Preskočiť na hlavný obsah

Osobitná úprava uplatňovania dane pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry

Osobitosť uplatňovania dane cestovnými kanceláriami, cestovnými agentúrami, ale aj inými platiteľmi DPH, ktorí dodávajú služby cestovného ruchu, spočíva v tom, že DPH neodvádzajú bežným spôsobom z celkovej predajnej ceny príslušnej poskytnutej služby, ale len zo svojej tzv. prirážky cestovnej kancelárie, ktorú vypočítajú ako rozdiel medzi celkovou predajnou cenou dodaných služieb cestovného ruchu a ich nákupnou cenou.

Osobitnú úpravu zdaňovania sú povinní platitelia DPH uplatňovať len v určitých prípadoch vymedzených ustanovením § 65 zákona o DPH.

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Osobitná úprava uplatňovania dane pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry

Podmienky uplatňovania osobitnej úpravy

Zákon o DPH ukladá povinnosť uplatňovať osobitnú úpravu zdaňovania služieb cestovného ruchu cestovným kanceláriám a cestovným agentúram, ale taktiež aj iným platiteľom DPH (ďalej len cestovná kancelária, resp. CK), v prípade, ak obstarávajú od iných zdaniteľných osôb tovary a služby na účel uskutočnenia cesty (ďalej len služby cestovného ruchu) a tieto vo vlastnom mene predávajú zákazníkom (napr. osobitnú úpravu zdaňovania služieb cestovného ruchu je povinná uplatniť aj  vzdelávacia agentúra - platiteľ DPH, pri predaji študijného pobytu študentovi, v rámci ktorého pre študenta obstará od iných dodávateľov napr. ubytovanie, stravovanie a dopravu). Služby cestovného ruchu obstarané od iných zdaniteľných osôb sa považujú za dodanie jednej služby zákazníkovi.

Osobitnú úpravu zdaňovania použije cestovná kancelária voči každému zákazníkovi, bez rozdielu, či je zákazník podnikateľský subjekt, ktorý použije prijaté služby na účely svojho podnikania, resp. či zákazník je konečný spotrebiteľ (dovolenkujúca osoba).  

Osobitnú úpravu zdaňovania použije cestovná kancelária pri:

 • kombinácii jednotlivých služieb cestovného ruchu a iných služieb, ako napríklad: ubytovania, dopravy, stravovania, služby sprievodcu a pod., ktoré obstará platiteľ DPH od iných osôb a následne ich predáva za účelom zrealizovania zájazdu, resp. balíka služieb vo vlastnom mene ako jednu službu cestovného ruchu. V rámci tejto kombinácie vždy musí byť jednou službou ubytovanie alebo doprava,
 • jednotlivej službe cestovného ruchu, ktorou môže byť buď doprava alebo ubytovanie, popri ktorých platiteľ poskytuje aj ďalšie služby, ako sú napr. informácie a rady týkajúce sa ponúk o výbere dovolenky a rezervácii ubytovania, resp. dopravy a pod., ktoré obstará od iných osôb a následne ich predáva vo vlastnom mene.

Do pozornosti dávame rozsudky Súdneho dvora EÚ, a to napr. vo veci C-163/91, C-31/10, C-220/11.

Miesto dodania služby pri osobitnej úprave zdaňovania

Podľa § 65 ods. 1 zákona o DPH služby cestovného ruchu obstarané zdaniteľnou osobou od iných zdaniteľných osôb sa považujú za dodanie jednej služby zákazníkovi a táto služba je predmetom dane v členskom štáte, v ktorom má zdaniteľná osoba sídlo alebo prevádzkareň, z ktorej službu dodala. Týmto ustanovením sa osobitne určuje miesto dodania služby poskytnutej cestovnou kanceláriou. Jej miesto dodania sa neposudzuje podľa základného pravidla v § 15 ods. 1 zákona o DPH, ak je kupujúcim zdaniteľná osoba, resp. ani podľa § 15 ods. 2 zákona o DPH, ak je kupujúcim nezdaniteľná osoba, ale ak cestovná kancelária poskytujúca danú službu má sídlo v tuzemsku, alebo má v tuzemsku prevádzkareň, z ktorej dodáva službu, potom daná služba je predmetom slovenskej dane.

