Preskočiť na hlavný obsah

Vrátenie DPH zahraničnej osobe z iného členského štátu

Žiadosť o vrátenie slovenskej DPH zahraničnej osobe z iného členského štátu upravuje § 55a až § 55e zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v z.n.p.. Podľa týchto ustanovení zahraničná osoba z iného členského štátu môže požiadať o vrátenie slovenskej dane, ktorú zaplatila pri kúpe tovarov a služieb v tuzemsku (SR), príp. pri dovoze tovaru do tuzemska po splnení určitých podmienok.  

Žiadosť o vrátenie dane podáva zahraničná osoba z iného členského štátu elektronicky prostredníctvom elektronického portálu svojho členského štátu (t.j. členského štátu, v ktorom má zahraničná osoba sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo v ktorom sa obvykle zdržiava). Následne príslušný orgán členského štátu zahraničnej osoby žiadosť elektronicky odošle Daňovému úradu Bratislava, ktorý rozhoduje o podanej žiadosti o vrátenie dane.

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Kto môže požiadať o vrátenie slovenskej DPH

O vrátenie dane môže požiadať zahraničná osoba, ktorá má v inom členskom štáte sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v inom členskom štáte obvykle zdržiava (žiadateľ). Zahraničná osoba z iného členského štátu má nárok na vrátenie dane z tovaru a služby, ktoré jej dodal platiteľ v SR a nárok na vrátenie dane vyrubenej pri dovoze tovaru v SR po splnení podmienok uvedených v § 55a ods. 2 až 5 a § 55b až § 55e zákona o DPH.

Podmienky na vrátenie dane

Zahraničnej osobe z iného členského štátu vzniká nárok na vrátenie dane, ak:

 • Je identifikovaná pre daň v členskom štáte, v ktorom má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo v ktorom sa obvykle zdržiava.
 • V období, za ktoré podáva žiadosť o vrátenie dane, nemala v SR sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň ani bydlisko a ani sa v SR obvykle nezdržiavala.
 • V období, za ktoré podáva žiadosť o vrátenie dane, nedodala tovar ani službu v tuzemsku s výnimkou dodania:
  1. prepravných služieb a s nimi súvisiacich doplnkových služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 47 ods. 6, 8, 10 a 12 zákona o DPH a § 48 ods. 8 zákona o DPH,
  2. služby a dodania tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak je osobou povinnou platiť daň príjemca podľa § 69 ods. 2, 3 a 12 zákona o DPH,
  3. tovaru podľa § 13 ods. 1 písm. e) a f) zákona o DPH – pri dodaní plynu, elektriny, tepla a chladu, ak je osobou povinnou platiť daň príjemca tovaru v zmysle § 69 ods. 9 zákona o DPH,
  4. tovaru z tuzemska do iného členského štátu, ktorý bol dovezený z tretieho štátu zahraničnou osobou, ktorá bola zastúpená daňovým zástupcom podľa § 69a zákona o DPH ba dodania tovaru z tuzemska do iného členského štátu alebo tretieho štátu, ktorý bol nadobudnutý zahraničnou osobou v tuzemsku z iného členského štátu, a zahraničná osoba bola zastúpená daňovým zástupcom podľa § 69aa zákona o DPH,
  5. tovaru v rámci trojstranného obchodu podľa § 45 zákona o DPH, na ktorom sa zahraničná osoba zúčastnila ako prvý odberateľ a osobou povinnou platiť daň je druhý odberateľ.
 • Vo svojom členskom štáte (t.j. v členskom štáte, v ktorom má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo v ktorom sa obvykle zdržiava) uskutočňuje zdaniteľné obchody, pri ktorých vzniká právo na odpočítanie dane. Ak zahraničná osoba vo svojom členskom štáte uskutočňuje zdaniteľné obchody, pri ktorých môže odpočítať daň a  zároveň zdaniteľné obchody, pri ktorých nemôže odpočítať daň, má nárok na vrátenie pomernej výšky dane, ktorú vypočíta podľa pravidiel platných vo svojom členskom štáte.
 • Je daň odpočítateľná v SR podľa § 49 zákona o DPH. 

