Preskočiť na hlavný obsah

Daňová povinnosť

Informácie tohto článku poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Daňová povinnosť pri dodaní tovaru v tuzemsku

Všeobecne platí, že daňová povinnosť pri dodaní tovaru vzniká dňom dodania tovaru. Dodaním tovaru je prevod práva nakladať s hmotným majetkom ako vlastník, to znamená, že rozhodujúce je získanie ekonomického vlastníctva k veci. Hmotným majetkom sú hnuteľné a nehnuteľné veci, ako aj dodanie elektriny, vody, tepla, chladu a bankoviek a mincí, ak sa predávajú na zberateľské účely za inú cenu, ako je prepočet ich nominálnej hodnoty. Deň dodania tovaru sa určuje podľa toho, o aký druh tovaru sa jedná, t.j. či sa jedná o hnuteľnú vec alebo nehnuteľnosť. 

V prípade, ak sa platiteľ dane rozhodol pre uplatňovanie osobitnej úpravy podľa § 68d zákona o DPH (dobrovoľná úprava), potom mu daňová povinnosť z dodania tovarov vzniká až v momente, keď prijme platbu za plnenie od svojho odberateľa. Daňová povinnosť sa uplatní vo výške, ktorá zodpovedá realizovanej platbe za plnenie.

Pri dodaní hnuteľnej veci

Za deň dodania hnuteľnej veci (napr.  stroje, materiál, výrobky, elektrina, ...) sa považuje deň, keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník. Daňová povinnosť vzniká dňom dodania hnuteľnej veci okrem prípadov, kedy platiteľ uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68d zákona o DPH, kedy daňová povinnosť vzniká dňom prijatia platby za plnenie.

Príklad

Slovenský dodávateľ má uzavretú kúpnu zmluvu, na základe ktorej pre kupujúceho odovzdá tovar (napr. stoličky) prepravcovi 30.8.2023. Dopravca odovzdá tovar kupujúcemu 2.9.2023. Deň 2.9.2023 je deň vzniku daňovej povinnosti, pretože prevzatím tovaru kupujúci nadobudne právo disponovať s tovarom ako vlastník.

Pri prevode alebo prechode nehnuteľnosti

Za deň dodania pri prevode alebo prechode nehnuteľnosti vrátane pozemkov sa považuje deň odovzdania nehnuteľnosti do užívania, ak predávajúci odovzdá nehnuteľnosť kupujúcemu skôr ako v deň zápisu do katastra nehnuteľností. Ak je nehnuteľnosť odovzdaná do užívania až po zápise do katastra nehnuteľností, za deň dodania sa považuje deň zápisu do katastra nehnuteľností.  Daňová povinnosť vzniká dňom dodania nehnuteľnosti.

Príklad

Platiteľ dane uzatvoril zmluvu o prevode nehnuteľnosti s kupujúcim dňa 20.8.2023. Zo zmluvy vyplýva, že právo disponovať s nehnuteľnosťou vzniká kupujúcemu v deň uzavretia zmluvy. Zápis do katastra nehnuteľností bol dňa 9.9.2023. Deň 20.8.2023 sa považuje za deň dodania nehnuteľnosti a v tento deň vzniká predávajúcemu, platiteľovi dane, daňová povinnosť.

Pri opakovaných a čiastkových dodávkach

Za deň dodania tovaru, ak sa  uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane počas trvania zmluvy, sa považuje najneskôr posledný deň obdobia, na ktoré sa platba za opakovane alebo čiastkovo dodaný tovar vzťahuje. Z uvedeného vyplýva, že za deň dodania môže byť určený aj skorší deň ako je posledný deň  obdobia, na ktoré sa platba za opakovane alebo čiastkovo dodávaný tovar vzťahuje, tento deň by mal byť zrejmý napr. z faktúry. Ak je dohodnutá platba za obdobie dlhšie ako 12 kalendárnych  mesiacov, považuje sa tovar za dodaný najneskôr posledným dňom 12. kalendárneho mesiaca.