Odpočítanie dane cestovnou kanceláriou, ktorá uplatňuje osobitnú úpravu zdaňovania

Cestovná kancelária, ktorá uplatňuje osobitnú úpravu zdaňovania, nemôže odpočítať daň zo služieb cestovného ruchu, ktoré obstará od iných osôb a predáva ich vo vlastnom mene v rámci zájazdu, resp. balíka služieb cestovného ruchu. Tieto služby neuvádza ani v daňovom priznaní, ani v kontrolnom výkaze, keďže z nich nemôže odpočítať daň.

CK si môže odpočítať daň pri splnení podmienok § 49 – § 51 zákona o DPH pri kúpe tovarov a služieb vzťahujúcich sa na prevádzku samotnej cestovnej kancelárie (napr. pri kúpe tovarov na vybavenie CK, nájomné, telekomunikačné služby a iné režijné náklady).

Určenie základu dane pri predaji služieb cestovného ruchu

 • Základom dane pri predaji služieb cestovného ruchu je kladný rozdiel medzi celkovou predajnou cenou požadovanou od zákazníka a skutočnými nákladmi cestovnej kancelárie za služby cestovného ruchu obstarané od iných osôb; ak v čase vzniku daňovej povinnosti nie sú známe skutočné náklady, základ dane sa určí ako rozdiel medzi celkovou predajnou cenou požadovanou od zákazníka a predpokladanými nákladmi cestovnej kancelárie za služby cestovného ruchu obstarané od iných osôb. Tento rozdiel predstavuje prirážku cestovnej kancelárie, ktorá sa považuje za cenu s daňou.

Príklady

Príklad č. 1

CK na základe objednávky má zabezpečiť pre zamestnancov firmy Alfa pracovnú cestu na výstavu do Brna, ktorá sa bude skladať z ubytovania a stravovania a zo vstupeniek na výstavu. CK objednala predmetné ubytovanie so stravou v hoteli v Brne, za ktoré zároveň dňa 15.02.2020 zaplatila hotelu 100% zálohu vo výške 950 eur. Vstupenky na výstavisko zakúpila v cene 50 eur. Pracovná cesta sa uskutočnila 23.02.-25.02.2020, CK za ňu vyhotovila firme Alfa faktúru dňa 27.02. 2020 v celkovej cene 1 120 eur, kt. firma Alfa zaplatila 03.03. 2020.

Riešenie: CK vznikla daňová povinnosť poskytnutím poslednej služby – ukončením ubytovania t. j. 25.02.2020. V tento deň CK pozná i skutočné náklady zorganizovanej pracovnej cesty.
Základ dane tzv. prirážku CK vypočíta nasledovne:

1 120 eur - 1 000 eur (950 eur + 50 eur) = 120 eur.

CK-platiteľ dane, je povinná z danej služby odviesť 20% daň v sume 20 eur [(120x20%):120]. Do daňového priznania za 02/2020 uvedie do riadku 03 sumu 100 eur a do riadku 04 k tomu prislúchajúcu sumu dane 20 eur.

Príklad č. 2

CK organizuje výlet s prehliadkou pamätihodností do Krakova, ktorý sa uskutoční 06.06.2020. Za týmto účelom si u firmy SAD objednala 50-miestny autobus v cene 500 eur a u CA si objednala sprievodcovské služby v cene 100 eur. CK na základe úvahy, že sa jej podarí predať výlet cca 40 osobám (využitie kapacity 80 % autobusu) vypočítala predpokladané náklady na obstarané služby cestovného ruchu na 1 účastníka:

600 eur (500 eur + 100 eur) : 40 účastníkov = 15 eur/1 účastník a stanovila cenu výletu vo výške 21 eur/1 účastník, (15 eur + 6 eur), za ktorú začala výlet predávať. V mesiaci apríl 2020 prijala úhradu 420 eur za 20 predaných výletov, v mesiaci máj 2020 prijala úhradu 315 eur za 15 predaných výletov a v júni 2020 do 04.06.2020 prijala úhradu 273 eur za 13 predaných výletov.

Riešenie: Základ dane tzv. prirážka CK a výška 20 % DPH sa z ceny jedného výletu vypočíta nasledovne:21 eur – 15 eur = 6 eur a z toho je 20 % daň vo výške 1 eur [(6 x20 %):120] a základ dane bez dane 5 eurCK vzniká daňová povinnosť dňom prijatia úhrady – platby predom za každý predaný výlet. Vzhľadom k tomu, že počas predaja výletu účastníkom pred jeho uskutočnením, CK nie sú známe skutočné náklady na 1 účastníka, pretože tieto sa menia predajom každého jedného výletu, preto pri výpočte základu dane CK vychádzala z predpokladaných nákladov => 15 eur na 1 účastníka.