Nárok na vrátenie má aj žiadateľ, ktorý je identifikovaný pre uplatňovanie osobitnej úpravy podľa § 68c zákona o DPH v tuzemsku alebo osobitnej úpravy podľa ustanovení zákona platného v inom členskom štáte zodpovedajúcich § 68b alebo § 68c zákona o DPH, a to z nakúpených tovarov a služieb, ktoré súvisia s dodaním tovarov a služieb uvedených v § 68 ods. 1 písm. b) a c) zákona o DPH; splnenie podmienky podľa § 55a ods. 2 písm. c) sa nevyžaduje.

Kedy zahraničnej osobe z iného členského štátu nevzniká nárok na vrátenie dane

 • Ak daň nie je odpočítateľná v SR podľa § 49 zákona o DPH. Podľa § 49 ods. 7 zákona o DPH nie je možné odpočítať daň pri kúpe tovarov a služieb na účely pohostenia a zábavy a pri prechodných položkách podľa § 22 ods. 3 zákona o DPH.
 • Ak dodávateľ neuplatnil daň v súlade so zákonom o DPH.
 • Ak bola uplatnená daň pri tovare, ktorý je alebo môže byť oslobodený od dane podľa § 43 alebo § 47 ods. 2 zákona o DPH.
 • Ak zahraničná osoba podľa zákona platného v inom členskom štáte uplatňuje osobitnú úpravu zodpovedajúcu ustanoveniam podľa § 65 zákona o DPH, nemá nárok na vrátenie dane pri tovaroch a službách obstaraných na účel uskutočnenia cesty. 

Podanie žiadosti o vrátenie dane

Obdobie na podanie žiadosti a minimálna výška žiadanej dane

Žiadosť o vrátenie dane sa podáva za obdobie najviac jedného kalendárneho roka a žiadaná suma dane musí byť najmenej 50 eur. Žiadosť o vrátenie dane sa môže podať aj za obdobie kratšie ako jeden kalendárny rok, ale nie kratšie ako tri kalendárne mesiace a žiadaná suma dane musí byť najmenej 400 eur. Vrátenie dane sa môže vzťahovať na obdobie kratšie ako tri kalendárne mesiace, ak toto obdobie predstavuje zvyšok kalendárneho roka a žiadaná suma musí byť najmenej 50 eur (§ 55c ods. 1 zákona o DPH). 

Žiadateľ môže za presne to isté obdobie vrátenia dane podať len jednu žiadosť o vrátenie dane. Žiadosť môže byť podaná za obdobie najviac jedného kalendárneho roka, ale aj za obdobie kratšie ako jeden kalendárny rok - minimálne však tri kalendárne mesiace (resp. menej ako tri kalendárne mesiace, ak ide o zvyšok kalendárneho roka) a obdobia sa môžu prekrývať. Napr. žiadateľ môže podať žiadosti o vrátenie dane za obdobie 1-4/2022, za obdobie 3-9/2022 a za obdobie 1-12/2022 (za predpokladu, že faktúry a dovozné doklady sa v jednotlivých žiadostiach neopakujú). 

Výnimka:

V prípade, ak dôvodom na podanie viacerých žiadostí o vrátenie dane za to isté obdobie vrátenia dane je skutočnosť, že objem elektronicky predkladaných kópií dokladov k žiadosti o vrátenie dane (ktoré sú vyžadované podľa § 55b ods. 5 zákona o DPH) presiahol 5 MB, v tomto prípade finančná správa akceptuje aj viacero podaných žiadostí za to isté obdobie vrátenia dane. 

Termín na podanie žiadosti

Žiadosť o vrátenie dane sa podáva najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka, ktorý nasleduje po období, za ktoré sa uplatňuje nárok na vrátenie dane.