V prípade, ak platiteľ požaduje za každé obdobie opakovane poskytovaného nájmu nehnuteľnosti popri nájomnom osobitne úhradu za presne dodané množstvo elektriny, plynu, vody a tepla, považujú sa tieto tovary za dodané dňom vyhotovenia faktúry, ktorou platiteľ požaduje platbu za tovary.

V prípade, ak sa opakovane poskytujú elektronické komunikačné služby a spolu s nimi elektronické služby osobami, ktoré majú na poskytovanie uvedených sietí a služieb povolenie v zmysle zákona o elektronických komunikáciách, za deň dodania služby sa považuje najneskôr deň vyhotovenia faktúry a ak faktúra nie je vyhotovená do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná, daňová povinnosť vzniká posledným dňom tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná.

Daňová povinnosť vzniká dňom dodania okrem prípadov, kedy platiteľ uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68d zákona o DPH, kedy daňová povinnosť vzniká dňom prijatia platby za plnenie.

Príklad

Slovenský platiteľ dane (stavebná firma) uzatvoril zmluvu o dielo na výstavbu administratívnej budovy v hodnote 480 000 eur s DPH s iným slovenským platiteľom dane. Stavba administratívnej budovy pozostáva zo štyroch podlaží. Dodávateľ sa s odberateľom v zmluve dohodol, že dodávateľ bude dodávať stavbu – administratívnu budovu po častiach a fakturovať vždy po ukončení jednotlivých podlaží – častí stavby. Na základe zmluvy má byť prvá časť stavby odovzdaná 10.4.2022, druhá 10.7.2022, tretia 10.10.2022, štvrtá 10.1.2023. Dodávateľ stavby vyhotovil faktúru v sume 120 000 eur s DPH za čiastkové plnenie po dokončení prvej časti dňa 10.4.2022. Dodávateľ uviedol na faktúre deň dodania prvej časti stavby 10.4.2022 (reálny deň dodania časti stavby). Odberateľ za prvú časť dodávky zaplatil dňa 20.4.2022. Kedy vzniká dodávateľovi daňová povinnosť z dodania prvej časti stavby?
Deň 10.4.2022 je v danom prípade dňom dodania stavby (čiastkové plnenie) a v tento deň vzniká dodávateľovi daňová povinnosť.

Pri platbe prijatej pred dodaním tovaru

Ak je platba prijatá pred dodaním tovaru, daňová povinnosť vzniká z prijatej platby dňom prijatia platby. Ak platiteľ dane - dodávateľ tovaru bude požadovať od odberateľa tovaru úhradu celej dohodnutej ceny alebo úhradu časti dohodnutej ceny, potom dodávateľovi, platiteľovi dane vznikne daňová povinnosť dňom prijatia platby v rozsahu prijatej platby.

Príklad

Platiteľ dane dňa 1.7. 2023 uzavrel zmluvu o dodaní 200 ks chladničiek v cene 300 eur/ks bez DPH, v celkovej hodnote 72 000 eur, z toho DPH 12 000 eur s termínom dodania odberateľovi 10.9. 2023. V zmysle podmienok dohodnutých v zmluve odberateľ dal banke príkaz na úhradu 72 000 eur z jeho bankového účtu. Dodávateľ prijal platbu 16.8. 2023. Dodávateľovi chladničiek vznikla daňová povinnosť dňom prijatia platby 16.8. 2023 v rozsahu prijatej platby. Dodávateľ chladničiek je povinný v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie august 2023, resp. III.Q 2023 priznať a odviesť DPH v sume 12 000 eur zároveň v rovnakom termíne je povinný túto dodávku tovaru uviesť aj v kontrolnom výkaze.

Pri dodaní tovaru na základe komisionárskej zmluvy

Pri dodaní tovaru na základe komisionárskej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy, komitentovi vzniká daňová  povinnosť v ten istý deň, keď vzniká daňová povinnosť komisionárovi. Ak ide o prípady obstarania predaja alebo kúpy tovaru na základe komisionárskej zmluvy, podľa ktorej komisionár obstará kúpu alebo predaj tovaru vo svojom mene a na účet komitenta, potom pre účely zákona o DPH  komisionár koná tak, akoby bol vlastníkom tovaru.  Komisionár, ktorý obstaráva kúpu alebo predaj tovaru, je vo vzťahu ku kupujúcemu ako predávajúci a vo vzťahu ku komitentovi ako kupujúci.

