkaze uvádza len opravené a doplnené údaje podľa postupu uvedeného v Poučení na vyplnenie kontrolného výkazu k DPH.

Príklady :

1. Platiteľ dane uviedol svoje plnenia do časti  D1, D2 a B3 kontrolného výkazu, v ktorých sa uvádzajú iba celkové sumy za všetky doklady.  Následne platiteľ zistí, že v kontrolnom výkaze v uvedených tabuľkách  uviedol aj faktúry, ktoré tam nemali byť uvedené. Ako má vyzerať oprava údajov? Má sa uviesť vždy pôvodný riadok a nový riadok s celkovou sumou alebo iba opravovaná suma?

Platiteľ dane v dodatočnom kontrolnom výkaze v  jednom riadku uvedie pôvodne uvedené údaje s vyznačením kódu 1 a v druhom riadku uvedie správne údaje s kódom 2.

2. Ak platiteľ opravuje chybne uvedenú sumu dane, alebo chybnú sadzbu dane, vykoná opravu cez dodatočný kontrolný výkaz? V „Poučení“ sa uvádza, že ak sa omylom uvedie nesprávna sadzba dane, vykoná sa oprava v dodatočnom kontrolnom výkaze spôsobom tam uvedeným. Ďalej sa v „Poučení“ uvádza príklad, že ak sa omylom uviedol chybný základ dane, uvedie sa rovnako cez dodatočný kontrolný výkaz. Ako sa má uvádzať prípad, ak sa nesprávne uviedol základ dane pri tovaroch, ktoré podliehajú samozdaneniu?  V ktorých prípadoch sa má uvádzať chybný údaj cez dodatočný kontrolný výkaz a kedy cez riadny kontrolný výkaz ako oprava  v časti C?

Ak platiteľ uviedol v kontrolnom výkaze nesprávnu sumu dane alebo chybnú sadzbu dane a túto skutočnosť zistí po uplynutí lehoty na podanie kontrolného výkazu, podá dodatočný kontrolný výkaz, v ktorom chybne uvedené údaje opraví podľa postupu uvedeného v poučení. Príklady v „Poučení“ riešia prípady, ak platiteľ v riadnom kontrolnom výkaze uviedol nesprávne údaje z vyhotovenej faktúry, t.j. údaje na faktúre sú iné ako ich uviedol v kontrolnom výkaze. Podľa príkladu č. 1  v „Poučení“ základ dane na vyhotovenej faktúre bol 50 000 €, ale platiteľ omylom uviedol do riadneho kontrolného výkazu v stĺpci „Základ dane v eurách“ sumu 10 000 €. Tento nesprávny údaj je platiteľ povinný opraviť po uplynutí lehoty na podanie kontrolného výkazu v dodatočnom kontrolnom výkaze. To znamená, že tento príklad sa nevzťahuje na situáciu, ak dodávateľ dodatočne opraví základ dane uvedený na faktúre   a na opravu základu dane vyhotoví opravnú faktúru.

3. Ako riešiť prípady, ak platiteľ dodá tovar napr. 30.3., pričom má lehotu na vyhotovenie faktúry 15 dní, teda  do 14.4. Dodávku uvedie v daňovom priznaní za marec a toto daňové priznanie podá po skončení zdaňovacieho obdobia, napr. 10.4.. V rovnakej lehote je povinný podať aj kontrolný výkaz, avšak v kontrolnom výkaze za marec dodávku zo dňa 30.3. neuvedie, lebo ešte nevyhotovil faktúru (faktúru vyhotoví 12.4.). Je platiteľ povinný podať opravný alebo dodatočný kontrolný výkaz za marec alebo údaje z faktúry uvedie v kontrolnom výkaze za apríl?

Dodávateľ má uviesť údaje o dodaní tovaru v KV za to zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť. To znamená, že dodanie tovaru dňa 30.3. má byť uvedené v KV za marec alebo I. štvrťrok bez ohľadu na to, že faktúra sa vyhotoví až v apríli. Ak by platiteľ podal  DP a KV  spolu za marec pred 25. aprílom, a zároveň predtým, ako vyhotoví faktúru, musí podať opravný/dodatočný KV v závislosti od toho, kedy zistí, že údaje z tejto faktúry neuviedol v podanom KV za marec.

Ako sa podáva kontrolný výkaz

Kontrolný výkaz sa podáva elektronicky. Musí byť podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom. Kvalifikovaný elektronický podpis sa nevyžaduje, ak platiteľ DPH má so správcom dane uzavretú písomnú dohodu o elektronickom doručovaní v zmysle § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov.

Kontrolný výkaz je možné vyplniť  na portáli finančnej správy alebo v aplikácii Finančného riaditeľstva SR s názvom eDane a následne je možné ho odoslať do elektronickej podateľne Finančného riaditeľstva SR. V prípade, že účtovný softvér platiteľa DPH alebo jeho zástupcu poskytuje takú možnosť, tak je možné štruktúrované údaje kontrolného výkazu automatizovane odoslať z jeho prostredia priamo do elektronickej podateľne Finančného riaditeľstva SR.

Kontrolný výkaz sa podáva vo formáte XML.

Čo sa uvádza do kontrolného výkazu

V kontrolnom výkaze sa uvádzajú podrobné údaje o jednotlivých daňových povinnostiach platiteľa DPH a o jednotlivých odpočtoch uplatňovaných platiteľom DPH za dané zdaňovacie obdobie. Podrobné údaje o uskutočnených a o prijatých zdaniteľných obchodoch sa budú vykazovať na základe vyhotovených a prijatých faktúr (aj zjednodušených faktúr príp. iných dokladov) o dodaní tovarov alebo služieb, z ktorých v tuzemsku vznikne platiteľovi DPH povinnosť platiť daň a z ktorých platiteľovi DPH vznikne právo na odpočítanie dane. Údaje o jednotlivých transakciách sa uvádzajú v tabuľkách A.1. až D.2.

Do kontrolného výkazu sa neuvádzajú tie poskytnuté plnenia, ktoré sú platitelia DPH povinní uvádzať do súhrnného výkazu a údaje o vyvezených tovaroch do tretích štátov. To znamená, že nie všetky údaje, ktoré má platiteľ DPH uvedené v daňovom priznaní, budú uvedené aj v kontrolnom výkaze.

Údaje v kontrolnom výkaze platiteľ DPH uvádza v členení podľa vzoru ustanoveného Opatrením Ministerstva financií  Slovenskej republiky zo 14.októbra 2016 č. MF/017524/2016-731 zverejnenom vo Finančnom spravodajcovi (príspevok č.26) a pri vypĺňaní kontrolného výkazu postupuje podľa Poučenia na vyplnenie kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty, ktoré je zverejnené vo Finančnom spravodajcovi (príspevok č.27).

Príklady čo sa uvádza, neuvádza v kontrolnom výkaze:

1. Platiteľovi dane bol ukradnutý tovar, pri ktorom je platiteľ povinný odviesť daň v zmysle § 53 ods. 5 zákona o DPH. Uvádza sa krádež tovaru do KV?

V  KV sa neuvádzajú krádeže tovaru.

2. Uvádza sa údaj o odpočítaní dane pri registrácii, resp. daň pri zrušení registrácie do kontrolného výkazu?

Nie.

3. Kde sa v KV  uvádza odpočítanie dane pri dovoze tovaru?

Dovoz tovaru sa neuvádza  v KV.

4. Uvádza platiteľ dane  plnenia, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 46, § 47 ods. 6 a § 48 ods. 8 v KV?

V KV dodávateľ neuvádza údaje o dodaní tovaru a služby oslobodenej od dane s miestom dodania v tuzemsku.

5. Majú sa v KV vykazovať aj faktúry za čiastočné úhrady?

Áno, v KV sa uvádzajú aj údaje z faktúr, vyhotovených v nadväznosti na vznik daňovej povinnosti podľa § 19 ods.4 zákona o DPH.

6. Platiteľovi dane vznikla v decembri 2013 daňová povinnosť z dodávky tovaru, na ktorú vyhotovil faktúru oneskorene až po 15.01.2014. Uvedie  túto faktúru do KV za mesiac január 2014?

Podľa § 78 ods. 2  zákona o DPH musí KV  obsahovať údaje o daňovej povinnosti a odpočítaní dane za príslušné zdaňovacie obdobie v stanovenom členení. Keďže v konkrétnom prípade ide o faktúru na dodávku tovaru, pri ktorej vznikla daňová povinnosť v roku 2013,  potom nie je dôvod ju uvádzať do KV za január 2014.

Príklady ako uvádzať  údaje  z faktúry v kontrolnom výkaze

1. Platiteľ dane vyhotoví faktúru za dodanie tovaru, pričom na faktúre je uvedený tovar, ktorý podlieha základnej sadzbe dane ako aj tovar, ktorý podlieha zníženej sadzbe dane. Uvedie sa táto faktúra v dvoch riadkoch KV?

Ak faktúra obsahuje údaje o tovaroch, ktoré podliehajú základnej sadzbe dane a o tovaroch, ktoré podliehajú zníženej sadzbe dane, platiteľ dane uvedie údaje z faktúry v dvoch riadkoch, v jednom riadku uvedie údaje prislúchajúce základnej sadzbe dane a v druhom riadku údaje prislúchajúce zníženej sadzbe dane.

2. V KV sa uvádza poradové číslo faktúry alebo variabilný symbol?

V KV sa uvádza poradové číslo faktúry, ktoré je uvedené na faktúre.

3. Účtovné programy nás nepustia v priebehu účtovania zmeniť číselný rad vydaných faktúr. Ako máme postupovať, aby sme dodržali zákon a náležitosti správneho vystavenia KV, ak faktúry vyhotovuje odberateľ.

Platiteľ je povinný uviesť  v KV poradové číslo faktúry tak, ako je uvedené na faktúre. Uvedené platí aj v prípade, ak je faktúra vyhotovená odberateľom alebo treťou osobou v mene a na účet dodávateľa.

4. Ak  poradové číslo faktúry obsahuje lomítko „/“, treba ho uvádzať v kontrolnom výkaze?

Vzhľadom k tomu, že v KV sa uvádzajú údaje z faktúry, majú sa tieto údaje uviesť v takom tvare, ako sú na faktúre. Je potrebné, aby dodávateľ a aj odberateľ uviedli číslo faktúry v KV v rovnakom tvare.

5. Ako uvádzať poradové číslo dokladu z ERP v KV, keď sa doklady číslujú rovnako po každej dennej uzávierke?

Údaje z dokladov z ERP sa u platiteľa, ktorý je povinný evidovať tržby ERP uvádzajú v časti D.1. sumárne, t.j. nevypisujú sa údaje z každého dokladu z ERP.
Ak však platiteľ vyhotovil doklad z ERP, ktorý obsahuje všetky náležitosti faktúry podľa § 74 ods. 1 zákona o DPH (ERP mu umožňuje doplniť identifikačné údaje o odberateľovi a jednotkovú cenu) potom daný doklad v zmysle zákona je faktúrou a uvádza ho do časti A.1 KV. 
Keďže podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní ERP musí pokladničný doklad obsahovať poradové číslo od poslednej dennej uzávierky, potom toto číslo platiteľ dane uvedie v kontrolnom výkaze, aj keď sa každý deň použije rovnaké poradové číslo. Rozlišovacím kritériom bude odlišný deň dodania tovaru alebo služby.

6. Ako dodávatelia sme zistili, že v našej databáze sú chybné IČ DPH niektorých zákazníkov. Tieto chybné IČ DPH sme uviedli odberateľom aj do nami vystavených faktúr. Môžeme po telefonickom rozhovore s odberateľom opraviť  IČ DPH len na našej kópii faktúry a odberateľ si opraví tiež sám, alebo je potrebné urobiť novú faktúru?

V zmysle § 78a ods. 4 zákona o DPH sa v kontrolnom výkaze uvádza IČ DPH pre daň odberateľa, pod ktorým mu bol tovar dodaný alebo služba poskytnutá. Vzhľadom na uvedené považujeme za potrebné opraviť IČ DPH na vyhotovených faktúrach v súčinnosti s odberateľom dane, pričom najvhodnejším spôsobom je túto opravu vykonať na základe dokladu uvedeného v § 71 ods. 2 zákona o DPH (opravná faktúra) tak, aby touto opravou disponoval aj odberateľ.

