Preskočiť na hlavný obsah

Kúpa a predaj ojazdeného auta platiteľom, ktorý nie je obchodníkom s ojazdenými autami, v rámci ES

Táto špecifická časť sa zaoberá kúpou a predajom ojazdených dopravných prostriedkov, platiteľom dane, ktorý nie je obchodníkom s ojazdenými autami. Tieto informácie sa nevzťahujú na nákup a predaj nového dopravného prostriedku definovaného v § 11 ods. 12 zákona o DPH.

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Čo sa rozumie ojazdeným dopravným prostriedkom

Pojem "ojazdený dopravný prostriedok" (ďalej len ojazdené auto) nie je zákonom o DPH definovaný. V praxi sa často tento pojem používa a myslí sa tým auto, ktoré nespĺňa kritériá nového dopravného prostriedku uvedené v § 11 ods. 11 a 12 zákona o DPH, t.j. ojazdeným autom je pozemné motorové vozidlo so zdvihovým objemom motora viac ako 48 cm3 alebo s výkonom väčším ako 7,2 kW, ktoré je určené na prepravu osôb a nákladov a má najazdených viac ako 6 000 km a v čase jeho kúpy uplynulo viac ako šesť mesiacov od jeho prvého uvedenia do prevádzky (musia byť splnené obidve podmienky súčasne).

Kúpa ojazdeného auta v rámci ES a daňový režim (uplatnenie dane a nárok na odpočet dane)

 1. ak platiteľ, ktorý nie je obchodníkom s ojazdenými autami, kúpi ojazdené auto z iného členského štátu od platiteľa z iného členského štátu, ktorý predá ojazdené auto v režime oslobodeného dodania v rámci Spoločenstva v zmysle čl. 138 smernice Rady 2006/112/ES (obdoba § 43 zákona o DPH platného v SR), potom kupujúci má nadobudnutie auta v tuzemsku v zmysle § 11 zákona o DPH, pri ktorom je povinný platiť daň podľa § 69 ods. 6 zákona o DPH. Daňová povinnosť vzniká podľa § 20 ods. 1 zákona o DPH. Zároveň platiteľ dane má nárok na odpočítanie dane v rozsahu a za podmienok uvedených v § 49 až § 51 zákona o DPH.

  Príklad

  Platiteľ kúpil dňa 04.05.2023 od českého platiteľa z ČR ojazdené auto, ktoré si v ten istý deň prepravil z ČR do SR. Ojazdené auto mu bolo predané s oslobodením od dane v súlade s čl. 138 smernice Rady 2006/112/ES v cene 10 000 eur. Predávajúci vyhotovil faktúru za predaj auta dňa 10.05.2023.

  Riešenie: Platiteľovi vznikla daňová povinnosť z nadobudnutého auta dňa 10.05.2023 vo výške 2 000 eur. V daňovom priznaní uvádza základ dane vo výške 10 000 eur do riadku 7 a vypočítanú daň vo výške 2 000 eur do riadku 8.