Príklad

Platiteľ dane firma A (komitent) na základe komisionárskej zmluvy odovzdá v tuzemsku tovar platiteľovi dane B (komisionárovi) dňa 29.7.2023. Firma B sa zaviazala v zmysle komisionárskej zmluvy, že zabezpečí predaj tovaru vo vlastnom mene na účet firmy A. Firma B dodá - predá tovar v tuzemsku kupujúcemu dňa 15.8.2023. Daňová povinnosť vzniká komisionárovi ako aj komitentovi dňa 15.8.2023.

Pri dodaní tovaru prostredníctvom predajných automatov

Daňová povinnosť pri dodaní tovaru prostredníctvom predajných automatov, resp. iných obdobných prístrojov uvádzaných do chodu mincami, bankovkami, známkami alebo inými platobnými prostriedkami nahradzujúcimi peniaze vzniká dňom, keď sa  vyberú  peniaze alebo známky z prístroja alebo iným spôsobom sa zistí výška obratu.

Dodanie tovaru do iného členského štátu a do tretieho štátu

Deň dodania pri dodaní tovaru do iného členského štátu

Pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu, ak ide o dodanie tovaru, ktoré je oslobodené od dane podľa § 43 zákona o DPH,  vzniká nadobúdateľovi (odberateľovi) v inom členskom štáte daňová povinnosť. Platiteľ dane pri dodaní  tovaru z tuzemska do iného členského štátu v tomto prípade je povinný uviesť dodanie tovaru ako oslobodené dodanie tovaru z tuzemska do iného členského štátu v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť a v súhrnnom výkaze za obdobie kalendárneho  mesiaca resp. štvrťroka, v ktorom vznikla daňová povinnosť. Deň dodania tovaru  u dodávateľa by mal byť totožný s dňom nadobudnutia tohto tovaru u nadobúdateľa v inom členskom štáte. Deň vzniku daňovej povinnosti je 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, kedy bol tovar dodaný (tovar je dodaný vtedy, keď nadobúdateľ získa právo nakladať s tovarom ako vlastník). Ak je však faktúra vyhotovená pred týmto dňom, tak daňová povinnosť vzniká dňom vyhotovenia faktúry. Určenie vzniku daňovej povinnosti na základe vyhotovenia faktúry sa však berie do úvahy iba vtedy, ak vyhotovená faktúra časovo súvisí s fyzickou prepravou tovaru do iného členského štátu.

Ak sa dodanie tovaru uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane, považuje sa tovar dodaný najneskôr posledným dňom obdobia, na ktoré sa platba za opakovane alebo čiastkovo dodaný tovar vzťahuje, s výnimkou ak je dohodnutá platba za čiastkovo alebo opakovane dodávaný tovar za obdobie dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov. Vtedy sa tovar považuje za dodaný posledným dňom 12. kalendárneho mesiaca, až kým sa dodanie tovaru neskončí.

Príklad

Tovar je prepravený zo SR do ČR dňa 20.2.2023. Tovar bol prepravený slovenským dopravcom a dopravca odovzdá tovar českému odberateľovi 21.2.2023. Slovenský dodávateľ vyhotoví faktúru dňa 27.2.2023. Vo všeobecnosti platí, že dňom vzniku daňovej povinnosti je 15.3.20238. Avšak faktúra bola vyhotovená skôr, takže deň vzniku daňovej povinnosti pre slovenského dodávateľa je 27.2.2023.To znamená, že dodávateľ tento zdaniteľný obchod uvedie do daňového priznania za mesiac február, resp. I.Q 2023. Taktiež český odberateľ uvedie do daňového priznania za mesiac február, resp. I.Q 2023 nadobudnutie tovaru z iného členského štátu.