7. Platiteľ dane vystavuje faktúru právnickej osobe, ktorá nie je platiteľom dane. Čo uvedie do stĺpca č.1 v časti A.1 kontrolného výkazu?

Ak platiteľ dane vystavuje faktúru zdaniteľnej osobe, ktorá nemá pridelené IČ DPH, potom v stĺpci „Identifikačné číslo pre daň odberateľa" neuvedie nič, zostane prázdny stĺpec.

8. Akým spôsobom sa uvádzajú údaje o IČ DPH odberateľov, ktorí majú pridelené IČ DPH v tuzemsku, ale nie sú platiteľmi, sú len zdaniteľnými osobami identifikovanými pre daň v tuzemsku ( registrácia podľa §7, § 7a zákona o DPH)  tak, aby tento údaj systém nevyhodnotil  uvedenie/neuvedenie IČ DPH ako chybu?

V časti A.1. kontrolného výkazu uvádza platiteľ dane údaje z každej faktúry, ktorú bol platiteľ povinný vyhotoviť podľa § 71 až 75 zákona o DPH o dodaní tovarov a služieb, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň v tuzemsku (okrem oslobodených plnení a zjednodušených faktúr).  V tomto prípade v  postavení odberateľa môže byť aj osoba registrovaná podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH.   Ak  dodávateľ uviedol v časti A.1. z vyhotovenej faktúry IČ DPH odberateľa, ktorý je registrovaný pre daň podľa § 7a zákona o DPH, postupoval v súlade so zákonom a v súlade s poučením na vyplnenie KV.

9. Súdnemu exekútorovi prichádzajú na účet platby od povinného, pričom službu si u exekútora objednáva oprávnený. Prijaté platby exekútor v zmysle exekučného poriadku rozúčtováva, časť platby predstavuje odmenu exekútora (tržbu), z ktorej odvádza DPH a zvyšnú časť posiela oprávnenému.  Koho IČ DPH (povinného alebo oprávneného) uvedie v časti A.1 kontrolného výkazu, nakoľko v rozúčtovaní uvádza identifikačné údaje oprávneného aj povinného?

V časti A.1. kontrolného výkazu súdny exekútor uvedie IČ DPH oprávneného, ktorému  poskytuje službu.

10. Naša spoločnosť obchoduje s komoditami, ktoré patria do kapitoly 72 Spoločného colného sadzobníka. Do kontrolného výkazu, do časti  A.2. musíme uvádzať aj množstvo. Naša spoločnosť tieto komodity fakturuje v m2. Je nutné množstvo prepočítať na inú mernú jednotku (t, m, kg, ks)?

Ak platiteľ používa mernú jednotku  m2 alebo m3, uvedie len skratku „m“.

11. Ako zadávať do kontrolného výkazu množstvo v zmysle § 69 ods. 12 písm. f) zákona o DPH, ak dodávateľ uvádza vo faktúre množstvo kusov vriec, v ktorých je tovar dodávaný.

Pri dodaniach tovarov podľa § 69 ods.12 písm. f) až i) zákona o DPH, pri ktorých sa uplatňuje tuzemský prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia uvádza množstvo tovaru do kontrolného výkazu dodávateľ uvedených tovarov z vyhotovenej faktúry. Údaj o množstve dodaného tovaru je jedným z povinných údajov uvádzaných na faktúre podľa § 74 ods. 1 zákona o DPH. Množstvo predaného tovaru vykáže platiteľ dane v kontrolnom výkaze v niektorej z merných jednotiek, ktoré sa do kontrolného výkazu uvádzajú podľa vzoru kontrolného výkazu, t.j. : ks, kg, t, m. V kontrolnom výkaze je potrebné uviesť množstvo dodaného tovaru  (nie množstvo vriec dodaného tovaru) v ktorejkoľvek mernej jednotke uvedenej vo vzore kontrolného výkazu.

Sankcie za nesplnenie povinností

Za nesplnenie povinností súvisiacich s kontrolným výkazom (nepodanie kontrolného výkazu, oneskorené podanie kontrolného výkazu, uvedenie neúplných alebo nesprávnych údajov v kontrolnom výkaze, neodstránenie nedostatkov v podanom kontrolnom výkaze v lehote určenej vo výzve daňového úradu) uloží daňový úrad pokutu do výšky 10 000 € (pri opakovanom porušení povinností  pokutu do výšky 100 000 €). Pri určení výšky pokuty sa prihliadne na závažnosť a dĺžku trvania protiprávneho stavu. 

Zjednodušená schéma na vyplňovanie kontrolného výkazu

Podľa § 78a ods. 2 zákona o DPH kontrolný výkaz platiteľa musí obsahovať údaje o daňovej povinnosti a odpočítaní dane za príslušné zdaňovacie obdobie v stanovenom členení. Zjednodušene možno uviesť, že jednotlivé časti kontrolného výkazu obsahujú údaje z dokladov, ktoré platiteľ:

 1. vyhotovil  a z dokladov, ktoré
 2. prijal, pri ktorých mu vznikla povinnosť platiť daň („samozdaniť sa“)  alebo  na  základe ktorých si uplatňuje odpočet dane.

Pri takomto zjednodušenom členení sa údaje z jednotlivých:

1./  vyhotovených dokladov uvádzajú:

v časti A.1 – ktorá obsahuje údaje z vyhotovených faktúr s DPH pre zdaniteľné osoby alebo pre právnické osoby, ktoré nie sú zdaniteľnými osobami, a taktiež údaje z vyhotovených faktúr s DPH pri zásielkovom predaji tovaru podľa § 6 zákona o DPH.

V súvislosti s novelizovaným zákonom o DPH od 1.1.2016

dodávateľ, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68d  zákona o DPH, uvádza v časti A.1. údaje z vyhotovenej faktúry za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť podľa § 68d ods. 4 zákona o DPH. V stĺpci „ Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby“ uvedie dátum, kedy vznikla daňová povinnosť, t.j. dátum prijatia platby.

Poznámka:

Ak platiteľ dane, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68d, skončí jej uplatňovanie alebo prestane byť platiteľom dane, uvedie v A.1. údaje z vyhotovených faktúr o dodaní tovaru alebo služby, pri ktorých nevznikla daňová povinnosť prijatím platby, za zdaňovacie obdobie, v ktorom skončil uplatňovanie osobitnej úpravy alebo v ktorom prestal byť platiteľom dane. V stĺpci „Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby“ uvedie dátum dodania tovaru alebo služby.

Príklady:

1. Platiteľ prijal v roku 2013 zálohu vo výške 4000 € na dodávku tovarov, pri ktorých sa v roku 2014  podľa   § 69 ods. 12 písm. f/ až i/ zákona o DPH prenáša daňová povinnosť na odberateľa v prípade, ak hodnota základu dane prekročí sumu 5000 €.  Z prijatej zálohy bola odvedená  daň v roku 2013. V roku 2014 dodá tovar a vyhotoví vyúčtovaciu faktúru, pri ktorej celková hodnota základu dane prekročí sumu 5000 €, t.j. bude napr. v hodnote 6 000 €. Keďže bola čiastočne daň odvedená v roku 2013, bude sa prihliadať na celkový základ dane z dodávky tovaru, alebo sa bude prihliadať len na zostatok doplatku základu dane a pokiaľ doplatok – základ dane -  neprekročí sumu 5000 €, uvedie sa vyúčtovaciu faktúra z rozdielu doplatku – základu dane v časti A.1  KV?

Ak bola prijatá záloha na dodávku tovaru v roku 2013, vznikla daňová povinnosť z prijatej platby v zmysle § 19 ods. 4 zákona o DPH a platiteľ bol povinný vyhotoviť faktúru za prijatú platbu. Ak sa dodávka predmetných tovarov uskutoční v roku 2014, prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. f/ až i/ sa uplatní len v prípade, ak základ dane prislúchajúci na množstvo dodaných „nezdanených“ tovarov je 5000 € a viac, t.j. ak „k úhrade“ v zmysle faktúry na dodanie tovaru zostane suma 5000 € a viac bez DPH. V opísanom prípade, keďže „ k úhrade“ v roku 2014  je suma nižšia ako 5000 €, prenos daňovej povinnosti sa neuplatní, a platiteľ k tomuto doplatku uplatní 20% DPH a príslušné údaje uvedie do časti A.1  KV.

2.Celková hodnota kontraktu  oceľových konštrukcií  (§ 69 ods. 12 písm. g/ zákona o DPH) je 7000 €, ktorá je uvedená na objednávke. Faktúry však budú dve, jedna v hodnote  4000 € a druhá v hodnote  3000 €. Platí v danom prípade prenos daňovej povinnosti na odberateľa? Uvedú sa tieto faktúry v časti A.1  KV?

V zmysle § 69 ods. 12 písm. g/ zákona o DPH sa prenos daňovej povinnosti na odberateľa – platiteľa dane -  uplatní iba v prípade, ak základ dane v príslušnej faktúre za dodanie tovarov je 5000 € a viac. Rozhodujúcim faktorom na aplikáciu tohto ustanovenia je výška základu dane vo faktúre za dodanie predmetných tovarov, z čoho plynie, že v danom prípade sa prenos daňovej povinnosti neuplatní, ak sú faktúry vyhotovené za samostatné dodania týchto tovarov.  Predmetné faktúry s uplatnenou 20% DPH sa uvedú v časti A.1  KV.

3. Platiteľ  poskytol v tuzemsku  službu pre  dvoch platiteľov dane – zdaniteľné osoby, ktoré podnikajú na základe zmluvy o združení bez právnej subjektivity.  Vyhotovil faktúru s 20% DPH, na ktorú uviedol identifikačné údaje obidvoch odberateľov. Ako má spoločnosť uviesť túto faktúru do kontrolného výkazu?

Ak platiteľ dane vyhotoví jednu faktúru, ktorá spĺňa náležitosti podľa § 74 zákona o DPH  pre členov  združenia, t.j. na faktúre budú identifikovaní dvaja členovia združenia, platiteľ dane uvedie túto faktúru v časti A.1 kontrolného výkazu v dvoch riadkoch, pričom v jednom riadku uvedie IČ DPH jedného člena združenia a údaje z faktúry v stĺpcoch 2 až 6 kontrolného výkazu a v druhom riadku uvedie IČ DPH druhého člena združenia a rovnaké údaje z faktúry v stĺpcoch 2 až 6 kontrolného výkazu. Ak by platiteľ dane disponoval informáciou ohľadne podielu, ktorí uplatňujú jeho zákazníci ako členovia združenia, údaje z faktúry by v kontrolnom výkaze uviedol podielom uplatňovanom členmi združenia.

4. Ako uvádzať poradové číslo dokladu z ERP v KV, keď sa doklady číslujú rovnako po každej dennej uzávierke?

Údaje z dokladov z ERP sa u platiteľa, ktorý je povinný evidovať tržby ERP uvádzajú v časti D.1. sumárne, t.j. nevypisujú sa údaje z každého dokladu z ERP. Ak však platiteľ vyhotovil doklad z ERP, ktorý obsahuje všetky náležitosti faktúry podľa § 74 ods. 1 zákona o DPH (ERP mu umožňuje doplniť identifikačné údaje o odberateľovi a jednotkovú cenu) potom daný doklad v zmysle zákona je faktúrou a uvádza ho do časti A.1 KV.  Keďže podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní ERP musí pokladničný doklad obsahovať poradové číslo od poslednej dennej uzávierky, potom toto číslo platiteľ dane uvedie v kontrolnom výkaze, aj keď sa každý deň použije rovnaké poradové číslo. Rozlišovacím kritériom bude odlišný deň dodania tovaru alebo služby.

5. Platiteľ používajúci osobitnú úpravu zdaňovania pri použitom tovare podľa § 66  zákona o DPH pri predaji použitého tovaru zdaniteľnej osobe je povinný vyhotoviť faktúru, ktorá neobsahuje výšku DPH. Aké údaje z takejto faktúry uvedie do kontrolného výkazu?
V zmysle ustanovenia § 66 ods. 10 zákona o DPH  platiteľ, ktorý  uplatňuje  osobitnú úpravu pri predaji použitého tovaru nesmie v žiadnom doklade o predaji tovaru uviesť samostatne sumu dane. V nadväznosti na uvedené, i napriek skutočnosti, že podľa § 78a  ods. 4  písm. d) zákona o DPH má platiteľ  uvádzať  v kontrolnom výkaze z faktúr alebo z "iného dokladu"  základ dane a sumu dane v eurách, v tomto prípade do časti A.1 kontrolného výkazu platiteľ z faktúry uvedie len sumu základu dane a do kolónky suma dane v eurách uvedie údaj 0.