 2. ak platiteľ, ktorý nie je obchodníkom s ojazdenými autami, kúpi ojazdené auto z iného členského štátu od platiteľa z iného členského štátu, ktorý predá ojazdené auto v režime osobitnej úpravy uplatňovania dane v zmysle čl. 313 smernice Rady 2006/112/ES (obdoba § 66 zákona o DPH platného v SR), potom kupujúci nemá nadobudnutie auta v tuzemsku podľa § 11 zákona o DPH a nevzniká mu povinnosť platiť daň. Vzhľadom k tomu, že kupujúcemu nevzniká daňová povinnosť, nemá možnosť ani si odpočítať daň,
 3. ak platiteľ, ktorý nie je obchodníkom s ojazdenými autami, kúpi ojazdené auto z iného členského štátu od platiteľa z iného členského štátu, ktorý predá ojazdené auto v režime oslobodeného dodania v zmysle čl. 136 smernice Rady 2006/112/ES (obdoba § 42 zákona o DPH platného v SR), potom kupujúci síce má nadobudnutie auta v tuzemsku podľa § 11 zákona o DPH, avšak podľa § 44 písm. a) zákona o DPH je toto nadobudnutie auta oslobodené od dane a nevzniká mu povinnosť platiť daň. Vzhľadom k tomu, že kupujúci neuplatňuje daň pri nadobudnutí tohto auta, nemá možnosť ani si odpočítať daň,
 4. ak platiteľ, ktorý nie je obchodníkom s ojazdenými autami, kúpi ojazdené auto z iného členského štátu od osoby, ktorá nie je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte (neplatiteľa), potom kupujúci nemá nadobudnutie auta v tuzemsku podľa § 11 zákona o DPH a nevzniká mu povinnosť platiť daň. Vzhľadom k tomu, že kupujúcemu nevzniká daňová povinnosť, nemá možnosť ani si odpočítať daň,
 5. ak platiteľ, ktorý nie je obchodníkom s ojazdenými autami, kúpi ojazdené auto v tuzemsku od iného platiteľa DPH, ktorý pri predaji v súlade so zákonom o DPH uplatnil k cene ojazdeného auta daň, potom kupujúci má nárok na odpočítanie dane v rozsahu a za podmienok uvedených v § 49 až § 51 zákona o DPH,
 6. ak platiteľ, ktorý nie je obchodníkom s ojazdenými autami, kúpi ojazdené auto v tuzemsku od iného platiteľa DPH, ktorý pri predaji v súlade so zákonom o DPH uplatnil oslobodenie od dane podľa § 42  zákona o DPH, potom kupujúci nemá možnosť odpočítať si daň,
 7. ak platiteľ, ktorý nie je obchodníkom s ojazdenými autami, kúpi ojazdené auto v tuzemsku od iného platiteľa DPH, ktorý pri predaji v súlade so zákonom o DPH uplatnil oslobodenie od dane podľa § 85i ods. 2 zákona o DPH, potom kupujúci nemá možnosť odpočítať si daň,
 8. ak platiteľ, ktorý nie je obchodníkom s ojazdenými autami, kúpi ojazdené auto v tuzemsku od iného platiteľa DPH, ktorý je obchodníkom s použitým tovarom, ktorý pri predaji ojazdeného auta použil osobitnú úpravu uplatňovania dane v zmysle § 66 zákona o DPH, potom kupujúci nemá možnosť odpočítať si daň (na faktúre od obchodníka nesmie byť daň ani uvedená),
 9. ak platiteľ, ktorý nie je obchodníkom s ojazdenými autami, kúpi ojazdené auto v tuzemsku od neplatiteľa (od osoby, ktorá nie je registrovaná k DPH alebo osoby, ktorá je registrovaná k DPH podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH), ktorý predal ojazdené auto bez DPH (neplatiteľ pri predaji nemôže k cene uplatňovať DPH), potom kupujúci ani nemá možnosť odpočítať si daň.

Predaj ojazdeného auta v rámci ES a daňový režim (uplatnenie dane)

V prípade, že platiteľ, ktorý nie je predajcom ojazdených áut, predá ojazdené auto, ktoré mal zaradené v obchodnom majetku ako dlhodobý hmotný majetok (tzv. "firemné auto"), postupuje pri uplatňovaní dane v závislosti od toho, v akom daňovom režime ojazdené auto kúpil a na aké účely ho používal.

Predaj auta, pri ktorom bol nárok na odpočítanie dane – ide o prípady uvedené v časti Kúpa ojazdeného auta v rámci ES a daňový režim č. 1. a 5.

Ak platiteľ, ktorý nie je obchodníkom s ojazdenými autami, používal ojazdené auto na uskutočňovanie zdaniteľných plnení, pri ktorých mal nárok na odpočet dane podľa § 49 zákona o DPH, a toto auto predá:

 1. kupujúcemu z iného členského štátu, ktorý poskytol predávajúcemu svoje IČ DPH pridelené v inom členskom štáte, potom predaj je od dane oslobodený pri splnení podmienok uvedených v § 43 zákona o DPH a k cene neuplatňuje daň,
 2. kupujúcemu z iného členského štátu, ktorý neposkytol predávajúcemu IČ DPH, potom predávajúci uplatní k cene daň, ktorú je povinný platiť podľa § 69 ods.1 zákona o DPH,
 3. kupujúcemu v SR, potom predávajúci uplatní k cene daň, ktorú je povinný platiť podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH.

Predaj auta, pri ktorom nebol nárok na odpočítanie dane v zmysle § 49 ods. 3 zákona o DPH

Ak platiteľ, ktorý nie je obchodníkom s ojazdenými autami, používal ojazdené auto výlučne na činnosti oslobodené od dane podľa § 28 až § 41 zákona o DPH bez možnosti odpočítania dane podľa § 49 ods. 3 zákona o DPH, potom pri predaji tohto auta postupuje nasledovne:

 1. uplatní oslobodenie od dane podľa § 42 zákona o DPH, ak pri dodanom ojazdenom aute nie je možnosť úpravy odpočítanej dane podľa § 54 vzťahujúcej sa na dodané auto, bez ohľadu na skutočnosť, komu je auto predané,
 2. uplatní oslobodenie od dane pri splnení podmienok § 43 zákona o DPH, ak kupujúci je z iného členského štátu, ktorý poskytol predávajúcemu svoje IČ DPH pridelené v inom členskom štáte a ak  pri dodanom ojazdenom aute je možnosť úpravy odpočítanej dane podľa § 54 zákona o DPH vzťahujúcej sa na dodané auto,
 3. uplatní k cene daň, ak  pri dodanom ojazdenom aute je možnosť úpravy odpočítanej dane podľa § 54 zákona o DPH vzťahujúcej sa na dodané auto a kupujúci nie je osoba uvedená vo vyššie uvedenom bode 2).