Deň dodania pri dodaní tovaru do tretieho štátu

Pri tovare, ktorý je odoslaný alebo prepravený z tuzemska do miesta určenia  na území tretieho štátu (vývoz tovaru), ktorý je oslobodený od dane podľa § 47 zákona o DPH, sa za deň dodania tovaru považuje deň výstupu tovaru z územia Európskej únie, ktorý je potvrdený colným úradom v colnom vyhlásení. Platiteľ dane má povinnosť uviesť toto dodanie do daňového priznania ako oslobodené dodanie tovaru od dane s nárokom na odpočítanie dane z prijatých tovarov a služieb súvisiacich s vývozom tovaru. V daňovom priznaní  sa uvedenie  vývoz tovaru v tom zdaňovacom období, keď došlo k dodaniu tovaru, t.j. dňom výstupu tovaru z územia EÚ.

Príklad

Slovenský podnikateľ, platiteľ dane, predal tovar tureckému podnikateľovi. Tovar bol prepravený zo SR do Turecka cez Maďarsko a Rumunsko slovenským dopravcom, ktorý konal v mene a na účet dodávateľa (vývozcu). Slovenský podnikateľ má JCD o prepustení tovaru v režime vývoz s miestom určenia Turecko (tretí štát), potvrdené colným orgánom s dňom výstupu tovaru z colného územia EÚ 11.7.2023. Za deň dodania sa považuje deň, kedy tovar vystúpil z územia EÚ, t.j. deň 11.7.2023, ktorý je potvrdený colným orgánom v JCD. Slovenský podnikateľ fakturoval tureckému podnikateľovi predaj tovaru bez dane, nakoľko ide o vývoz tovaru oslobodeného od dane. Slovenský podnikateľ uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie júl 2023, resp. III.Q 2023 fakturovanú čiastku ako dodanie tovaru oslobodené od dane.

Deň dodania tovaru do iného členského štátu na základe komisionárskej zmluvy

V prípade dodania tovaru na základe komisionárskej zmluvy, ak je tovar dodaný platiteľom dane z tuzemska do iného členského štátu osobe identifikovanej pre daň v inom členskom štáte (na ktoré sa vzťahuje ustanovenie § 43 ods. 1 až 4 zákona o DPH), potom sa jedná o dodanie tovaru z tuzemska do iného členského štátu, pričom zo strany nadobúdateľa v inom členskom štáte ide o nadobudnutie tovaru z iného členského štátu.

Nadobúdateľom tovaru (kupujúcim) v inom členskom štáte môže byť:

  • komisionár, ktorý obstaráva predaj tovaru pre komitenta. V prípade, keď komitent dodáva tovar z tuzemska do iného členského štátu komisionárovi (identifikovanému pre daň v IČŠ) oslobodený od DPH podľa § 43 zákona o DPH, deň vzniku daňovej povinnosti pre komitenta sa určí podľa § 19 ods. 8 zákona o DPH.
  • alebo zákazník, ktorému komisionár predáva tovar vlastným menom na účet komitenta. V  prípade, kedy komitent odovzdáva tovar komisionárovi v rámci tuzemska a následne komisionár dodáva tovar zákazníkovi (identifikovanému pre daň v IČŠ) do iného členského štátu, deň vzniku daňovej povinnosti pre komitenta sa určí podľa § 19 ods. 5 zákona o DPH t.j. v ten istý deň, kedy vzniká daňová povinnosť komisionárovi podľa § 19 ods. 8 zákona o DPH. 

Príklad

Príklad č. 1: Komitent - platiteľ dane na základe komisionárskej zmluvy dodá tovar z tuzemska do Maďarska maďarskému platiteľovi dane. Dodanie tohto tovaru komitentom z tuzemska komisionárovi do Maďarska je oslobodené od dane podľa § 43 zákona o DPH. Preprava tovaru komitentom zo Slovenska do Maďarska sa začala dňa 20.8.2022, v tento deň bola vyhotovená aj faktúra komitentom pre komisionára. Tovar bol odovzdaný komisionárovi v Maďarsku dňa 21.8.2022, t.j. dňom  21.8.2022 mohol komisionár v Maďarsku nakladať s tovarom ako vlastník. U komisionára – maďarského platiteľa dane došlo k nadobudnutiu tovaru v Maďarsku zo Slovenska. Kedy vzniká daňová povinnosť komitentovi?