V jednotlivých mesiacoch jej teda vznikla nasledovná povinnosť:

 • apríl 2020: zaplatených 20 výletov => 20 x 1 eur (20% DPH z 1 výletu) = 20 eur => DP r. 03=100 eur, r. 04 = 20 eur
 • máj 2020: zaplatených 15 výletov => 15 x 1 eur (20 % DPH z 1 výletu) = 15 eur => DP r. 03= 75 eur, r. 04 = 15 eur
 • jún 2020: predaných a zaplatených 13 výletov => 13 x 1 eur (20% DPH z 1 výletu) = 13 eur => DP r. 03= 65 eur, r. 04 = 13 eur


Ak CK poskytuje v rámci kombinácie služieb cestovného ruchu aj vlastné služby (napr. dopravu vlastným autobusom, vlastného sprievodcu) potom zvlášť vypočíta základ dane z obstaraných služieb podľa § 65 ods. 3 zákona o DPH a zvlášť vypočíta základ dane z vlastných služieb podľa § 22 zákona o DPH v nadväznosti na zistené miesto dodania vlastnej služby podľa § 15 resp. § 16 zákona o DPH a určenie dňa vzniku daňovej povinnosti podľa § 19 ods. 2 resp. ods. 4 zákona o DPH.

Vznik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť v zmysle § 65 ods. 4 zákona o DPH pri predaji služieb cestovného ruchu zákazníkovi vzniká CK dňom poskytnutia poslednej služby. V prípade, že zákazník zaplatí za službu cestovného ruchu pred poskytnutím poslednej služby, vzniká daňová povinnosť dňom prijatia platby. Ak zákazník zaplatí za službu cestovného ruchu časť ceny, vzniká daňová povinnosť dňom prijatia platby v pomernej výške vzťahujúcej sa na rozsah prijatej platby.

Príklad č. 3

Zákazník dňa 10.1.2019 v sídle CK uhradil v hotovosti zájazd do Holandska v cene 1 200 eur, ktorý sa uskutoční od 01.08. do 15.08.2019. Cena zájazdu obsahuje služby ubytovania, stravovania, dopravy, sprievodcu a vstupenky obstarané od iných osôb v sume 1 110 eur. Prirážka CK je vo výške 90 eur (1 200 eur – 1 110 eur).

Riešenie: Deň vzniku daňovej povinnosti je deň prijatia platby za zájazd t.j. 10.01.2019, CK odvedie daň vo výške 15 eur (90x20/120) v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie I/2019, resp. za zdaňovacie obdobie I.Q/2019. Dňom poskytnutia poslednej služby 15.08.2019 už CK daňová povinnosť nevzniká, pretože daň bola vysporiadaná v celej výške pri prijatí 100% platby predom dňa 10.1.2019.

Daňový režim prirážky CK

Prirážka CK, ak sú služby cestovného ruchu, ktoré sú obstarané od iných osôb poskytované:

 • na území Európskych spoločenstiev (v tuzemsku a v iných členských štátoch), podlieha dani z pridanej hodnoty,
 • mimo územia Európskych spoločenstiev (tretie štáty), je oslobodená od dane,
 • čiastočne mimo územia Európskych spoločenstiev a čiastočne na území Európskych spoločenstiev, je oslobodená od dane v pomernej výške vzťahujúcej sa na služby poskytované mimo územia Európskych spoločenstiev a v pomernej výške vzťahujúcej sa na služby poskytované na území Európskych spoločenstiev podlieha dani z pridanej hodnoty.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že prirážka CK vypočítaná podľa § 65 ods. 3 zákona o DPH sa zdaní, resp. je oslobodená od dane v závislosti od toho, či sú služby cestovného ruchu tvoriace zájazd obstarané od iných zdaniteľných osôb poskytované v členských štátoch alebo v tretích štátoch.

Príklady

Príklad č. 4:

CK predala poznávací zájazd do Maďarska v cene 760 eur. Cena zájazdu obsahuje:

 • obstarané služby ubytovania a stravovania v hoteloch v Maďarsku v sume 600 eur,
 • obstaraná doprava z Bratislavy do jednotlivých miest v Maďarsku a späť v sume 100 eur.

Riešenie: Základ dane (prirážku CK) vypočíta CK nasledovne: 760 – 700 (600 +100) = 60 eur vrátane dane.