6. Podľa § 74 ods. 3 písm. a) zákona o DPH sa za zjednodušenú faktúru považuje doklad za tovar alebo službu, ak cena vrátane dane nie je viac ako 100 € a tento doklad nemusí obsahovať údaje podľa § 74 ods. 1 písm. b) zákona o DPH a jednotkovú cenu. Ak platiteľ vyhotoví  faktúru  v hodnote do 100 €, pričom táto faktúra  obsahuje všetky údaje v zmysle § 74 ods. 1 zákona o DPH, kde túto faktúru uvedie v KV, v časti A.1 alebo v D.2?

V zmysle § 74 ods. 3 zákona o DPH môže platiteľ vyhotoviť zjednodušenú faktúru, ktorá obsahuje všetky údaje podľa § 74 ods. 1 zákona o DPH okrem identifikácie odberateľa a jednotkovej ceny. Ak platiteľ vyhotoví faktúru so všetkými náležitosťami podľa § 74 ods. 1 zákona o DPH pre zdaniteľnú osobu alebo pre právnickú osobu, ktorá nie je zdaniteľnou osobou v hodnote do 100 €, ide o riadnu faktúru (nie zjednodušenú), ktorú uvedie do časti A.1. 

7. Platiteľ dane prijme 100% zálohu na poskytnutie stavebných prác v SR od podnikateľa (neplatiteľa dane), ktorému majú byť stavebné práce  dodané nasledujúci mesiac. Platiteľ dane vyhotoví faktúru k prijatej platbe a ďalší mesiac vyhotoví faktúru na dodanie stavebných prác (k úhrade 0 €). Ktorú faktúru  má platiteľ dane uviesť do kontrolného výkazu?

Ak bola vyhotovená faktúra k prijatej platbe, ktorá predstavuje 100% ceny za dodanie služby, platiteľ dane uvedie  faktúru k prijatej platbe do kontrolného výkazu  v časti A.1. Faktúru na dodanie služby už platiteľ dane neuvádza v kontrolnom výkaze,  pretože daňová povinnosť dodaním služby už nevzniká (daňová povinnosť vznikla prijatím  platby).  Rovnaký postup sa uplatní aj v prípade, ak by išlo o dodanie tovaru v tuzemsku.

8. Platiteľ dane prijme zálohu vo výške 30% na poskytnutie stavebných prác v SR od podnikateľa (neplatiteľa dane), ktorému majú byť stavebné práce dodané nasledujúci mesiac. Po dodaní stavebných prác odberateľ doplatí zostávajúcich 70% ceny plnenia. Platiteľ dane vyhotoví faktúru k prijatej platbe vo výške 30% a ďalší mesiac vyhotoví faktúru na dodanie stavebných prác (k úhrade zvyšných 70%). Uvádzajú sa obidve faktúry do kontrolného výkazu?

V tomto prípade platiteľ uvedie do kontrolného výkazu aj faktúru na prijatú platbu aj faktúru na dodanie služby, pretože obe faktúry deklarujú daňovú povinnosť, jedna v rozsahu 30% a druhá 70% z celkovej dodávky služby. Rovnaký postup sa uplatní aj v prípade, ak by išlo o dodanie tovaru v tuzemsku.

9. Platiteľ dane poskytuje služby, pri ktorých je povinný tržbu evidovať prostredníctvom ERP. V ktorej časti KV uvádza tieto plnenia?

Platiteľ v časti D1 KV uvádza údaje o celkových sumách obratov evidovaných ERP. Ak sa prostredníctvom ERP vyhotoví doklad, ktorý má všetky náležitosti faktúry podľa § 74 ods. 1 zákona o DPH, platiteľ dane uvádza tieto faktúry do A1 KV, a ak  ich nie je možné vylúčiť z celkového obratu evidovaného ERP, môže ich mať duplicitne zahrnuté aj v údaji o celkovom obrate v D1.

10. Zahraničná osoba, registrovaná v SR podľa § 6 zákona o DPH, dodáva tovar s miestom dodania v tuzemsku formou zásielkového predaja. Zahraničná osoba pri dodaní uvedeného tovaru pre nezdaniteľné ako aj pre zdaniteľné osoby je povinná vyhotoviť faktúru v zmysle zákona o DPH (odberatelia nemajú pridelené IČ DPH). Zahraničná osoba uvádza tieto dodávky do časti A1 KV. Ako má vyplniť stĺpec č. 1 (Identifikačné číslo pre daň odberateľa), keď  odberatelia nemajú pridelené IČ DPH?

Pri zásielkovom predaji zahraničná osoba v časti A1 KV nevyplní kolónku  „Identifikačné číslo pre daň odberateľa“, keďže odberatelia nemajú pridelené IČ DPH.

11. Platiteľ dane vyhotovil faktúru za dodanie tovaru  v tuzemsku pre slovenského platiteľa dane. Faktúra bola uhradená  v hotovosti a úhrada bola zaevidovaná v ERP (§ 8 ods.2 zákona o používaní ERP). Ako platiteľ dane vykáže tento predaj v KV?

Platiteľ uvedie údaje z faktúry, ktorá má všetky náležitosti v zmysle § 74 ods. 1 zákona o DPH, v časti A.1 KV. V časti D.1 KV sa uvádzajú údaje o celkových sumách obratov evidovaných ERP. Do obratu platiteľ dane nemusí zahrnúť faktúry, ktoré už boli vyhotovené so všetkými náležitosťami faktúry a následne sú uhradené v hotovosti a evidované prostredníctvom ERP (faktúra bude uvedená v A1).

12. Platiteľ dane vyhotoví faktúru za plnenia, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň v zmysle § 69 ods. 1 zákona o DPH a zároveň má na faktúre plnenia, kde sa uplatní prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia v zmysle § 69 ods. 12 písm. a) až e) zákona o DPH. Ako má platiteľ túto faktúru uviesť do KV?

Ak faktúra obsahuje údaje o dodaniach tovarov alebo služieb, z ktorých je dodávateľ povinný platiť daň podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH a zároveň údaje podľa § 69 ods. 12 písm. a) až e) zákona o DPH, z ktorých je povinný platiť daň príjemca plnenia, uvedie dodávateľ len prislúchajúce údaje podľa § 69 ods. 1 z faktúry v časti A1 KV. Dodané plnenia  podľa § 69 ods. 12 písm. a) až e) zákona o DPH z príslušnej faktúry dodávateľ neuvádza v KV (tieto údaje uvedie príjemca plnenia v časti B1 KV).

13. Ako vyplňuje obchodník s použitým tovarom časť A.1 kontrolného výkazu pri vyhotovenej faktúre za  predaj tovaru,  pri zdanení ktorého použil osobitnú úpravu (na faktúre nemôže uviesť sumu dane - § 66 ods.10)? 

Platiteľ v tomto prípade pri vyplňovaní časti A.1 v stĺpci 4 uvedie základ dane, v stĺpci 5 uvedie „0“ a v stĺpci 6 uvedie „20“

14. Kde uvádza dodávateľ v kontrolnom výkaze dodanie tovaru formou zásielkového predaja do iného členského štátu nezdaniteľným osobám (napr. občanom)?

Pri dodaní tovaru formou zásielkového predaja s miestom dodania v tuzemsku je platiteľ povinný vyhotoviť faktúru podľa § 72 zákona o DPH a údaje z tejto faktúry uvádza do časti A.1 v kontrolnom výkaze.

v časti A.2.  – ktorá obsahuje údaje z vyhotovených faktúr pre platiteľov za dodávky tovarov a služieb uvedených v § 69 ods. 12 f) až j) zákona o DPH, pri ktorých platí daň odberateľ.

Od 1.1.2017 v súvislosti s novelizovaným ustanovením § 78a ods.2 písm.a) zákona o DPH sú platitelia dane, ktorí dodajú inému platiteľovi dane v tuzemsku stavebné práce vrátane dodania stavby alebo jej časti, ktoré patria do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA), alebo dodajú tovar s montážou alebo inštaláciou a táto montáž a inštalácia patrí do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) (ďalej len stavebné práce), alebo  prijmú zálohu (preddavok) pred dodaním týchto stavebných prác, sú povinní uviesť údaje z vyhotovených faktúr za tieto zdaniteľné obchody, pri ktorých vzniká povinnosť platiť daň v tuzemsku príjemcovi plnenia podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH v kontrolnom výkaze v časti A.2.

Príklady:

1. Čo je rozhodujúce pre uplatnenie prenosu daňovej povinnosti na príjemcu pri dodaní tovarov uvedených v § 69 ods. 12 písm. f) až i) zákona o DPH. Je rozhodujúca výška prijatého preddavku (zálohy) alebo výška dohodnutého kontraktu? Kde sa uvedie faktúra?

Z ustanovenia § 69 ods. 12 písm. f) až i) zákona o DPH vyplýva, že prenos daňovej povinnosti na kupujúceho, ktorý je platiteľom dane, sa uplatní,  ak základ dane vo faktúre za dodanie týchto tovarov je 5 000 eur a viac. Podľa § 73 zákona o DPH je platiteľ dane povinný vyhotoviť faktúru do 15 dní odo dňa dodania tovaru alebo prijatia platby pred dodaním tovaru alebo do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba prijatá. Z uvedeného plynie, že pre posúdenie uplatnenia tuzemského sektorového samozdanenia nie je rozhodujúca výška preddavku, ktorý sa platí pred dodaním tovaru, ale  rozhodujúca je výška základu dane vo faktúre  za celkovú dodávku tovaru, ku ktorej sa  prijatá záloha  vzťahuje. Napríklad, ak sa platiteľ dane dohodol so svojim zákazníkom na dodaní tovaru v sume 6 000 eur, ale prijal pred dodaním tovaru platbu napríklad v sume 2 000 eur a následne pri dodaní tovaru vyhotoví faktúru, z ktorej vyplýva k úhrade zostávajúca suma protihodnoty 4 000 eur, potom to znamená, že základ dane vo faktúre za dodanie tovaru je 6 000 eur, a pri danom tovare sa uplatní prenos daňovej povinnosti na kupujúceho, ktorý je tiež platiteľom dane. V takomto prípade sa  faktúra vyhotovená na prijatý preddavok aj faktúra na fyzickú dodávku uvedie v časti A.2. kontrolného výkazu.

2. Pri  komoditách uvedených v § 69 ods. 12 písm. f) až i)  zákona o DPH je pre účely prenosu daňovej povinnosti rozhodujúca výška  základu dane vo faktúre za dodanie daného tovaru, ktorá musí byť 5000 EUR a viac. Zahŕňajú sa do výšky základu dane aj prepravné náklady, daných tovarov, ktoré  sú uvedené na konci vo faktúre pod príslušnými komoditami.

Podľa § 22 ods. 2 písm. b) zákona o DPH  sa do základu dane zahŕňajú aj prepravné náklady požadované dodávateľom od kupujúceho alebo zákazníka.

3. Platiteľ vyhotovil faktúru na prijatý preddavok (zálohu) na dodávku tovaru, ktorý je uvedený v § 69 ods.12 písm. f) až i) zákona o DPH a pri ktorom platí daň odberateľ. Pri uvádzaní tejto faktúry do časti  A.2, je potrebné uvádzať aj konkrétne množstvo, merné jednotky podľa konkrétnych kapitol SCS? V praxi je to dosť problematické, pretože tovar sa uvádza len slovne a k celkovému dodanému množstvu tovaru na konečnej faktúre sa môže vyhotoviť  aj niekoľko faktúr z titulu prijatých viacerých preddavkov (záloh).

Z poučenia na vyplnenie KV vyplýva, že ak je k tovarom podľa § 69 ods. 12 písm. f) až i) zákona o DPH vyhotovená faktúra  o prijatej platbe (napríklad vo výške 50% ceny) a faktúra o dodaní týchto tovarov, platiteľ vyplní stĺpce „Množstvo tovaru“ a „Merná jednotka“ len jedenkrát, pričom do stĺpca „Množstvo tovaru“ uvedie celkové množstvo, ktoré sa má dodať. Platiteľ musí zvážiť, kedy je vzhľadom na realizáciu zdaniteľného obchodu najsprávnejšie z jeho pohľadu uviesť množstvo tovaru v KV, či pri uvedení faktúry o prijatí preddavku na budúce dodanie tovaru alebo pri uvedení faktúry na dodanie tovaru v KV, aby sa vyhol prípadným opravám už uvedeného množstva tovaru v KV. 