Spôsob podania žiadosti

Žiadosť o vrátenie dane sa podáva v elektronickej forme prostredníctvom elektronického portálu svojho členského štátu. Príslušný orgán členského štátu žiadateľa elektronicky odošle žiadosť o vrátenie dane Daňovému úradu Bratislava.

Obsah žiadosti o vrátenie dane

Náležitosti žiadosti

Žiadosť o vrátenie dane musí obsahovať údaje uvedené v § 55b ods. 2 zákona o DPH:

 1. priezvisko a meno alebo názov žiadateľa (zahraničnej osoby) a adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo miesta, kde sa obvykle zdržiava,
 2. elektronickú adresu žiadateľa,
 3. opis podnikateľskej činnosti žiadateľa, pre ktorú tovar a služby nadobudol, uvedením  zodpovedajúceho číselného kódu podľa osobitného predpisu, ktorým je Nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 z 9. októbra 1990 o štatistickej klasifikácii ekonomických činností v Európskom spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4) v platnom znení,
 4. obdobie podľa § 55c ods. 1 zákona o DPH, na ktoré sa žiadosť vzťahuje,
 5. vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienku podľa § 55a ods. 2 písm. c) zákona o DPH, t.j. že v období, za ktoré podáva žiadosť o vrátenie dane, nedodal tovar ani službu v tuzemsku s výnimkami uvedenými v tomto ustanovení,
 6. identifikačné číslo pre daň žiadateľa alebo jeho daňové registračné číslo pridelené v inom členskom štáte,
 7. údaje o bankovom účte žiadateľa vrátane medzinárodného bankového čísla účtu (IBAN) a medzinárodného kódu banky (BIC),
 8. bližšie určujúci kód podľa osobitného predpisu (Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 79/2012 z  31. januára 2012, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania niektorých ustanovení nariadenia Rady (EÚ) č. 904/2010 o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty.

Okrem vyššie uvedených náležitostí musí žiadosť o vrátenie dane podľa § 55b ods. 3 zákona o DPH obsahovať údaje z každej faktúry o dodaní tovaru alebo služby a z každého dovozného dokladu, z ktorých žiadateľ žiada vrátenie dane, a to:

 1. priezvisko a meno alebo názov dodávateľa a adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo miesta, kde sa obvykle zdržiava,
 2. identifikačné číslo pre daň dodávateľa pridelené v tuzemsku okrem dovozu tovaru,
 3. dátum vyhotovenia faktúry, číslo faktúry a dátum a číslo dovozného dokladu,
 4. základ dane a sumu dane z pridanej hodnoty v eurách,
 5. výšku odpočítateľnej dane podľa § 55a ods. 3 a 4 zákona o DPH,
 6. v prípade potreby pomernú výšku odpočítateľnej dane podľa § 55a ods. 3 zákona o DPH vyjadrenú v percentách,
 7. číselný kód podľa § 55b ods. 4 zákona o DPH, ktorý prislúcha nadobudnutému tovaru a službe, a pri použití číselného kódu 10 druh nadobudnutého tovaru a služby.

Z dôvodu zjednotenia a zjednodušenia postupov v oblasti vrátenia dane v rámci členských štátov boli prijaté nasledovné číselné kódy, ktorými sa vyjadruje druh nadobudnutého tovaru a služieb (§ 55b ods. 4 zákona o DPH):

 1. pohonná látka – číselný kód 1,
 2. nájom dopravných prostriedkov – číselný kód 2,
 3. výdavky týkajúce sa dopravných prostriedkov s výnimkou tých, ktoré súvisia s tovarom a službami podľa písmen a) a b) – číselný kód 3,
 4. poplatky za užívanie ciest a diaľnic – číselný kód 4,
 5. cestovné náklady týkajúce sa osobnej dopravy – číselný kód 5,
 6. ubytovacie služby – číselný kód 6,
 7. jedlá, nápoje a reštauračné služby – číselný kód 7,
 8. vstupné na veľtrhy a výstavy – číselný kód 8,
 9. výdavky na luxusné predmety, pohostenie, zábavu a reprezentáciu – číselný kód 9,
 10. iné tovary a služby ako sú uvedené v písmenách a) až i) – číselný kód 10 (v prípade číselného kódu 10 je potrebné uviesť druh tovaru a služby).