Vzhľadom k tomu, že všetky obstarané služby cestovného ruchu boli poskytnuté v členských štátoch (SR a HU), CK z prirážky 60 eur odvedie 20 % DPH v sume 10 eur.

Príklad č. 5:

CK predala zájazd do Švajčiarska v cene 760 eur. Cena zájazdu obsahuje:

 • obstarané služby ubytovania a stravovania v hoteli vo Švajčiarsku v sume 700 eur, dopravu si zabezpečil sám zákazník.

Riešenie: Základ dane (prirážku CK) vypočíta CK nasledovne: 760 – 700 = 60 eur.

Vzhľadom k tomu, že všetky obstarané služby cestovného ruchu boli poskytnuté v treťom štáte, prirážka CK vo výške 60 eur je oslobodená od DPH.

Príklad č. 6:

CK predala poznávací zájazd do Švajčiarska a Rakúska v cene 1 300 eur. Cena zájazdu obsahuje:

 • obstarané služby ubytovania a stravovania v hoteloch vo Švajčiarsku a obstaranú dopravu po území Švajčiarska v celkovej sume 900 eur,
 • obstarané služby ubytovania a stravovania v hoteloch v Rakúsku a obstaranú dopravu po území Rakúska v celkovej sume 300 eur,

Riešenie: Základ dane (prirážku CK) vypočíta CK nasledovne: 1 300 – 1 200 (900 + 300) = 100 eur.

Vzhľadom k tomu, že obstarané služby cestovného ruchu boli poskytnuté čiastočne v treťom štáte (900 eur) a čiastočne aj v členskom štáte (300 eur) aj prirážka CK sa pomerne rozdelí na časť, vzťahujúcu sa na služby poskytované v treťom štáte (vo Švajčiarsku), ktorá je oslobodená od dane a časť vzťahujúcu sa na služby poskytované v členskom štáte (v Rakúsku), ktorá podlieha 20 % DPH.

T.j. 100 eur x 900/1200 = 75 eur => prirážka CK vzťahujúca sa na služby poskytnuté v treťom štáte - oslobodená od dane

100 eur x 300/1200 = 25 eur => prirážka CK vzťahujúca sa na služby poskytnuté v členskom štáte – podlieha zdaneniu 20 % DPH.

ZD = 20,83 eur a 20 % DPH = 4,17 eur

Povinnosť vedenia záznamov

Každý platiteľ dane, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 65 ods. 1 – 6 zákona o DPH je povinný viesť:

 1. podrobné záznamy o obstaraných a predaných službách cestovného ruchu na účely určenia základu dane,
 2. záznamy o oprave základu dane podľa § 65 ods. 10 a 11,
 3. záznamy o oprave základu dane podľa § 25a.

Oprava základu dane a dane

Cestovná kancelária je povinná opraviť základ dane a výšku dane pri službách cestovného ruchu, ak po vzniku daňovej povinnosti

 1. sú skutočné náklady cestovnej kancelárie za služby cestovného ruchu obstarané od iných osôb nižšie ako predpokladané náklady, ktoré cestovná kancelária použila pri určení základu dane pri vzniku daňovej povinnosti,
 2. nastala iná skutočnosť, ktorá má za následok zvýšenie základu dane.

Cestovná kancelária môže opraviť základ dane a výšku dane pri službách cestovného ruchu, ak po vzniku daňovej povinnosti

 1. sú skutočné náklady cestovnej kancelárie za služby cestovného ruchu obstarané od iných osôb vyššie ako predpokladané náklady, ktoré cestovná kancelária použila pri určení základu dane pri vzniku daňovej povinnosti,
 2. nastala iná skutočnosť, ktorá má za následok zníženie základu dane.

Rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou daňou a opravenou daňou podľa odsekov 10 a 11 sa uvedie v daňovom priznaní za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom došlo k zvýšeniu základu dane alebo zníženiu základu dane.

Príklad č. 7

CK organizuje výlet s prehliadkou pamätihodností do Krakova, ktorý sa uskutoční 06.06.2020. Za týmto účelom si u firmy SAD objednala 50 miestny autobus v cene 500 eur a u CA si objednala sprievodcovské služby v cene 100 eur. Cenu výletu pre 1 účastníka stanovila vo výške 21 eur, pri kalkulovanej prirážke CK vo výške 6 eur. V apríli predala 20 výletov, v máji predala 15 výletov, v júni predala 13 výletov.