Riešenie: Komitentovi vzniká daňová povinnosť podľa § 19 ods. 8 písm. b) zákona o DPH 20.8.2022 (t.j. dňom vyhotovenia faktúry). Dodanie  tovaru z tuzemska do Maďarska uvedie komitent do daňového priznania k DPH a do súhrnného výkazu za obdobie august 2022, resp. III.Q.2022 ako dodanie tovaru oslobodené od dane podľa § 43 zákona o DPH.

Príklad č. 2: Na základe komisionárskej zmluvy komitent - platiteľ dane odovzdal tovar v tuzemsku komisionárovi - platiteľovi dane dňa 10.9.2022, t.j. v tento deň komisionár nadobudol v SR právo nakladať s tovarom ako vlastník. Tovar bol dodaný komisionárom vo svojom mene na účet komitenta českému zákazníkovi identifikovanému pre DPH v ČR. Tovar komisionár začal prepravovať zo Slovenska do ČR dňa 21.9.2022, pričom český zákazník tovar v ČR prevzal dňa 22.9.2022, t.j. v tento deň český zákazník získal právo nakladať s tovarom ako vlastník. Komisionár vyhotovil faktúru pre českého zákazníka dňa 20.10.2022. Komitent realizoval tuzemské dodanie tovaru voči komisionárovi a následne komisionár uskutočnil oslobodené dodanie tovaru zo SR do ČR podľa § 43 zákona o DPH. Kedy vzniká daňová povinnosť komitentovi?

Riešenie: Deň vzniku daňovej povinnosti u komitenta je (podľa § 19 ods. 5 zákona o DPH) v ten istý deň, kedy vznikne daňová povinnosť komisionárovi v SR, t.j. v nadväznosti na § 19 ods. 8 písm. a) zákona o DPH 15.10.2022.

 

Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu

Pri nadobudnutí tovaru

Nadobudnutím tovaru z iného členského štátu EÚ sa rozumie nadobudnutie práva nakladať ako vlastník s hnuteľným majetkom, ktorý bol odoslaný alebo prepravený nadobúdateľovi dodávateľom alebo nadobúdateľom alebo na ich účet do tuzemska z iného členského štátu (IČŠ) osobou, ktorá je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte. Nadobúdateľovi tovaru v SR vzniká povinnosť nadobudnutý tovar zdaniť slovenskou daňou. Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu znamená povinnosť pre nadobúdateľa tovaru priznať DPH prostredníctvom daňového priznania. Daňová povinnosť vzniká podľa § 20 zákona o DPH 15.deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, alebo deň vyhotovenia faktúry, ak bola vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred týmto 15. dňom. Daňová povinnosť vzniká dňom vyhotovenia faktúry na dodanie tovaru len za predpokladu, že tovar bol odoslaný alebo prepravený z IČŠ do tuzemska maximálne do podania daňového priznania za zdaňovacie obdobie, prípadne do obdobia spracovania podkladov na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom bola vyhotovená faktúra zahraničným dodávateľom.

Príklad

Slovenský podnikateľ – platiteľ dane – si objednal tovar z ČR od podnikateľa platiteľa dane v ČR. Tovar bol v ČR naložený na prepravu dňa 11.8.2023. Kupujúci v SR si tovar prevzal dňa 12.8.2023. Český dodávateľ vyhotovil faktúru dňa 19.8.2023 a odberateľ obdržal faktúru dňa 22.8.2023. Daňová povinnosť vzniká 19. augusta – t.j. dňom vyhotovenia faktúry.

Pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku

Nadobudnutie nového dopravného prostriedku za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu je predmetom dane v tuzemsku. Ak nový dopravný prostriedok z IČŠ nadobudne osoba registrovaná pre daň podľa §§ 4-7a zákona o DPH, vzniká tejto osobe daňová povinnosť 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, kedy sa uskutočnilo jeho dodanie, alebo dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa pred 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo dodanie. Daňová povinnosť pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku vzniká každej osobe, t.j. nielen osobe ktorá je registrovaná pre daň.