Pri číselnom kóde 9 je potrebné v žiadosti uvádzať aj bližšie určujúci kód, pretože v SR je pri číselnom kóde 9 obmedzené právo na odpočítanie dane vyplývajúce z § 49 ods. 7 zákona o DPH pri kúpe tovarov a služieb na účely pohostenia a zábavy. Bližšie určujúcimi kódmi ku kódu 9 sú:

9.1. Nákup alkoholu

9.2. Nákup tabakových výrobkov

9.3. Výdavky na recepcie a reprezentáciu

9.3.1. Na reklamné účely

9.3.2. Nie na reklamné účely

9.4. Výdavky na rekreačné plavidlá

9.5. Výdavky na umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti

9.6. Výdavky na luxusné predmety, zábavu a reprezentáciu

9.7. Výdavky na luxusné predmety, zábavu a reprezentáciu, ktoré nie sú uvedené v položkách 9.1., 9.2. a 9.3..

Údaje v žiadosti o vrátenie dane uvádza žiadateľ o vrátenie dane v slovenskom jazyku alebo anglickom jazyku.

Faktúry zahrňované do žiadosti

Žiadosť o vrátenie dane podľa § 55c ods. 2 zákona o DPH sa vzťahuje na:

 • kúpu tovarov a služieb, ktoré boli fakturované počas obdobia, na ktoré sa žiadosť o vrátenie dane vzťahuje, ak daňová povinnosť vznikla pred vyhotovením faktúry alebo v čase vyhotovenia faktúry, alebo v súvislosti s ktorými daňová povinnosť vznikla počas obdobia, na ktoré sa žiadosť o vrátenie dane vzťahuje, ak kúpa bola fakturovaná pred vznikom daňovej povinnosti,
 • dovoz tovaru, ktorý sa uskutočnil počas obdobia, na ktoré sa žiadosť o vrátenie dane vzťahuje.

Vrátenie dane zo „zabudnutých faktúr“

Podľa § 55c ods. 3 zákona o DPH sa žiadosť o vrátenie dane môže vzťahovať aj na faktúry alebo dovozné doklady, ktoré nie sú zahrnuté do predchádzajúcich žiadostí o vrátenie dane a týkajú sa transakcií, ktoré sa uskutočnili počas obdobia príslušného kalendárneho roka. Toto ustanovenie sa vzťahuje na tých žiadateľov o vrátenie dane, ktorí podávajú žiadosti o vrátenie dane za obdobia kratšie ako kalendárny rok a umožňuje žiadateľom o vrátenie dane do žiadosti za príslušné obdobia zahrnúť aj tzv. zabudnuté faktúry. Napr. do žiadosti o vrátenie dane podanej za IV. štvrťrok 2020 je možné zahrnúť aj faktúry príp. dovozné doklady z I., II. alebo III. štvrťroka 2020. 

Prikladanie kópií dokladov k žiadosti

Podľa § 55b ods. 5 zákona o DPH, ak je základ dane vo faktúre alebo dovoznom doklade 1000 eur a viac alebo vo faktúre o kúpe pohonných látok 250 eur a viac, žiadateľ je povinný spolu so žiadosťou o vrátenie dane elektronickými prostriedkami predložiť kópiu faktúry alebo dovozného dokladu.   