Riešenie:

Predpokladané náklady na obstarané služby cestovného ruchu na 1 účastníka pri obsadenosti 40 účastníkmi (predpokladané využitie kapacity autobusu 80%)

600 eur (500 eur + 100 eur) : 40 účastníkov = 15 eur/1 účastník

Kalkulovaná prirážka CK z 1 predaného výletu:

21 eur - 15 eur/1 účastník = 6 eur

Výpočet DPH z jedného výletu pri predpokladaných nákladoch 15 eur/1 účastník:

21 eur – 15 eur = 6 eur a z toho je 20 %  daň vo výške 1 eur [(6 x20%):120] a základ dane bez dane 5 eur

Skutočný predaj výletov a výška odvedenej DPH z predaných výletov v jednotlivých zdaňovacích obdobiach:

 • apríl 2020: predaných a zaplatených 20 výletov => 20 x 1 eur (20% DPH z 1 výletu) =  20 eur => DP r. 03=100 eur, r. 04 = 20 eur
 • máj 2020: predaných a zaplatených 15 výletov => 15 x 1 eur (20% DPH z 1 výletu) = 15 eur => DP r. 03= 75 eur, r. 04 = 15 eur
 • jún 2020: predaných a zaplatených 13 výletov => 13 x 1 eur (20% DPH z 1 výletu) = 13 eur => DP r. 03= 65 eur, r. 04 = 13 eur

Skutočné náklady na obstarané služby cestovného ruchu na 1 účastníka vzhľadom k tomu, že bolo predaných 48 výletov (a nie 40 výletov, ako pôvodne CK predpokladala pri kalkulácii predajnej ceny výletu):

600 eur (500 eur + 100 eur) : 48 účastníkov = 12,50 eur/1 účastník

Skutočne dosiahnutá prirážka CK z 1 predaného výletu:

21 eur - 12,50 eur/1 účastník = 8,50 eur

Výpočet DPH z jedného výletu pri skutočných nákladoch 12,50 eur/1 účastník:

21 eur – 12,50 eur = 8,50 eur a z toho je 20 % daň vo výške 1,42 eur [(8,50 x20%):120] a základ dane bez dane 7,08 eur

Výška DPH, ktorá má byť odvedená z predaných 48 výletov pri skutočných nákladoch 12,50 eur/1 účastník:

48 x 1,42 eur = 68,16 eur

Rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou daňou a opravenou daňou:

(40 x 5 eur) – (48 x 7,08 eur) = 200 eur – 339,84 eur = - 139,84 eur (40x 1 eur) – (48 x 1,42 eur) = 40 eur – 68,16 eur = - 28,16 eur

Záver: Z dôvodu, že po predaji výletov sú skutočné náklady na 1 výlet nižšie ako CK predpokladala pri kalkulácii ceny daného výletu, CK musí vykonať opravu základu dane a dane podľa § 65 ods. 10 zákona o DPH, výsledkom ktorej je dodatočný odvod DPH vo výške 28,16 eur, ktorý sa premietne v daňovom priznaní za XII/2020 => r. 26 = 139,84 eur, r. 27 = 28,16 eur

Vyhotovovanie faktúr

Na základe ustanovenia § 72 ods. 1 písm. a) zákona o DPH je cestovná kancelára povinná vyhotoviť faktúru pri dodaní služby s miestom dodania v tuzemsku inej zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a taktiež pri prijatí platby pred dodaním tejto služby. Faktúru je povinná vyhotoviť do 15 dní odo dňa dodania služby alebo do 15 dní odo dňa prijatia platby pred dodaním služby, alebo do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba prijatá. 

Vo faktúre vyhotovenej  za predaj služieb cestovného ruchu predmetným odberateľom cestovná kancelária uplatňujúca osobitnú úpravu podľa § 65 ods. 1 – 6 zákona o DPH, musí okrem iných náležitostí uviesť slovnú informáciu „úprava zdaňovania prirážky – cestovné kancelárie“ (§ 74 ods. 1 písm. m) zákona o DPH) a nesmie vo faktúre uviesť samostatne sumu dane. Pri uvádzaní tejto faktúry do časti A.1. kontrolného výkazu v kolónke „suma dane v eurách“ uvedie údaj „0“. (Pri dodaní vlastnej služby s miestom dodania v tuzemsku daným odberateľom je CK povinná vyhotoviť faktúru bez citovanej slovnej informácie aj s uvedením sumy dane v eurách, s výnimkou ak by sa jednalo o oslobodenú službu).
Ak cestovná kancelária za predaj služieb cestovného ruchu, pri ktorých uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 65 ods. 1 – 6 zákona o DPH prijala platbu v hotovosti a z tohto dôvodu vyhotovuje zjednodušenú faktúru – doklad z e-kasy, na základe § 65 ods. 9 zákona o DPH a § 8 ods. 1 písm. j), k), l) zákona o používaní ERP predmetný doklad nemusí obsahovať základ dane (t.j. prirážku CK), sadzbu dane a výšku dane spolu. (Pri prijatí platby v hotovosti za dodanie vlastnej služby CK s miestom dodania v tuzemsku podliehajúcej dani, vyhotovený doklad z e-kasy musí obsahovať aj vyššie uvedené náležitosti).