4. Podľa § 69 ods. 12 písm. f) až i) zákona o DPH sa  prenos daňovej povinnosti uplatní  vtedy, ak celkový základ dane na faktúre o dodaní jednotlivých tovarov je 5 000 eur a viac. Pri faktúrach o dodaní tovarov patriacich do rovnakej kategórie, sa prenos daňovej povinnosti uplatní, ak celkový základ dane na faktúre o dodaní jednotlivých tovarov v rovnakej kategórii je 5 000 eur a viac. Čo sa myslí rovnakou kategóriou?

Kategóriou sa myslí všetko, čo je uvedené v jednotlivom písmene f), g), h) alebo i) § 69 ods. 12 zákona o DPH. Napr. faktúra obsahuje údaje o dodaní pšenice (základ dane 3 000 eur) a kukurice (základ dane 3 000 eur). Keďže obidve komodity patria do rovnakej kategórie  uvedenej v písm. f) zákona o DPH, základy dane sa spočítajú. V danom prípade po spočítaní základov dane tovarov patriacich do jednej kategórie je základ dane vyšší ako 5 000 eur a  uplatní sa prenos daňovej povinnosti.

5. Platiteľ dane dodá mobilné telefóny platiteľovi dane a vyhotoví za január 2014 súhrnnú faktúru. Na faktúre je deň dodania 2.1.2014 – základ dane  2000 eur, deň dodania 12.1.2014 – základ dane 2000 eur a deň dodania 22.1.2014 – základ dane 2 000 eur. Uplatní sa prenos daňovej povinnosti pri tejto súhrnnej faktúre a dodávateľ to uvedie v časti A.2 KV alebo sa dodávky budú posudzovať samostatne, prenos daňovej povinnosti sa neuplatní a jednotlivé dodávky sa uvedú v časti A.1 KV?

Pri súhrnnej faktúre o dodaniach uvedených tovarov sa prenos daňovej povinnosti uplatní vtedy, ak celkový základ dane na súhrnnej faktúre (po sčítaní základov dane za jednotlivé samostatné dodania tovarov) je 5 000 eur a viac. To znamená, že  v danom prípade sa jednotlivé základy dane zo súhrnnej faktúry sčítajú (základ dane 6 000 eur), uplatní sa prenos daňovej povinnosti a dodávateľ údaje z faktúry uvedie do A2 KV.


v časti C.1. – ktorá obsahuje údaje z vydaných opravných faktúr (dobropisy a ťarchopisy) k faktúram uvedeným v A.1, A.2

V súvislosti s novelizovaným zákonom o DPH od 1.1.2016:

dodávateľ, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68d zákona o DPH, uvedie v časti C.1. údaje z vyhotovenej opravnej faktúry

 • ktorou sa znižuje základ dane, za zdaňovacie obdobie, v ktorom vrátil platbu, a to v rozsahu vrátenej platby
 • ktorou sa zvyšuje základ dane, za zdaňovacie obdobie, v ktorom prijal platbu, a to v rozsahu prijatej platby.

Príklady:

1. Ak platiteľ dane za príslušné zdaňovacie obdobie dodáva len tovar, pri ktorom platí prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. f) až i) zákona o DPH, nie je povinný podať kontrolný výkaz, pretože v daňovom priznaní nevykazuje za príslušné zdaňovacie obdobie žiadne plnenia. Platí to len v prípade, ak  si v tomto zdaňovacom období neuplatňuje odpočítanie dane. Ak k uvedeným faktúram, ktoré nie sú uvedené v A.2 KV,  vyhotoví opravnú faktúru, je povinný uviesť údaje z opravnej faktúry do C.1?   Uvedené môže nastať aj v prípade opravnej faktúry vyhotovenej dodávateľom k tovarom, ktoré podliehajú samozdaneniu podľa § 69 ods. 10, 11 a 12  písm. a) až e) zákona o DPH, kedy dodávateľ tieto tovary neuvádza v KV. 

Platiteľ dane uvedie  opravnú faktúru v časti C.1 kontrolného výkazu. Uvedené vyplýva z § 78a ods. 2 zákona o DPH. 

2. Slovenská obchodná spoločnosť (platiteľ dane) dodávala v priebehu roka platiteľovi dane tovary zo železa, patriace do položiek 7301 a 7314 Spoločného colného sadzobníka, pri ktorých uplatňovala prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods.12 písm.g) zákona o DPH na odberateľa. Po skončení určitého obdobia mu poskytla množstevnú zľavu, na ktorú vyhotovila dobropis. Môže slovenská obchodná spoločnosť uviesť v kontrolnom výkaze v časti C.1. údaje z dobropisu týkajúce sa rôznych faktúr v jednom riadku?

V prípade poskytnutia množstevných zliav je umožnené na základe „Poučenia na vyplnenie kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty“ uviesť v časti C.1. údaje z opravnej faktúry týkajúcej sa rôznych faktúr  v jednom riadku s uvedením poradového čísla poslednej pôvodnej vyhotovenej faktúry. Pokiaľ však pôjde o tovary podliehajúce samozdaneniu podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH a tieto tovary nepatria do rovnakého 4-miestneho číselného kódu Spoločného colného sadzobníka, údaje  z opravnej faktúry uvedie dodávateľ v časti C.1. osobitne pre každý tovar, ktorý má rovnaký 4-miestny číselný kód Spoločného colného sadzobníka.

3. V „Poučení na vyplnenie kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty“ (strana 20 v upozornení k C.1. a C.2.) sa uvádza, že stĺpce „rozdiel základu dane v eurách“ a „rozdiel sumy dane v eurách“ platiteľ dane vypĺňa tak, že príslušný rozdiel základu dane a sumy dane v eurách  uvedie pre každú pôvodnú vyhotovenú faktúru osobitne. Ak  platiteľ dane nemá vyčíslený rozdiel ku každej pôvodnej vyhotovenej faktúre, ako vyčísli „príslušný rozdiel“ základu dane a sumy dane?

Platitelia dane majú možnosť výberu. Tí, ktorí si vyberú prvý postup uvedený v „Poučení“ vyčíslia príslušný rozdiel základu dane a sumy dane pre každú pôvodne vyhotovenú faktúru osobitne. Tí, ktorí tak urobiť nevedia, prípadne je to pre nich administratívne náročné, si zvolia druhý postup.

4. Ak má doklad vyhotovený ERP všetky náležitosti faktúry podľa § 74 ods.1 zákona o DPH  a ide o prípad, že platiteľ dane je povinný vyhotoviť faktúru, údaje z tohto dokladu uvedie v A.1. kontrolného výkazu. Ak platiteľ dane vyhotoví opravnú faktúru, v ktorej časti KV má platiteľ uviesť údaje z opravnej faktúry, keď doklad z ERP má všetky náležitosti faktúry a údaje z pôvodného dokladu uviedol v A.1?

Platiteľ dane uvedie  údaje z  opravnej faktúry v časti C.1 kontrolného výkazu.

5. Platiteľ dodá v 1/2014 mobilné telefóny – cena na faktúre je 6 000 eur. Následne v 2/2014 zistil, že suma na faktúre mala byť 4 500 eur. To znamená, že neplatí prenos daňovej povinnosti. Postup dodávateľa: pôvodne v KV za 1/2014 vykázal dodanie v A.2. Vo februári vyhotoví opravnú faktúru, ktorú by mal uviesť v C.1. Dodávateľovi vznikla v 1/2014 daňová povinnosť, a teda mal by podať dodatočný KV k 1/2014 – doplniť dodanie do A.1 a vystornovať dodanie v A.2?

Platiteľ dane je povinný podať k zdaňovaciemu obdobiu január 2014 dodatočné daňové priznanie. K pôvodne vyhotovenej faktúre uvedenej za január 2014 v A.2  KV  je povinný vyhotoviť opravnú faktúru, ktorú uvedie  v KV za zdaňovacie obdobie 2/2014 v časti C.1. Platiteľ dane nie je povinný podať dodatočný kontrolný výkaz.  K vykazovaniu opravných faktúr v kontrolnom výkaze je vydané  metodické usmernenie, ktoré je zverejnené na www.financnasprava.sk v časti : „daňoví a colní špecialisti“.

6. Ak platiteľ dane po podaní kontrolného výkazu za 1/2014 vyhotoví opravnú faktúru, ktorou opravuje nesprávne uvedenú sumu  dane (resp. sadzbu dane) v pôvodnej faktúre uvedenej v KV za 1/2014,  je povinný podať aj dodatočný kontrolný výkaz?

Platiteľ  dane  je povinný  podať dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 1/2014. Dodatočný kontrolný výkaz  nepodáva, pretože opravnú faktúru uvedie do časti C.1 kontrolného výkazu za zdaňovacie obdobie, v ktorom opravnú faktúru vyhotoví.

K vykazovaniu opravných faktúr v kontrolnom výkaze je vydané metodické usmernenie: Usmernenie k vykazovaniu opravných faktúr v kontrolnom výkaze podanom podľa § 78a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov [.pdf; 87 kB; nové okno]


v časti D.1  – ktorá obsahuje údaje  sumárnej výške z dokladov z ERP (vrátane opráv základu dane) u platiteľa, ktorý je povinný evidovať tržby ERP

Príklady:

1. V časti D.1 sa v stĺpci 1 uvádza "Celková suma obratov v eurách evidovaných všetkými ERP". Uvádza sa obrat bez DPH alebo vrátane dane?

Obratom sa podľa zákona o ERP rozumejú tržby (znížené o  sumu záporného obratu, t.j. o záporné položky, zľavy, vrátenie tovaru). Tržba je prijatá z predaja, na základe toho je obrat suma s DPH.

2. Platiteľ dane poskytuje služby, pri ktorých je povinný tržbu evidovať prostredníctvom ERP. V ktorej časti KV uvádza tieto plnenia?

Platiteľ v časti D.1 KV uvádza údaje o celkových sumách obratov evidovaných ERP. Ak sa prostredníctvom ERP vyhotoví doklad, ktorý má všetky náležitosti faktúry podľa § 74 ods. 1 zákona o DPH, platiteľ dane uvádza tieto faktúry do A1 KV, a ak  ich nie je možné vylúčiť z celkového obratu evidovaného ERP, môže ich mať duplicitne zahrnuté aj v údaji o celkovom obrate v D.1.

3. Platiteľ dane vyhotovil faktúru za dodanie tovaru  v tuzemsku pre slovenského platiteľa dane. Faktúra bola uhradená  v hotovosti a úhrada bola zaevidovaná v ERP. Ako platiteľ dane vykáže tento predaj v KV?

Platiteľ uvedie údaje z faktúry, ktorá má všetky náležitosti v zmysle § 74 ods. 1 zákona o DPH, v časti A.1 KV. V časti D.1 KV sa uvádzajú údaje o celkových sumách obratov evidovaných ERP. Do obratu platiteľ dane nemusí zahrnúť faktúry, ktoré už boli vyhotovené so všetkými náležitosťami faktúry a následne sú uhradené v hotovosti a evidované prostredníctvom ERP (faktúra bude uvedená v A.1).

4.  Kde uvedie platiteľ doklad z ERP – tzv. storno dokladu z ERP  pri vrátení tovaru, ktorý bol predaný v hotovosti prostredníctvom ERP?

Platiteľ uvedie tento doklad o oprave základu dane v časti D.1 kontrolného výkazu.


v časti D.2  – ktorá obsahuje údaje v sumárnej výške z  ostatných vydaných dokladov vrátane opráv základu  dane nezaradených v A.1, A.2,  C.1, D.1

Príklady:

1. Platiteľ dane predal tovar firme, pričom vyhotovil doklad z ERP (zjednodušenú faktúru). Firma  po niekoľkých dňoch tento tovar vrátila pre chybovosť  prostredníctvom pošty spolu s fotokópiou  dokladu z ERP (nie osobne). Platiteľ vrátil  peniaze  bezhotovostne na účet firmy a na vrátený tovar vyhotovil opravnú faktúru podľa § 71 ods. 2 zákona o DPH (nie storno doklad z ERP) . V ktorej časti má platiteľ dane uviesť túto opravnú faktúru (dobropis), v ktorej uvedie poradové číslo pôvodného dokladu z ERP, (v C.1  alebo D.1)?