Príklad

Slovenský podnikateľ registrovaný pre daň podľa § 7 zákona o DPH (ako nadobúdateľ) si objednal u rakúskeho podnikateľa, identifikovaného pre daň v Rakúsku nový dopravný prostriedok – osobný automobil. Automobil bol prepravený z Rakúska na Slovensko dodávateľom a odovzdaný nadobúdateľovi – slovenskému podnikateľovi 17.7.2023. Rakúsky dodávateľ vyhotovil faktúru dňa 17.07.2023 v cene bez dane. Slovenskému podnikateľovi vzniká daňová povinnosť vyhotovením faktúry, t.j. 17.07.2023. Slovenský nadobúdateľ je povinný podať daňové priznanie do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť a v tej istej lehote aj zaplatiť daň. Povinnosť podať aj kontrolný výkaz v tomto prípade nevzniká.

Daňová povinnosť pri dovoze tovaru

Dovozom tovaru sa rozumie dovoz tovaru na územie Európskej únie z tretích štátov (štátov mimo územia EÚ).

Daňová povinnosť pri dovoze tovaru vzniká:

  • prepustením tovaru do voľného obehu vrátane konečného použitia,
  • prepustením tovaru do colného režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od dovozného cla,  
  • v ostatných prípadoch, keď vznikne colný dlh pri dovoze tovaru.

Daňová povinnosť pri tovare uvedenom vyššie vzniká dňom prijatia colného vyhlásenia na prepustenie tovaru do príslušného colného režimu alebo dňom, v ktorom colný dlh vznikol iným spôsobom ako prijatím colného vyhlásenia.

Daňová povinnosť pri dodaní služby v tuzemsku

Pri dodaní služby

Daňová povinnosť pri dodaní služby vzniká dňom dodania služby. Dňom dodania služby sa rozumie deň, keď je služba poskytnutá, resp. keď je jej poskytnutie ukončené.

V prípade, ak sa platiteľ dane rozhodol pre uplatňovanie osobitnej úpravy podľa § 68d zákona o DPH (dobrovoľná úprava), potom mu daňová povinnosť z dodania služieb vzniká až v momente, keď prijme platbu za plnenie od svojho odberateľa. Daňová povinnosť sa uplatní vo výške, ktorá zodpovedá realizovanej platbe za plnenie.

Príklady

Príklad č. 1 : Podnikateľ, platiteľ dane, si objednal u prepravnej spoločnosti, platiteľa dane, prepravu tovaru z Košíc do Trenčína. Preprava sa začala 26.8.2023 a dňa 27.8.2023 bola preprava ukončená. Prepravnej spoločnosti vzniká daňová povinnosť dňom dodania služby (ukončenia prepravy), t.j. 27.8.2023.

Príklad č. 2 : Platiteľ má na základe zmluvy o dielo vymaľovať priestory bytového domu. Maliarske práce začal 25.3.2023 a ukončil 17.04.2023. Daňová povinnosť mu vznikla dňom ukončenia diela, t.j. 17.4.2023.

Pri opakovaných a čiastkových dodávkach

Za deň dodania služby, ak sa uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane počas trvania zmluvy, sa považuje najneskôr posledný deň obdobia, na ktoré sa platba za opakovane alebo čiastkovo dodanú službu vzťahuje (deň dodania služby je deň vzniku daňovej povinnosti), pričom za čiastkové dodanie služby sa považuje také dodanie služby, ktoré predstavuje časť celkového plnenia, na ktoré je uzavretá zmluva (napr. prenájom hnuteľnej veci, príp. nehnuteľnosti, opakovane dodávané účtovné, právne služby, ...). Z uvedeného vyplýva, že za deň dodania môže byť určený aj skorší deň ako je posledný deň obdobia, na ktoré sa platba za opakovane alebo čiastkovo dodávanú službu vzťahuje, tento deň by však mal byť zrejmý ako deň dodania, napr. z faktúry. Ak je dohodnutá platba za obdobie dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov, považuje sa služba za dodanú posledným dňom 12. mesiaca.