Cestovná kancelária je povinná vyhotoviť faktúru aj pri dodaní služby s miestom dodania v inom členskom štáte, keď je osobou povinnou platiť daň príjemca služby a to aj ak je dodanie služby oslobodené od dane a taktiež pri prijatí platby pred dodaním tejto služby (napr. pri dodaní služby sprostredkovania predaja zájazdu cestovnej kancelárie so sídlom a prideleným IČ DPH v inom členskom štáte). Taktiež cestovná kancelária je povinná vyhotoviť faktúru aj pri dodaní služby s miestom dodania v treťom štáte pre zdaniteľnú osobu (napr. pri dodaní služby sprostredkovania predaja zájazdu cestovnej kancelárie so sídlom v treťom štáte).

Z dedukcie § 72 zákona o DPH vyplýva, že cestovná kancelária pre konečného zákazníka (občana, turistu, dovolenkujúceho) nie je povinná vyhotoviť faktúru podľa zákona o DPH, len účtovný doklad v zmysle § 10 zákona o účtovníctve.

Predaj služieb cestovného ruchu v mene a na účet inej CK

Osobitná úprava podľa § 65 ods. 1 – 6 zákona o DPH sa nevzťahuje na cestovné kancelárie, ktoré konajú len ako sprostredkovatelia, t.j., keď v mene a na účet inej cestovnej kancelárie predávajú jej zájazdy resp. služby cestovného ruchu. V tomto prípade poskytujú službu sprostredkovania, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH. Odplatou za službu sprostredkovania je tzv. provízia, ktorá tvorí základ dane účtovanej služby sprostredkovania. Do základu dane služby sprostredkovania sa nezahŕňa cena predaného zájazdu, ktorú bola cestovná kancelária – sprostredkovateľ oprávnená vyinkasovať od zákazníka za predaný zájazd inej cestovnej kancelárie.

Príklad č. 8
CK 1 predáva v mene a na účet CK 2 zájazdy do Rakúska. Podľa zmluvy CK 1 patrí za každý predaný zájazd odmena vo výške 5 % z ceny predaného zájazdu. CK1 v mesiaci august predala 30 zájazdov CK2 v celkovej predajnej cene 21 000 eur, ktoré jej uhradili zákazníci v hotovosti do pokladne. Z akej sumy CK 1 odvedie DPH?

Riešenie: Výška provízie CK1 z predaných zájazdov za službu sprostredkovania: 21 000x5/100=1 050 eur

CK 1 odvedie zo služby sprostredkovania v cene 1 050 eur DPH vo výške 175 eur (1050x20/120).

Ak CK sprostredkúva služby cestovného ruchu v mene a na účet inej CK so sídlom resp. miestom podnikania v SR, svoju službu sprostredkovania:

 • zdaní 20 % DPH, ak všetky služby cestovného ruchu tvoriace zájazd, resp. balík služieb, inej CK sú poskytnuté na území EÚ (napr. CK zdaní províziu účtovanú inej CK za sprostredkovanie predaja jej zájazdu v Maďarsku),
 • oslobodí od dane, ak všetky služby cestovného ruchu tvoriace zájazd, resp. balík služieb, inej CK sú poskytnuté na území tretích štátov (napr. CK oslobodí od dane províziu účtovanú inej CK za sprostredkovanie predaja jej leteckého zájazdu do Japonska),
 • v pomernej časti zodpovedajúcej službám poskytnutým v treťom štáte oslobodí od dane a v pomernej časti zodpovedajúcej službám poskytnutým na území EÚ zdaní 20 % DPH (napr. CK v pomernej časti oslobodí od dane a v pomernej časti zdaní províziu účtovanú inej CK za sprostredkovanie predaja jej poznávacieho zájazdu do Rakúska a Švajčiarska).

Mohlo by Vás zaujímať