V „Poučení“ na vyplnenie kontrolného výkazu sa na strane 6 uvádza, že v časti C.1 dodávateľ neuvádza údaje z vyhotovených dobropisov alebo ťarchopisov, ktoré sú vyhotovené k dodávkam, pri ktorých sa vydáva doklad z ERP alebo pri ktorých dodávateľ nie je povinný vyhotoviť faktúru. Tieto údaje sú zahrnuté v D.1 alebo D.2 (v celkovom obrate). Ak platiteľ dane vyhotovil pri dodaní tovaru prostredníctvom ERP faktúru, ktorá obsahovala náležitosti faktúry podľa § 74 ods. 1 zákona o DPH, ale okrem identifikačného údaja odberateľa a jednotkovej ceny, potom ide o zjednodušenú faktúru (nie riadnu faktúru), ktorú platiteľ dane neuvádza v časti A.1 kontrolného výkazu, ale v časti D.1, ak bol povinný evidovať tržby prostredníctvom ERP. Ak k takejto zjednodušenej faktúre platiteľ dane vyhotovil dobropis, údaje z dobropisu uvádza v časti D.1 kontrolného výkazu. Pokiaľ by platiteľ dane neuviedol údaje z dobropisu k dokladu vyhotoveného prostredníctvom ERP v časti D.1, uvedie ich v časti D.2 kontrolného výkazu.

2. Doklad vyhotovený pre občana s DPH so všetkými náležitosťami faktúry   (nejde o zjednodušenú faktúru) sa zahrnie do A.1 alebo D.2 KV?

Údaje z tohto dokladu sa zahrnú do časti D.2 KV.

3. Platiteľ, ktorý nie je v zmysle zákona  o používaní ERP používať na evidenciu tržieb ERP, napriek tejto skutočnosti ERP používa. Eviduje aj tento platiteľ údaje z ERP v KV v časti D.1?

Ak platiteľ nie je povinný evidovať tržby prostredníctvom  ERP, údaje uvedie v D.2. Ak sú na faktúre údaje, ktoré je povinný evidovať cez ERP, a aj údaje, ktoré nie je povinný evidovať cez ERP, platiteľ ich uvedie v časti D.1, prípadne ich uvedie samostatne v D.1 a D.2.

4. Platiteľ dane prijíma od zamestnancov protihodnotu za poskytnuté stravovacie služby. V ktorej časti KV sa toto plnenie uvádza?

Uvedené plnenie platiteľ uvedie v časti D.2 KV.


2./  prijatých dokladov uvádzajú:
v časti B.1. – ktorá obsahuje údaje z prijatých dokladov (resp. aj z interných dokladov) na dodané tovary a služby pri ktorých platí daň odberateľ ( „samozdanenie“ ),

V súvislosti s novelizovaným zákonom o DPH od 1.1.2016 došlo k rozšíreniu tuzemského sektorového prenosu daňovej povinnosti na príjemcu plnenia ustanoveného v § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH. Ak je platiteľ dane príjemcom plnenia od iného platiteľa dane, je povinný platiť daň vzťahujúcu sa na

 • dodanie stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej časti podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona o DPH, ktoré patria do sekcie F nariadenia Komisie (EÚ) č. 1209/2014, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93 a
 • dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž patrí do sekcie F vyššie uvedeného osobitného predpisu.

Tento príjemca plnenia uvádza údaje z prijatej faktúry, pri ktorej je osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH v časti B.1. kontrolného výkazu.

Príklady:

1. Dodávateľ z iného členského štátu nemá pridelené identifikačné číslo pre DPH. Ako vyplní platiteľ dane – odberateľ v kontrolnom výkaze v časti B.1. identifikačné číslo pre daň dodávateľa, keď sa v  „Poučení na vyplnenie kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty“ uvádza, že ak sa v B.1. vypĺňajú údaje na základe iných dokladov ako je faktúra, musia byť vyplnené príslušné stĺpce?

Ak platiteľ dane nedisponuje informáciou o identifikačnom čísle dodávateľa, akceptuje sa, keď stĺpec „Identifikačné číslo pre daň dodávateľa“ v časti B.1. nevyplní, prípadne uvedie údaj „0“.

2. Platiteľ dane má mesačné zdaňovacie obdobie a nadobudol tovar z iného členského štátu dňa 17.9.2016, t.j. tovar bol dňa 17.9.2016 fyzicky prepravený z iného členského štátu do tuzemska. Zahraničný dodávateľ registrovaný pre daň v inom členskom štáte vyhotovil faktúru za dodaný tovar oneskorene až 30.11.2016 s dátumom dodania 17.9.2016. Platiteľ  dane dostal faktúru od zahraničného dodávateľa v decembri 2016. Kedy uvádza platiteľ dane nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze v časti B.1.?

Platiteľ dane je povinný uviesť nadobudnutie tovaru z iného členského štátu do daňového priznania za zdaňovacie obdobie október 2016, v ktorom vznikla daňová povinnosť podľa § 20 ods.1 písm.a) zákona o DPH. V poučení na vyplnenie kontrolného výkazu sa uvádza: „Ak platiteľ dane ku dňu podania kontrolného výkazu nedostal faktúru o nadobudnutí tovaru z iného členského štátu, uvedie údaje z tejto faktúry do kontrolného výkazu za zdaňovacie obdobie, v ktorom dostal faktúru". Z uvedeného vyplýva, že napriek tomu, že platiteľ dane uvedie daň v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť, do kontrolného výkazu v časti B.1. uvedie príslušné údaje z faktúry za zdaňovacie obdobie, v ktorom dostal faktúru, t.j. za december 2016.

3. Platiteľ dane nadobudol tovar z Rakúska od zahraničného dodávateľa, ktorý má pridelené IČ DPH v Rakúsku. Tovar bol prepravený z Rakúska do tuzemska dňa 26.10.2016. Zahraničný dodávateľ vyhotovil faktúru  za dodaný tovar dňa 26.10.2016, pričom na faktúre neuviedol dátum dodania tovaru. Platiteľ dane dostal faktúru od zahraničného dodávateľa  dňa 5.11.2016. Nadobudnutie tovaru platiteľ dane zdanil v daňovom priznaní za október 2016, v tomto daňovom priznaní si zároveň odpočítal DPH. Aký dátum dodania tovaru uvedie platiteľ dane v kontrolnom výkaze v časti B.1., keď na faktúre nie je uvedený?

Podľa poučenia na vyplnenie kontrolného výkazu, ak nie je na faktúre uvedený dátum dodania tovaru alebo služby predpokladá sa, že dátum dodania je totožný s dňom vyhotovenia faktúry, t.j. dátum 26.10.2016 uvedie platiteľ dane v časti B.1. kontrolného výkazu.  

4. Podľa “Poučenia“ v prípade nadobudnutia tovaru z IČŠ, uvedie platiteľ dátum dodania tovaru = dátum  nadobudnutia tovaru (nie vznik DP), napr. ak platiteľ fyzicky nadobudne tovar  28.2.2014 a nebude mať faktúru, potom daňová povinnosť mu vznikne 15.3.2014 a v marci uvedie vznik daňovej povinnosti do DP. Avšak do KV túto dodávku zahrnie až v júni, kedy dostal faktúru, pričom do stĺpca (dátum dodania) uvedie dátum vystavenia faktúry 8.1.2014. Keďže kupujúci nadobudol právo nakladať s tovarom ako vlastník 28.2.2014, potom tento dátum dodania  = dátum nadobudnutia, ale v KV má uviesť dátum dodania  = dátum dodania uvedený na faktúre, resp. dátum vyhotovenie faktúry. Aký dátum má teda platiteľ uviesť v KV v tomto prípade?

Ak na faktúre od zahraničného dodávateľa je uvedený dátum dodania 8.1.2014, platiteľ dane uvedie v KV podanom za jún 2014 ako dátum dodania 8.1.2014 bez ohľadu na to, či tento dátum je správny alebo nie. Ak by na faktúre nebol uvedený deň dodania tovaru, uplatní sa „Dodatok č. 1 k poučeniu“ – bod 7.

 5. Platiteľovi dane vznikla daňová povinnosť z nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu dňom vyhotovenia faktúry v zmysle § 20 ods.1 písm.b) zákona o DPH (t.j. v septembri 2016). Platiteľ dane má nárok na odpočet dane z tohto nadobudnutého tovaru. Platiteľ dane využije možnosť danú § 51 ods.2 zákona o DPH  a daň z nadobudnutia tovaru si odpočíta v neskoršom zdaňovacom období (t.j. v decembri 2016) ako zdanil nadobudnutie tovaru. Ako vyplní  platiteľ dane časť B.1. kontrolného výkazu za zdaňovacie obdobie september  2016 a december 2016?

Ak platiteľ dane neodpočítal daň z nadobudnutia tovaru za zdaňovacie obdobie september 2016, v kontrolnom výkaze v časti B.1. v stĺpci 7 „výška odpočítanej dane v eurách“ uvedie údaj „0“ a stĺpce 1 až 6 vypĺňa  podľa údajov z faktúry. Následne za zdaňovacie obdobie december 2016 vyplní stĺpce 1 až 7, kde v stĺpci 7 uvádza hodnotu odpočítanej dane.

6. Platiteľ dane  pri  "samozdanení" prijatých tovarov resp. služieb nemal  faktúru od dodávateľa a preto vyplnil časť B.1. kontrolného výkazu za mesiac august 2016 na základe iného dokladu (napr. v stĺpci 2 B.1. kontrolného výkazu uviedol interné číslo záznamu), pričom v stĺpci 7 uviedol údaj "0", lebo sa rozhodol  odpočet dane z tohto plnenia uplatniť v neskoršom období napr. v novembri 2016. Pri podávaní kontrolného výkazu za mesiac november 2016 má už aj faktúru od dodávateľa za predmetné plnenie. Ako má vyplniť stĺpec 2  časť  B.1. kontrolného výkazu  za november 2016; má uvádzať znova interné číslo záznamu  alebo má už uviesť poradové  číslo dodávateľskej  faktúry?

Keď platiteľ dane v prípade uplatnenia samozdanenia faktúru nemá a uvedie údaje do kontrolného výkazu z iného dokladu, a neskôr, pri uplatnení odpočítania dane už faktúru k dispozícii má, budú sa akceptovať  obidve možnosti, t.j. uvedenie údajov z iného dokladu ako aj z faktúry.

7. Platiteľ dane prijal poradenskú službu od zdaniteľnej osoby z iného členského štátu, pri prijatí ktorej je povinný platiť daň. V ktorej časti kontrolného výkazu uvedie predmetnú  službu?

Platiteľ dane (príjemca služby) uvedie predmetnú službu do časti B.1. kontrolného výkazu. Ak si platiteľ uplatňuje aj odpočítanie dane, vyplní stĺpec 7 „Výška odpočítanej dane v eurách“. Ak by platiteľ dane nemal nárok na odpočítanie dane, v stĺpci 7 „Výška odpočítanej dane v eurách“ uvedie údaj „0“.

8. Platiteľ dane nadobudol v januári 2014 tovar z iného členského štátu, pri ktorého nadobudnutí je osobou povinnou platiť daň. Zahraničný dodávateľ vyhotoví faktúru dňa  8.1.2014, na ktorej je dátum dodania tovaru 8.1.2014. Nadobúdateľ dostane faktúru až v máji 2014. V ktorom období je potrebné uviesť nadobudnutie tovaru do KV?