Príklad

Platiteľ dane A prenajíma platiteľovi dane B nebytové priestory a k nájmu uplatňuje DPH. Podľa zmluvy je platiteľ B povinný zaplatiť nájomné za každý kalendárny štvrťrok najneskôr do 10. dňa prvého kalendárneho mesiaca v štvrťroku, na ktorý sa platba nájomného vzťahuje. Platbu nájomného za I.Q 2023 zaplatí platiteľ dane B dňa 9.1.2023. Platiteľ dane A platbu prijme 9.1.2023, na základe čoho daňová povinnosť vzniká už dňom prijatia platby, t.j. 9.1.2023.

Pri platbe prijatej pred dodaním služby

Ak je platba za dodávku služby prijatá vopred, daňová povinnosť vzniká z prijatej platby dňom prijatia platby. Ak platiteľ dane - dodávateľ služby bude požadovať od odberateľa služby úhradu celej dohodnutej ceny alebo úhradu časti dohodnutej ceny, potom dodávateľovi, platiteľovi dane vznikne daňová povinnosť dňom prijatia platby. Daňová povinnosť mu vzniká len v rozsahu prijatej platby.

Príklad

Spoločnosť, platiteľ DPH si objednala vypracovanie špeciálneho technologického postupu pre výrobu prototypu solárneho auta. Dodávateľ s odberateľom uzavreli zmluvu o dodaní technologického postupu v termíne do 31.12.2023 za podmienky, že odberateľ v lehote do 10 dní od uzavretia zmluvy uhradí minimálne 25 % z ceny služby. Odberateľ uhradil v zmysle zmluvy túto čiastku dňa 2.3.2023. Dodávateľ obdržal platbu dňa 4.3.2023. Dodávateľovi služby vzniká daňová povinnosť z prijatej platby (25 % z ceny služby) dňom prijatia platby, t.j. dňa 4.3.2023.

Pri obstaraní služby

Ak zdaniteľná osoba vo svojom mene pre inú osobu obstará (objedná) dodanie služby, považuje sa za prijímateľa a zároveň aj za poskytovateľa obstaranej služby a svoju odmenu za obstaranie služby osobitne nezdaňuje, ale ju zahrnie do ceny obstaranej služby. U obstarávateľa sa za deň poskytnutia služby považuje deň vyhotovenia faktúry pre príjemcu služby. Pokiaľ obstarávateľ služby nevyhotoví faktúru do troch mesiacov od dodania služby, vznikne mu daňová povinnosť posledný deň tretieho mesiaca. Pre vznik daňovej povinnosti nie je dôležité, či obstarávateľ služby dostane odplatu od osoby, v prospech ktorej koná. To znamená, že obstarávateľ takejto služby môže konať buď za odplatu na základe komisionárskej zmluvy alebo obdobnej zmluvy alebo koná aj bez odplaty, t. j.  v prípade, keď platiteľ dane nepožaduje za obstaranú službu odplatu, napr. ak zamestnávateľ vo svojom mene objedná stravovacie služby, ktoré bezodplatne poskytne svojim zamestnancom.

Príklad

Komisionár – platiteľ dane A zabezpečí vo svojom mene pre platiteľa B rekonštrukciu výrobnej haly. Podnikateľ, ktorý vykoná rekonštrukciu haly, vyúčtuje cenu s DPH platiteľovi dane A. Platiteľ dane A si uplatní odpočet dane z rekonštrukčných prác a vyhotoví faktúru pre platiteľa dane B. Do základu dane zahrnie okrem ceny rekonštrukčných prác aj svoju odmenu za obstaranie služby a uplatní sadbu dane 20 %. Vyhotovením faktúry vzniká komisionárovi daňová povinnosť.

Daňová povinnosť pri samozdanení služby prijatej zo zahraničia

Pri službách dodaných zahraničnou osobou

Daňová povinnosť pri službách dodaných zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo z tretieho štátu, pri ktorých povinnosť platiť daň v tuzemsku sa prenáša na prijímateľa služby v zmysle zákona o DPH, vzniká dňom dodania takejto služby. Dňom dodania služby sa rozumie deň, keď je služba poskytnutá, resp. keď je poskytovanie služby ukončené. Prijímateľ služby je povinný platiť daň z prijatej služby, musí službu zdaniť v zdaňovacom období, kedy bola služba dodaná, a to aj v prípade, ak o dodaní služby nevyhotovil poskytovateľ faktúru. Základ dane by mal prijímateľ služby určiť na základe zmluvy.