Ak celkový objem dát priložených k žiadosti o vrátenie dane presiahne po kompresii 5 MB, bolo členskými štátmi dohodnuté, že hraničný limit na objem zasielaných dát je 5 MB na jeden členský štát na jedno obdobie. Preto je možné, aby žiadateľ priložil k žiadosti len faktúry s najvyššou sumou dane do hraničného limitu 5 MB. Ak žiadateľ priloží len faktúry s najvyššou sumou dane do hraničného limitu 5 MB, Daňový úrad Bratislava požiada o dodatočné informácie a vyžiada si chýbajúce doklady od žiadateľa.

Ak celkový objem  dát, ktoré sa vyžadujú, presiahol po kompresii 5 MB, môže žiadateľ  podať viacero žiadostí o vrátenie dane za to isté obdobie. 

Nárok na vrátenie pomernej výšky dane a oprava odpočítateľnej dane

Ak žiadateľ vo svojom členskom štáte uskutočňuje zdaniteľné obchody, pri ktorých môže odpočítať daň a  zároveň zdaniteľné obchody, pri ktorých nemôže odpočítať daň, má nárok na vrátenie pomernej výšky dane, ktorú vypočíta podľa pravidiel platných vo svojom členskom štáte.

Ak žiadateľ po podaní žiadosti o vrátenie dane (v ktorej žiadal o vrátenie pomernej výšky dane) upraví odpočítateľnú časť dane podľa zákona platného vo svojom  členskom štáte, je žiadateľ povinný opraviť sumu dane, o ktorej vrátenie žiadal, alebo sumu dane, ktorá sa mu už vrátila (§ 55c ods. 4 zákona o DPH).  Opravu odpočítateľnej dane žiadateľ vykoná v žiadosti o vrátenie dane podanej za nasledujúce obdobie a ak sa žiadosť o vrátenie dane za nasledujúci kalendárny rok nepodáva, potom opravu dane vykoná v samostatnom vyhlásení podanom prostredníctvom elektronického portálu svojho členského štátu (§ 55c ods. 5 zákona o DPH).

Oprava údajov v žiadosti

Elektronický systém vrátenia dane umožňuje okrem prijímania žiadostí o vrátenie dane prijímanie aj tzv. nových verzií žiadostí o vrátenie dane. Nová verzia žiadosti sa vytvára vždy z poslednej existujúcej verzie žiadosti o vrátenie dane. V novej verzii žiadosti o vrátenie dane je možné vykonávať len určité opravy (napr. oprava nesprávneho NACE kódu, adresy dodávateľa, doplnenie subkódu), nie je možné rušiť alebo pridávať ďalšie nákupy tovarov a služieb. 

Zníženie základu dane a dane po podaní žiadosti o vrátenie dane

Žiadateľ z iného členského štátu je povinný vrátiť sumu dane, o vrátenie ktorej žiadal, ak sa po podaní žiadosti o vrátenie dane zníži základ dane a daň (zníženie ceny plnenia) za dodanie tovaru alebo služby. Vrátenie dane z dôvodu zníženia základu dane a dane žiadateľ vykoná v žiadosti o vrátenie dane podanej za obdobie, v ktorom sa vyhotovil doklad o oprave základu dane a dane. V prípade, že žiadateľ za obdobie kalendárneho roka, v ktorom bol vyhotovený doklad o oprave základu dane a dane nepodáva žiadosť o vrátenie dane, potom je povinný oznámiť elektronickými prostriedkami Daňovému úradu Bratislava najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka, ktorý nasleduje po kalendárnom roku, v ktorom bol vyhotovený doklad o oprave základu dane a dane, že dostal doklad o oprave základu dane a dane. Žiadateľ je povinný spolu s oznámením predložiť elektronickými prostriedkami aj doklad o oprave základu dane a dane. Následne Daňový úrad Bratislava na základe oznámenie žiadateľovi oznámi rozhodnutie o vrátení vrátenej dane. Žiadateľ má povinnosť vrátiť daň do 30 dní od oznámenia rozhodnutia. Rozhodnutie daňového úradu o vrátení vrátenej dane sa považuje za oznámené dňom odoslania dátovej správy na elektronickú adresu uvedenú v žiadosti o vrátenie dane.