Ak platiteľ dane ku dňu podania KV nedostal faktúru o nadobudnutí tovaru z iného členského štátu, uvedie údaje z tejto faktúry do KV za to zdaňovacie obdobie, v ktorom dostal faktúru, čiže až v máji 2014, pričom v KV uvedie dátum dodania tovaru z faktúry, t.j. 8.1.2014.


v časti B.2.  – ktorá obsahuje údaje z prijatých faktúr od „tuzemských“ platiteľov na dodané tovary a služby, pri ktorých si uplatňuje odpočet dane

V súvislosti s novelizovaným zákonom o DPH od 1.1.2016:

 Príjemca plnenia, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68d zákona o DPH, uvádza v časti B.2. údaje z faktúry  prijatej od iného platiteľa dane za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje odpočítanie dane za zaplatený tovar alebo službu. V stĺpci „Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby“ uvedie dátum zaplatenia. Ak príjemca plnenia zaplatí len časť platby za tovar alebo službu, uvedie v stĺpci „Základ dane v eurách“ a v stĺpci „Suma dane v eurách“ údaje pomerne podľa výšky sumy, ktorú zaplatil. V stĺpci „Výška odpočítanej dane v eurách“ uvedie sumu dane, ktorú uplatňuje. Ak príjemca plnenia nemá informáciu o dátume prijatia bezhotovostnej platby dodávateľom, môže ako dátum zaplatenia uviesť dátum odpísania peňažných prostriedkov z bankového účtu príjemcu plnenia.  

Príjemca plnenia, ktorý neuplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68d zákona o DPH a ktorý prijal tovar alebo službu od dodávateľa, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68d zákona o DPH, uvádza v časti B.2. údaje z prijatej faktúry za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje odpočítanie dane za zaplatený tovar alebo službu. V stĺpci „Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby“ uvedie dátum zaplatenia. Ak príjemca plnenia zaplatí len časť platby za tovar alebo službu, uvedie v stĺpci „Základ dane v eurách“ a v stĺpci „Suma dane v eurách“ údaje pomerne podľa výšky sumy, ktorú zaplatil. V stĺpci „Výška odpočítanej dane v eurách“ uvedie sumu dane, ktorú uplatňuje.

Poznámka:

Pri ukončení uplatňovania osobitnej úpravy podľa § 68d zákona o DPH alebo zrušení registrácie platiteľa dane

 1. Platiteľ dane, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68d zákona o DPH, skončí jej uplatňovanie alebo prestane byť platiteľom dane, uvedie v časti B.2. údaje o odpočítaní dane za zdaňovacie obdobie, v ktorom skončil uplatňovanie osobitnej úpravy alebo v ktorom prestal byť platiteľom dane. V stĺpci „Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby“ uvedie dátum dodania tovaru alebo služby.
 2. Príjemca plnenia, ktorý neuplatňuje osobitnú úpravu dane podľa § 68d zákona o DPH, pri uplatnení odpočítania dane v súvislosti so skončením uplatňovania osobitnej úpravy podľa § 68d u dodávateľa tovaru alebo služby uvedie v časti B.2. v stĺpci „Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby“ dátum dodania tovaru alebo služby za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje odpočítanie dane.

 

Príklady:

1. Ak platiteľ dane - príjemca plnenia dostane faktúru, na ktorej sú položky s rôznym nárokom na odpočítanie dane týkajúce sa jednej sadzby dane, uvádza takúto faktúru (rovnaké poradové číslo faktúry) v časti B.2. kontrolného výkazu v jednom riadku alebo je možné ju uviesť napr. v 2 alebo 3 riadkoch podľa typu nároku na odpočet?

Ak príjemca plnenia dostane faktúru, na ktorej sú položky s rôznym nárokom na odpočítanie dane, ale podliehajúce jednej sadzbe dane, platiteľ dane uvádza údaje z tejto faktúry v časti B.2. kontrolného výkazu v jednom riadku. Pokiaľ by boli na faktúre uvedené plnenia podliehajúce základnej a aj zníženej sadzby dane, potom by sa údaje z faktúry uvádzali v dvoch riadkoch kontrolného výkazu.

2. Platiteľ použil svoju identifikáciu podnikateľa pri nákupe tovaru, ale tovar nakúpil do osobnej spotreby a nebude si odpočítavať daň. Má platiteľ uviesť údaje z prijatej faktúry v časti B.2. kontrolného výkazu?

Ak platiteľ nepoužije prijaté tovary na dodávky, ktoré vo všeobecnosti podliehajú zdaneniu, nemá nárok na odpočítanie dane. Ak platiteľ neuplatňuje odpočítanie dane, údaje z príslušnej faktúry neuvádza v časti B.2. kontrolného výkazu.

3. Platiteľ dane prijíma  v tuzemsku od platiteľov dane tovary a služby, pričom si daň z niektorých prijatých plnení môže odpočítať v plnom rozsahu, daň  z niektorých prijatých plnení si nemôže odpočítať a daň z niektorých plnení  kráti na vstupe koeficientom. Ako platiteľ dane  vyplní časť B.2. kontrolného výkazu?

Platiteľ dane uvádza v časti B.2. kontrolného výkazu výšku odpočítanej dane, na ktorú má nárok. V prípade, že platiteľ dane nemá nárok na odpočítanie dane v plnej výške, uvádza odpočítanie dane upravené príslušným koeficientom. V prípade, že platiteľ dane nemá nárok na odpočítanie dane, údaje z týchto faktúr neuvádza v časti B.2. kontrolného výkazu.     

4. Platiteľ dane uplatňuje pomerné odpočítanie dane, t.j. kráti daň na vstupe koeficientom. Do kontrolného výkazu v časti B.2. bude uvádzať všetky faktúry podľa položiek, z ktorých kráti daň na vstupe koeficientom, ale v daňovom priznaní to bude uvedené jednou sumou (údaje z faktúr, z ktorých sa kráti daň, budú sčítané). Tým vzniknú rozdiely pri zaokrúhľovaní a nesúlad hodnoty uvedenej v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze. Ako je potrebné zaokrúhľovať krátenú daň (prepočítanú koeficientom) a uvádzať do časti B.2. kontrolného výkazu?

Platiteľ dane uvádza do kontrolného výkazu sumu odpočítanej dane s 2 desatinnými miestami bez zaokrúhlenia.

v časti B.3.1. a v časti B.3.2. – ktoré obsahujú údaje z dokladov z ERP, z dokladov vyhotovených tankovacím automatom, z dokladov za tovar alebo službu, ak cena vrátane dane nie je viac ako 100 eur (napr. parkovacie lístky, cestovné lístky, doklad za elektronickú diaľničnú známku), pri ktorých si platiteľ dane uplatňuje odpočet dane.

V súvislosti s novelizovaným zákonom o DPH (novela č. 268/2015 Z. z.) sa upravuje uvádzanie údajov o odpočítaní dane zo zjednodušených faktúr v časti B.3. začínajúc zdaňovacím obdobím apríl 2016 resp. 2. štvrťrok 2016. Táto časť sa mení na časť B.3.1. a časť B.3.2. a platiteľ dane za príslušné zdaňovacie obdobie vypĺňa iba jednu z týchto častí a to podľa toho, či má celkovú sumu odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr za príslušné zdaňovacie obdobie menej ako 3 000 eur (B.3.1.) alebo 3 000 eur a viac (B.3.2.).

Časť B.3.1. - platiteľ dane vypĺňa vtedy, ak je celková suma odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr za príslušné zdaňovacie obdobie menej ako 3 000 eur.

Platiteľ dane uvádza sumárne údaje zo zjednodušených faktúr (celková suma základov dane, celková suma dane, celková suma odpočítanej dane)  za príslušné zdaňovacie obdobie, v ktorom si uplatňuje z týchto zjednodušených faktúr odpočítanie dane.

Suma základov dane, dane a odpočítanej dane sa neuvádza v členení podľa sadzieb dane.

Časť B.3.2. - platiteľ dane vypĺňa vtedy, ak je celková suma odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr za príslušné zdaňovacie obdobie 3 000 eur a viac.

Platiteľ dane uvádza sumárne údaje zo zjednodušených faktúr (celková suma základov dane, celková suma dane, celková suma odpočítanej dane)  podľa IČ DPH jednotlivých dodávateľov za príslušné zdaňovacie obdobie, v ktorom si uplatňuje z týchto zjednodušených faktúr odpočítanie dane.

Suma základov dane, dane a odpočítanej dane sa neuvádza v členení podľa sadzieb dane.

Príklady:

1. Čo sa  uvádza v časti B.3.1. kontrolného výkazu?

Túto časť platiteľ dane vypĺňa vtedy, ak je celková suma odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr za príslušné zdaňovacie obdobie menej ako 3 000 eur. Platiteľ dane uvádza sumárne údaje zo zjednodušených faktúr (celková suma základov dane, celková suma dane, celková suma odpočítanej dane)  za príslušné zdaňovacie obdobie, v ktorom si uplatňuje z týchto zjednodušených faktúr odpočítanie dane. To znamená, že ak napríklad za zdaňovacie obdobie máj 2016 si platiteľ zo zjednodušených faktúr uplatňuje odpočet dane vo výške 500 eur, potom z týchto faktúr príslušné údaje v kumulatívnych sumách uvádza v časti B.3.1. kontrolného výkazu za zdaňovacie obdobie máj 2016.
KV za máj 2016, časť B.3.1.:

Celková suma  základov dane v eurách         

3000

Celková suma dane   v eurách

500

Celková suma odpočítanej dane v eurách     

500

2. Čo sa  uvádza v časti B.3.2. kontrolného výkazu?

Túto časť platiteľ dane vypĺňa vtedy, ak je celková suma odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr za príslušné zdaňovacie obdobie 3 000 eur a viac. Platiteľ dane uvádza sumárne údaje zo zjednodušených faktúr (celková suma základov dane, celková suma dane, celková suma odpočítanej dane) podľa IČ DPH jednotlivých dodávateľov za príslušné zdaňovacie obdobie, v ktorom si uplatňuje z týchto zjednodušených faktúr odpočítanie dane. To znamená, že ak napríklad za zdaňovacie obdobie apríl 2016 si platiteľ zo zjednodušených faktúr uplatňuje odpočet dane vo výške 5 100 eur, potom z týchto faktúr príslušné údaje v kumulatívnych sumách podľa IČ DPH jednotlivých dodávateľov uvádza v časti B.3.2. kontrolného výkazu za zdaňovacie obdobie apríl 2016. T.j. sčítava príslušné údaje zo zjednodušených faktúr od toho istého dodávateľa spolu – „dokopy“, t.j. nerozpisuje údaje z každej zjednodušenej faktúry zvlášť.
Napr.:
Od dodávateľa s IČ DPH 1111111111 je
celkový základ dane zo všetkých zjednodušených faktúr................................7500 eur
celková suma dane zo všetkých zjednodušených faktúr .................................1500 eur
celková sumu odpočítanej dane zo všetkých zjednodušených faktúr.................1500 eur

Od dodávateľa  s IČ DPH 2222222222 je
celkový základ dane zo všetkých zjednodušených faktúr................................18000 eur
celková suma dane zo všetkých zjednodušených faktúr ..................................3600 eur
celková sumu odpočítanej dane zo všetkých zjednodušených faktúr..................3600 eur

KV za apríl 2016, časť B.3.2.:

Identifikačné číslo pre daň dodávateľa                   

111111111111

Celková suma základov dane v eurách         

7500

Celková suma dane v eurách

1500

Celková suma odpočítanej dane v eurách     

1500

Identifikačné číslo pre daň dodávateľa                   

222222222222

Celková suma základov dane v eurách         

18000

Celková suma dane v eurách

3600

Celková suma odpočítanej dane v eurách     

3600

3. Platiteľ dane uplatňuje odpočítanie dane podľa § 49 ods. 5 zákona o DPH pri kúpe pohonných hmôt paušálom. Aké údaje uvedie platiteľ v časti B.3.1. ako základ dane a sumu dane, ak odpočítava daň vo výške 80% z celkovej hodnoty pohonných hmôt?

Základ dane a sumu dane uvedie zo zjednodušenej faktúry v plnej výške a v stĺpci 3 „Celková suma odpočítanej dane v eurách“ uvedie odpočítanú daň vo výške 80% z dane uvedenej na zjednodušenej faktúre.


v časti C.2. – ktorá obsahuje údaje z prijatých opravných faktúr k faktúram uvedeným v B.1, B.2, B.3.1, B.3.2.

V súvislosti s novelizovaným zákonom o DPH od 1.1.2016:

Príjemca plnenia, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68d zákona o DPH uvedie v časti C.2.

 • údaje z prijatej opravnej faktúry, ktorou sa zvyšuje základ dane, za zdaňovacie obdobie, v ktorom zaplatil dodávateľovi, a to vo výške zodpovedajúcej sume, ktorú zaplatil
 • údaje z prijatej opravnej faktúry, ktorou sa znižuje základ dane uvádza za zdaňovacie obdobie, v ktorom je povinný opraviť odpočítanú daň podľa § 53 ods. 1 zákona o DPH.