Príklad

Slovenský platiteľ dane si objednal reklamnú službu u podnikateľa z ČR. Služba je ukončená dňa 26.6.2023. Faktúru český dodávateľ služby vyhotovil dňa 2.7.2023 a tento dátum aj uviedol na faktúre. Faktúru slovenský platiteľ obdržal 12.7.2023. Daňová povinnosť vznikla dňa 26.6.2023. Prijímateľ služby uplatní slovenskú DPH (20 %) na prijatú službu a zahrnie daňovú povinnosť do daňového priznania a zároveň aj do kontrolného výkazu za jún, príp. II.Q 2023. Základ dane určí na základe zmluvne dohodnutej odmeny. Ak sa suma na vyhotovenej faktúre, ktorá je požadovaná za službu, odlišuje od základu dane, ktorý platiteľ uviedol v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie jún, príp. II.Q 2023, opraví základ dane podľa § 25 zákona o DPH.

Pri opakovaných a čiastkových službách dodaných zahraničnou osobou

Dodanie služby zahraničnou osobou alebo osobou z tretieho štátu ak sa uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane počas trvania zmluvy uzatvorenej na menej ako 12 kalendárnych mesiacov

Za deň dodania služby zahraničnou osobou alebo osobou z tretieho štátu ak sa uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane počas trvania zmluvy uzatvorenej na menej ako 12 kalendárnych mesiacov, sa považuje najneskôr posledný deň obdobia, na ktoré sa platba za opakovane alebo čiastkovo dodanú službu vzťahuje (deň dodania služby je deň vzniku daňovej povinnosti), pričom za čiastkové dodanie služby sa považuje také dodanie služby, ktoré predstavuje časť celkového plnenia, na ktoré je uzavretá zmluva (napr. prenájom hnuteľnej veci, príp. nehnuteľnosti, opakovane dodávané účtovné, právne, ... služby). Z uvedeného vyplýva, že za deň dodania môže byť určený aj skorší deň ako je posledný deň obdobia, na ktoré sa platba za opakovane alebo čiastkovo dodávanú službu vzťahuje, tento deň by však mal byť zrejmý ako deň dodania, napr. z faktúry.

Príklad

Slovenský platiteľ má prenajatú web stránku od rakúskej firmy na dobu určitú – 6 kalendárnych mesiacov. Podľa zmluvy je slovenský platiteľ povinný zaplatiť nájom za každý kalendárny mesiac najneskôr do 10. dňa kalendárneho mesiaca na ktorý sa nájom vzťahuje. Slovenský platiteľ uhradí platbu za mesiac jún 2023 už 27.5.2023. Daňová povinnosť (samozdanenie) vzniká dňom úhrady nájomného za web stránku, t.j. 27.5.2023.

Daňová povinnosť pri opakovane alebo čiastkovo dodávaných službách zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo tretieho štátu za obdobie dlhšie ako 12 mesiacov

Pri opakovane alebo čiastkovo dodávaných službách zahraničnou osobou z iného ČŠ alebo tretieho štátu, za ktoré je platba dohodnutá za obdobie dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov a pri ktorých je povinný platiť daň príjemca služby, je deň dodania služby posledný deň každého kalendárneho roka, až kým sa dodanie služby neskončí.

Príklad

Prenajímateľ – zdaniteľná osoba registrovaná pre DPH v Nemecku uzavrel zmluvu o nájme stroja s nájomcom – platiteľom registrovaným pre daň na Slovensku na obdobie od 1.8.2020 do 30.9. 2023. Z uzavretej zmluvy vyplýva, že za prenájom má nájomca – slovenský platiteľ zaplatiť 9 000 eur bez DPH po skončení každého 15 mesiaca. V deň dodania služby, v danom prípade dňa 31.12.2020, 31.12.2021, 31.12.2022 a 31.12.2023 vzniká daňová povinnosť.

Mohlo by Vás zaujímať