Zastupovanie zahraničnej osoby pri vrátení dane

Zahraničná osoba z iného členského štátu môže sama požiadať o vrátenie dane alebo sa môže dať zastúpiť zástupcom. Ak zahraničná osoba splnomocní na konanie o vrátení dane zástupcu, žiadosť o vrátenie dane vyplní zástupca a v časti „zástupca“ uvedie svoje identifikačné údaje. Plnomocenstvo je potrebné  predložiť Daňovému úradu Bratislava v zmysle § 9 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok).  Ak v súvislosti s podanou žiadosťou o vrátenie dane Daňový úrad Bratislava požaduje ďalšie informácie, koná vo veci vrátenia dane so zástupcom zahraničnej osoby.  

Lehoty na vybavovanie žiadosti

Potvrdenie prijatia žiadosti

Keď žiadateľ podá žiadosť o vrátenie dane v elektronickej forme prostredníctvom elektronického portálu svojho členského štátu, členský štát žiadateľa elektronicky odošle žiadosť o vrátenie dane do SR - Daňovému úradu Bratislava s potvrdením, že zahraničná osoba, ktorá žiada o vrátenie dane, je zdaniteľnou osobou na účely dane z pridanej hodnoty a že identifikačné alebo registračné číslo, ktoré táto osoba uviedla, je platné na obdobie vrátenia dane.  Daňový úrad Bratislava bezodkladne elektronickými prostriedkami oznámi žiadateľovi dátum prijatia žiadosti o vrátenie dane.

Lehota na rozhodnutie o žiadosti

Daňový úrad Bratislava oznámi žiadateľovi rozhodnutie o žiadosti o vrátenie dane do štyroch mesiacov odo dňa prijatia žiadosti s výnimkou, ak Daňový úrad Bratislava žiada dodatočné informácie resp. ďalšie dodatočné informácie. Ak Daňový úrad Bratislava žiada dodatočné informácie resp. ďalšie dodatočné informácie, lehoty na oznámenie rozhodnutia o žiadosti o vrátenie dane sa posúvajú (maximálne na osem mesiacov odo dňa prijatia žiadosti). Uvedené lehoty upravuje § 55d zákona o DPH.  

Rozhodnutie sa považuje za oznámené dňom odoslania dátovej správy na elektronickú adresu (e-mailovú adresu) uvedenú v žiadosti o vrátenie dane a týmto dňom začínajú plynúť ďalšie lehoty – napr. lehota na vrátenie dane, na odvolanie.

Ak Daňový úrad Bratislava rozhodne o vrátení dane, vráti daň najneskôr do desiatich pracovných dní od uplynutia lehoty na oznámenie rozhodnutia o žiadosti o vrátenie dane, avšak len v prípade, ak daň nemožno použiť podľa § 79 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. Daňový úrad Bratislava vráti daň na účet vedený v banke v SR alebo na základe žiadosti žiadateľa na účet vedený v zahraničnej banke v inom členskom štáte (pri vrátení dane na účet vedený v zahraničnej banke v inom členskom štáte sa od sumy dane odpočítajú bankové poplatky za prevod peňažných prostriedkov). 

Odvolanie po zamietnutí žiadosti o vrátenie dane

Ak Daňový úrad Bratislava rozhodne o žiadosti o vrátenie dane tak, že zamieta žiadosť o vrátenie celej dane alebo časti dane, rozhodnutie musí obsahovať odôvodnenie. Proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti o vrátenie celej dane alebo časti dane sa môže žiadateľ odvolať podľa § 72 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok), t.j. písomne alebo ústne do zápisnice u správcu dane v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, proti ktorému odvolanie smeruje. 

Legislatíva


Mohlo by Vás zaujímať