Príjemca plnenia, ktorý neuplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68d zákona o DPH, ale prijme  opravnú faktúru  od dodávateľa, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68d zákona o DPH, uvedie v časti C.2.

 • údaje z prijatej opravnej faktúry, ktorou sa zvyšuje základ dane, za zdaňovacie obdobie, v ktorom zaplatil, a to vo výške zodpovedajúcej sume, ktorú zaplatil (§ 53 ods. 2 zákona o DPH)
 • údaje z prijatej opravnej faktúry, ktorou sa znižuje základ dane,  za zdaňovacie obdobie, v ktorom je povinný opraviť odpočítanú daň podľa § 53 ods. 1 zákona o DPH.

Príklady:

1. Odberateľ, kúpil tovar od platiteľa, ktorý pri predaji tohto tovaru použil osobitnú úpravu uplatňovania dane, t.j. na faktúre neuviedol sumu dane - § 66 ods. 10 zákona o DPH. Z tohto dôvodu si odberateľ nemohol ani odpočítať daň z tejto faktúry a teda ju ani neuviedol v časti B.2 kontrolného výkazu. Ak platiteľ vyhotoví na daný predaj opravnú faktúru voči odberateľovi, je povinný túto opravnú faktúru odberateľ uviesť v časti C.2 kontrolného výkazu, ak v poučení je uvedené, že do časti C.2 sa uvádzajú opravné faktúry k faktúram uvedeným  v B.1 a B.2?

Platiteľ dane uvedie prijatú opravnú faktúru v C.2 kontrolného výkazu. Uvedené vyplýva z § 78a ods.2 zákona o DPH. 

2. Ak v opravnej faktúre chýba poradové číslo pôvodnej faktúry, aký údaj sa uvedie do stĺpca 3 časti C.2 KV?

Ak na opravnej faktúre  chýba poradové číslo pôvodnej faktúry, táto faktúra nemá predpísané náležitosti podľa zákona o DPH. Ak odberateľ nevie zabezpečiť doplnenie faktúry zo strany dodávateľa, uvedie v príslušnom stĺpci údaj „0“.  

3. Dodávateľ z iného členského štátu nevyhotoví opravný doklad. Ako postupuje platiteľ dane?

Ak platiteľ nemá k dispozícii faktúru  a je povinný opraviť odpočítanú daň podľa § 53 ods. 1 zákona o DPH, uvedie v časti C.2  KV v príslušných stĺpcoch, ktoré musia byť vyplnené (napr. poradové číslo faktúry) údaj „0“.

4. Ak nám dodávateľ, s ktorým máme zmluvu o opakovaných dodávkach plynu, pošle vyúčtovanie, v ktorom je uvedená záporná hodnota (preplatok), do ktorej časti kontrolného výkazu to uvedieme ?

V prípade, ak "vyúčtovacia faktúra" mení akékoľvek údaje na pôvodnej faktúre a osobitne a jednoznačne sa vzťahuje k pôvodnej, t. j. skôr vyhotovenej faktúre na dodanie tovaru alebo služby alebo na prijatú platbu pred dodaním tovaru alebo služby, ide o faktúru podľa § 71 ods. 2 zákona o DPH (ďalej len "opravná faktúra"). Opravné faktúry vykazujú platitelia dane v časti C.1. (dodávateľ) alebo v časti C.2. (odberateľ) kontrolného výkazu, okrem opravných faktúr vyhotovených k zjednodušeným faktúram podľa § 74 ods. 3 písm. a) až c) zákona o DPH alebo k dodávkam, pri ktorých dodávateľ nie je povinný vyhotoviť  faktúru (tieto údaje dodávateľ neuvedie v časti C.1., ale ich zahrnie do časti D.1. alebo časti D.2. kontrolného výkazu).  Predpokladáme, že ak výsledkom "vyúčtovacej faktúry" je preplatok, ktorý vznikol z dôvodu prijatia platieb za opakovane alebo čiastkovo dodávaný tovar (plyn) a dodávateľ vyhotovil na opakované (resp. čiastkové) dodania faktúru a vyúčtovacia faktúra mení pôvodné faktúry (napr. mení - znižuje základ dane), tak "vyúčtovacia faktúra"  je opravnou faktúrou podľa § 71 ods. 2 zákona o DPH a odberateľ uvedie údaje z tejto opravnej  faktúry v časti C.2. kontrolného výkazu.

5. Platiteľ dane nakupuje tovar z iného členského štátu od dodávateľa, ktorý má pridelené IČ DPH v inom členskom štáte. Ak platiteľ dane uhradí faktúru za dodaný tovar do 3 dní, podľa zmluvy mu dodávateľ poskytne zľavu 5 % z fakturovanej sumy. Platiteľ dane teda uhradí faktúru do 3 dní, s tým, že si uplatní zľavu, t.j. zaplatí o 5% menej. Dodávateľ na poskytnutú zľavu však pre odberateľa nevyhotoví opravnú faktúru. Ako má platiteľ postupovať pri vypĺňaní kontrolného výkazu?

V prípade, že dodávateľ  s IČ DPH prideleným v inom členskom štáte po dodaní tovaru  platiteľovi (odberateľovi) poskytne zľavu z ceny (zľava z ceny po vzniku daňovej povinnosti je dôvodom na opravu základu dane podľa § 25 zákona o DPH), ale nevyhotoví doklad o oprave základu dane na zníženie ceny, odberateľ, ktorý si odpočítal daň z faktúry na pôvodnú dodávku tovaru je povinný vykonať  opravu odpočítanej dane  podľa § 53 ods. 1 tretia a štvrtá veta zákona o DPH. Opravu odpočítanej dane vykoná v zdaňovacom období, v ktorom uplynulo 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť  podľa  § 25 ods. 1 zákona o DPH (v tomto prípade, tou skutočnosťou je úhrada faktúry v termíne – v príslušnom dni, ktorou získal nárok na zľavu 5% z fakturovanej sumy). Platiteľ predmetnú opravu  odpočítanej dane uvedie do časti C.2. kontrolného výkazu za predmetné  zdaňovacie obdobie, s tým, že v stĺpci „poradové číslo opravnej faktúry“ uvedie údaj „0“.  

 6. Platiteľ dane prijal faktúru, na ktorej ako 1.položka bol fakturovaný nákup materiálu a 2. položka bolo dobropisovanie čiastky iného druhu materiálu spolu s odvolaním sa na pôvodnú faktúru. Výsledkom fakturácie 1. a 2.položky je k úhrade kladná čiastka za celú faktúru.
Ako má platiteľ dane postupovať pri vypĺňaní kontrolného výkazu?

Ak je jedným dokladom fakturované dodanie tovaru (faktúra na dodanie) a zároveň tento doklad s rovnakým poradovým číslom mení pôvodnú faktúru, a je teda aj opravnou faktúrou podľa § 71 ods. 2 zákona o DPH a ak prijatá faktúra obsahuje všetky náležitosti faktúry podľa § 74 ods. 1 zákona o DPH (vrátane identifikácie odberateľa a jednotkovej ceny), uvedie odberateľ údaje z tejto faktúry: 1. položku v časti B.2. kontrolného výkazu, ak uplatňuje odpočítanie dane v príslušnom zdaňovacom období. Údaje prislúchajúce k oprave ako položka č.2 (opravná faktúra) uvedie odberateľ v časti C.2. kontrolného výkazu.

7. Odberateľ prijme faktúru na finančný bonus, ktorý sa viaže na dodávky v roku 2013, ale tento bonus sa nedá priradiť k jednotlivým pôvodným faktúram, lebo sa viaže na objem celkovej dodávky za kalendárny rok. Nie je v tejto faktúre uvedené poradové číslo faktúry, na ktorú sa vzťahuje finančný bonus. Ako to uvádzať v kontrolnom výkaze?

Ak dodávateľ tovaru poskytuje odberateľovi finančný bonus napr. za odber určitého množstva tovaru, dodávateľ tovaru v konečnom dôsledku znižuje cenu tovaru po vzniku daňovej povinnosti, na základe čoho je odberateľ povinný opraviť odpočítanú daň podľa § 53 ods. 1 zákona o DPH. V prípade, ak spoločnosť prijala opravnú faktúru, údaje z prijatej opravnej faktúry uvedie do časti C.2. kontrolného výkazu podľa bodu 5. Dodatku č.1 k poučeniu na vyplnenie kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty. Platiteľ dane uvedie údaje z prijatej opravnej faktúry v časti C.2. kontrolného výkazu. Ak v opravnej faktúre chýba poradové číslo pôvodnej faktúry, má sa za to, že táto faktúra nemá všetky predpísané náležitosti podľa zákona o DPH. Ak odberateľ nevie zabezpečiť doplnenie faktúry zo strany dodávateľa, uvedie v príslušnom stĺpci údaj „0“. Ak platitelia dane postupujú podľa § 25 ods. 6 zákona o DPH, t.j. pri znížení ceny tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti základ dane a daň na základe písomnej dohody neopravujú, v časti C.1. a C.2. údaje z dobropisov neuvádzajú. Ak spoločnosť nemá uzatvorenú písomnú dohodu s dodávateľom, nemôže uplatniť postup podľa § 25 ods. 6 zákona o DPH.

8. Platiteľ dane – odberateľ dostal od dodávateľa opravný doklad  vystavený z ERP ku  zjednodušenému dokladu vystavenému z ERP. Kde má platiteľ - odberateľ uviesť v kontrolnom výkaze opravný doklad vystavený z ERP?

 Opravný doklad vystavený z ERP ku dokladu z ERP (k zjednodušenej faktúre) uvedie príjemca plnenia v časti C.2. kontrolného výkazu. Tento prípad je riešený aj v poučení  na vyplnenie kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty, kde v časti C.2. kontrolného výkazu je uvedené: „V C.2. príjemca plnenia uvádza aj údaje z jednotlivých prijatých dobropisov alebo ťarchopisov, ktoré sú vyhotovené k dodávkam, pri ktorých bol vydaný doklad z ERP alebo iná zjednodušená faktúra (§ 74 ods. 3 písm. a) zákona o DPH), a to aj napriek tomu, že údaje z prijatých zjednodušených faktúr uvádza v kontrolnom výkaze jednou celkovou sumou v B.3.1. alebo podľa identifikačného čísla DPH dodávateľa v B.3.2.

K vykazovaniu opravných faktúr v kontrolnom výkaze je vydané metodické usmernenie:

Špecifické prípady týkajúce sa združenia a skupiny:

1. Sme združenie viacerých platiteľov dane bez právnej subjektivity. DP podáva poverený člen. Ostatní členovia združenia podávajú negatívne DP. Ako sa vykážu údaje v KV?

Od 1.1.2014 je každý člen združenia bez právnej subjektivity, ktorý je platiteľom, povinný vysporiadať DPH za svoje zdaniteľné obchody samostatne. Rovnako KV musí podávať každý člen združenia, ak zo zákona o DPH vyplýva povinnosť podať KV.

2. Spoločnosť vystavuje jednu faktúru za služby na dvoch platiteľov dane – zdaniteľné osoby, ktoré podnikajú na základe zmluvy o združení bez právnej subjektivity. Ako má spoločnosť uviesť túto faktúru do kontrolného výkazu? Na jednom riadku s jedným platiteľom alebo v dvoch riadkoch na obidvoch platiteľov, keď spoločnosť nevie, akým pomerom rozdeliť hodnotu faktúry?

Ak platiteľ dane vyhotoví jednu faktúru, ktorá spĺňa náležitosti podľa § 74 zákona o DPH  pre členov  združenia, t.j. na faktúre budú identifikovaní dvaja členovia združenia, platiteľ dane uvedie túto faktúru v časti A.1 kontrolného výkazu v dvoch riadkoch, pričom v jednom riadku uvedie IČ DPH jedného člena združenia a údaje z faktúry v stĺpcoch 2 až 6 kontrolného výkazu a v druhom riadku uvedie IČ DPH druhého člena združenia a rovnaké údaje z faktúry v stĺpcoch 2 až 6 kontrolného výkazu. Ak by platiteľ dane disponoval informáciou ohľadne podielu, ktorí uplatňujú jeho zákazníci ako členovia združenia, údaje z faktúry by v kontrolnom výkaze uviedol podielom uplatňovanom členmi združenia.

3. Sme registrovaní pre DPH ako skupina podľa § 4a zákona o DPH. Na základe skupinovej registrácie podáva jedno DP za všetkých členov skupiny zástupca skupiny. Ako máme postupovať v prípade podania KV? Máme podávať jeden KV, alebo je možnosť podať KV za každého člena skupiny samostatne? Ak by sme mali povinnosť podať spolu jeden KV za skupinu, čo v prípade, že sa vyskytujú rovnaké čísla faktúr u členov skupiny a  ako by to bolo s uvádzaním celkového obratu z ERP (D.1) a údajov o odpočítaní dane z prijatých zjednodušených faktúr (B.3.1.)?

KV je povinná podať skupina registrovaná podľa § 4a zákona, t.j. skupina podá jeden KV, ktorý podáva zástupca skupiny. Skupina uvedie v KV číslo faktúry, tak ako je uvedené na faktúre, bez ohľadu na skutočnosť, že sa vyskytujú rovnaké čísla faktúr u jednotlivých členov skupiny. V časti D.1 KV uvedie skupina sumárne údaje o obratoch evidovaných všetkými ERP za všetky spoločnosti v skupine. V časti B.3.1. KV uvedie skupina sumárne údaje o odpočítaní dane zo všetkých zjednodušených faktúr, z ktorých skupina ako platiteľ uplatňuje odpočítanie dane, t.j. do sumárnych údajov zahrnie údaje zo všetkých zjednodušených faktúr  prijatých za všetky spoločnosti v skupine.   

Otázky a odpovede na vyplňovanie KV – technické


1. Kedy bude zverejnená xml štruktúra pre KV DPH?

Xml štruktúra je definovaná a určená xsd schémou, ktorá je zverejnená: Titulná stránka>Daňoví a colní špecialisti>Technické informácie>Podklady pre tvorcov ekonomického SW>XSD schémy

2. Bude možné podať KV DPH cez eDane? Ak áno, kedy bude v aplikácii eDANE zakomponovaný KV DPH?

KV  DPH je plne dostupný aj na aplikácii eDane. Pre podávanie „bežných veľkostí“ KV cez portál FS a aplikáciu eDane je stanovené obmedzenie na veľkosť cca 1 MB. V priebehu februára 2014 bude k dispozícii v novej verzii eDaní špecifické riešenie pre umožnenie podať „nadrozmerné“  KV, ktoré by malo byť k dispozícii pre veľké subjekty, ktoré majú potenciálne veľký počet údajov (radovo nad 100 000 transakcií v KV) pre vyplnenie v KV.

3. Je možné  sprístupniť  testovací prístup na nový portál Finančného riaditeľstva a tiež do aplikácie eDane, ktorý by umožnil otestovať načítanie a zaslanie xml štruktúry kontrolného výkazu ešte pred jeho ostrým nasadením do praxe?

Finančná správa poskytuje testovaciu verziu portálu FS https://tpfs.financnasprava.sk, ktorého prevádzka je plánovaná od 1/2014. Finančná správa  nebude poskytovať iné prostredie pre testovanie XML súborov KV DPH. Validnosť XML súboru na XSD schému si môže spoločnosť overiť xml validátorom v štandarde W3C.

4. Platiteľ používa software, ktorý nemá výstup xml pre daný report. Výstup, ktorý platiteľ dokáže vytvoriť pre daný kontrolný výkaz je xls (excelovský). Platiteľ potrebuje tento výstup zo svojho  softwaru nakopírovať do xml súboru pre kontrolný výkaz . Je to možné?

Import do KV je riešený vo formáte XML, vytvorenie podkladov pre import musí byť riešený na strane softwaru, ktorý používa daňový subjekt.

5. Je možné načítať kontrolný výkaz  DPH aj z excelovského súboru? (doplnené 11.2.2014)

Je možne načítať len XML súbor validný na XSD schému, tak ako je to uvedené v časti  „ Ako sa podáva kontrolný výkaz“.

6. Budú hodnoty jednotlivých riadkov KV automaticky sčítavané (ak napr. v tabuľke A1 bude 10 položiek, bude súčet týchto riadkov v tabuľke A1)?

Vo formulári sú realizované predpísané kontroly, medzisúčty tam nie sú realizované.

7. Bude existovať nejaká kompatibilita medzi daňovým priznaním a kontrolným výkazom v elektronickej forme?

Súvislosti medzi týmito dvoma výkazmi sú vyhodnocované v interných analytických nástrojoch informačného systému finančnej správy.

8. Koľko e-mailov bude možné vyplniť?

Toto políčko nie je veľkostne vymedzené, minimálne 2 maily bude možné uviesť.

9. Bude systém akceptovať v časti A1 KV aj IČ DPH z iného členského štátu, príp. daňové číslo pridelené v treťom štáte?

Áno.

10. Ako sa v KV má vyplniť číslo faktúry – je možné zadávať okrem číslic aj písmená, lomítka, príp. iné znaky? Koľko je maximálny počet znakov?

Číslo faktúry sa uvádza tak, ako je uvedené na faktúre, t.j. číselné znaky vrátane písmen a iných znakov, ako sú napr. čiarky, lomky, hviezdičky, pomlčky. Číslo faktúry sa uvedie bez medzier. Maximálny počet znakov je 32. Medzi znakmi nemôžu byť medzery. Napríklad nesprávne napísané číslo faktúry: 1/1/2013 A, správne: 1/1/2013A. Rovnako sa postupuje aj v prípade vypĺňania hodnôt, napr. nesprávne vyplnená suma: -  20, správne:  -20.

11. Medzi poučením na vyplnenie KV a príkladom v xml súbore sú nezrovnalosti v položke dátum:

Podľa poučenia sa pri dátume dodania tovaru alebo služby alebo dátume prijatia platby uvádza dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby, ak je platba prijatá pred dodaním tovaru alebo služby (dátum vzniku daňovej povinnosti). Uvádza sa 8-miestne číslo bez medzier a znakov. Uvedie sa deň, mesiac a rok (DDMMRRRR).

Príklad: 01012014, 13052014. Vzor KV a v Poučenie na vyplnenie KV slúži na vizualizáciu kontrolného výkazu a pri vizualizácii v „papierovej“ forme je určený formát pre dátum DDMMRRRR (aby sa to prirodzene čítalo). Pre vykazovanie KV slúži elektronická komunikácia. Výmenný formát dokumentu je xml. Schéma xsd je „pravidlo“ ako vytvoriť xml dokument. Formát pre dátum v xml dokumentoch je normou „W3C“ určený ako RRRR-MM-DD. Preto je v xsd schéme uvedený tento formát. Toto umožňuje vo všetkých softvéroch pracovať s dátovým typom „date“. Validátory zabezpečia, že dátum v xml súbore bude uvedený správne (t.j. „chybné dátumy“ napr. 29.02.2014 budú už na úrovni validácie označené za chybné).

12. Prihlásil som sa do Osobnej internetovej zóny na  vašej stránke www.finančnasprava.sk a cez Katalóg formulárov som si vybral tlačivo KV DPH. Vyplnil som ho a chcel som si ho vytlačiť pred odoslaním, ale sa to nedá. Viete mi povedať prečo? (doplnené 11.2.2014)

Nakoľko kontrolný výkaz DPH je veľmi rozsiahly dokument, pričom prioritou portálu finančnej správy je plne automatická elektronická komunikácia nie tlač dokumentov v papierovej forme, v prípade kontrolného výkazu DPH je možné iba vytlačenie cez možnosť   tlačiť vo vašom prehliadači. To znamená, že sa nebude dať tlačiť tlačidlom „vytlačiť“, ktoré by otvorilo dokument napríklad v „PDF“ formáte, ale sa dá „tlačiť“ iba v prehliadači, tak ako iné stránky na internete (nie ako vyplnené tlačivo ale ako obrázok).

13. Mám korektne vygenerovaný kontrolný výkaz účtovným programom. Uložený v súbore v počítači. Neviem ho načítať na portáli Finančnej správy, v časti, kde sa dá uložiť. Viem ho načítať iba v sekcii, kde sa dá editovať alebo skontrolovať, ale tam chýba možnosť výkaz odoslať. Všade sa píše, že to ide aj cez eDane, ale v poslednej verzii eDane, takú funkcionalitu nikde nevidím. Viete prosím popísať presne krok za krokom, ako sa to dá poslať cez eDane?
(Doplnené 23.2.2014)

Súbor KV pravdepodobne nevyhovuje XSD schéme. V aktuálnej verzii eDane/win sa nachádza KV DPH v menu „Daňové dokumenty/Daň z pridanej hodnoty“). V tomto riešení je zabezpečená aj možnosť odoslania aj tzv. „nadrozmerných veľkostí formulára KV DPH“). Ak veľkosť dát, ktoré sú obsahom formulára, presiahne odporúčanú hodnotu, dáta formulára sú odosielané špeciálnym postupom spolu s tzv. „Sprievodným listom KV DPH“, o čom je používateľ informovaný pri odosielaní na podateľňu FS. V aktuálnej verzii eDane/Java2014 sa nachádza KV DPH v menu „Daňové dokumenty/Daň z pridanej hodnoty“). V tejto verzii eDane/Java2014 je samostatne zabezpečovaná možnosť odoslania aj tzv. „nadrozmerných veľkostí formulára KV DPH“), v menu „Daňové dokumenty/Podávanie nadrozmerných podaní“. Touto voľbou je odosielaný tzv. „Sprievodný list KV DPH“.

14. Formulár v eDane ,ale aj na webe je vyrobený tak neprehľadne, že ručne bez chyby do uvedeného formulára zadať čo len 50 faktur je nemožné. Kedy bude prehľadnejší výkaz, aby s nim vedeli pracovať aj firmy ktore nemaju len 20 faktúr?
(Doplnené 23.2.2014)

Realizácia formulára KV DPH v elektronickej podobe rešpektuje požiadavky na to, aby bol použiteľný aj pre väčší rozsah údajov v jeho jednotlivých, tzv. opakujúcich sa sekciách. Keďže nie je možné dopredu obmedziť počet opakujúcich sa riadkov v sekciách, bola zvolená jeho realizácia rotovaním týchto sekcií horizontálne. Prehľadnosť takéhoto formulára je vyššia, ako keby bola zvolená možnosť jeho dynamického rozširovania vo vertikálnom smere, čo by najmä na webe mohlo spôsobovať značné komplikácie pri jeho používaní.

15. Aký je rozdiel medzi zasielaním cez aplikáciu eDane a cez portál finančnej správy? Podnikateľ si môže vybrať?
(Doplnené 23.2.2014)

Možnosti sú ekvivalentné, je na rozhodnutí používateľa, ktorá možnosť mu viac vyhovuje. Všetky možnosti zabezpečujú odoslanie dokumentov na podateľňu Finančnej správy.

16. Platiteľa dane pri vypisovaní kontrolného výkazu v časti B.2 stĺpca 1. (IČ DPH dodávateľa) systém upozorňuje, že IČ DPH dodávateľa je chybné i napriek tomu, že ho odkontroloval cez portál FS SR a nedá sa mu preto kontrolný výkaz poslať. Ako má platiteľ dane postupovať?
(Doplnené 23.2.2014)

Pri zadávaní tuzemského IČ DPH je potrebné dodržať správny formát (SK9999999999) a dať pozor, aby pri jeho zadávaní sa „pred“ alebo  „za“  neuviedli neviditeľné znaky ako je medzera, tabulátor, enter. Môže to spôsobiť stav, že na pohľad  IČ DPH je správne, ale je to chyba (obsahuje neviditeľné znaky, čo je proti xsd schéme).  

17. Cez link finančnej správy www.financnasprava.sk si platiteľ dane v katalógu formulárov  vybral podanie kontrolného výkazu a zistil, že v porovnaní so vzorom vydaným MF SR došlo k výmene stĺpcov 5. a 6.  časti A.1, B.1. B.2 a C.1. C2. Bude to mať vplyv na funkčnosť preberania XML súborov?
(doplnené 23.2.2014)

Vizuálne rozloženie na obr. PC nemá vplyv na funkčnosť preberania XML súborov. Dôležité je mapovanie medzi „okienkom“ na obrazovke a XML súborom na pozadí, čo je v súlade.

Mohlo by Vás zaujímať

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 2. 3. 2017
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 3. 1. 2014

Tlač obsahu
Návrat hore