Predaj auta, pri ktorom nebol nárok na odpočítanie dane podľa § 49 ods. 7 písm. a) zákona o DPH účinného do 31.12.2009

Ak platiteľ, ktorý nie je obchodníkom s ojazdenými autami, predáva osobné ojazdené auto, pri kúpe ktorého nemal nárok na odpočítanie dane v zmysle § 49 ods. 7 písm. a) zákona o DPH v znení účinnom do 31.12.2009, potom pri jeho predaji uplatní oslobodenie od dane podľa § 85i ods. 2 zákona o DPH bez ohľadu na skutočnosť, komu je osobné auto predané.

Predaj auta, pri ktorom platiteľ nemal  nárok na odpočítanie dane, z dôvodu, že pri jeho nadobudnutí (do 31.12.2009) dodávateľ voči nemu uplatnil oslobodenie od dane podľa § 42 (z titulu, že sa jednalo o predaj auta, pri ktorom nebol nárok na  odpočítanie dane v zmysle § 49 ods. 7 písm. a) zákona o DPH v znení účinnom do 31.12.2009), alebo podľa § 85i ods. 2 zákona o DPH

Ak platiteľ, ktorý nie je obchodníkom s ojazdenými autami, kúpil ojazdené auto v tuzemsku od iného platiteľa DPH, ktorý pri predaji v súlade so zákonom uplatnil oslobodenie od dane podľa § 42 (z dôvodu, že  pri jeho nadobudnutí nemal nárok na odpočítanie dane v zmysle § 49 ods. 7 písm. a) zákona o DPH v znení účinnom do 31.12.2009) alebo podľa § 85i ods. 2 zákona o DPH, potom pri jeho predaji postupuje primerane podľa § 85i ods. 2 zákona o DPH a uplatní oslobodenie od dane.

Predaj auta, pri ktorom nebol nárok na odpočítanie dane, pretože bolo dodané oslobodené od dane  v zmysle čl. 136 smernice Rady 2006/112/ES alebo v zmysle § 42 zákona o DPH - ide o prípady uvedené v časti Kúpa ojazdeného auta v rámci ES a daňový režim č. 3. a 6.

Ak platiteľ, ktorý nie je obchodníkom s ojazdenými autami, kúpi ojazdené auto z iného členského štátu od platiteľa z iného členského štátu, ktorý predá ojazdené auto oslobodené od dane v zmysle čl. 136 smernice Rady 2006/112/ES alebo kúpi ojazdené auto od platiteľa, ktorý ho predal oslobodené od dane v zmysle § 42 zákona o DPH, potom pri jeho predaji postupuje spôsobom ako je vyššie uvedené v časti Predaj auta, pri ktorom bol nárok na odpočítanie dane č. 1 až 3.

Predaj auta, pri ktorom nebol nárok na odpočítanie dane, pretože dodávateľ pri predaji uplatnil osobitnú úpravu dane podľa § 66 zákona o DPH (prípady uvedené v časti Kúpa ojazdeného auta v rámci ES a daňový režim č. 2. a 8.)

Ak platiteľ, ktorý nie je obchodníkom s ojazdenými autami, predáva ojazdené auto, pri kúpe ktorého nemal nárok na odpočítanie dane, pretože dodávateľ použil osobitnú úpravu dane podľa § 66 zákona o DPH alebo auto bolo kúpené spôsobom uvedeným v časti Kúpa ojazdeného auta v rámci ES a daňový režim č. 3, potom pri jeho predaji postupuje spôsobom ako je vyššie uvedené v časti Predaj auta, pri ktorom bol nárok na odpočítanie dane č.1 až 3.

Predaj auta, pri ktorom nebol nárok na odpočítanie dane, pretože bolo kúpené od neplatiteľa (prípady uvedené v časti Kúpa ojazdeného auta v rámci ES a daňový režim č. 4. a 9).

Ak platiteľ, ktorý nie je obchodníkom s ojazdenými autami, predáva ojazdené auto, pri kúpe ktorého nemal nárok na odpočítanie dane, keďže ho kúpil od neplatiteľa, ktorý nemôže k cene uplatňovať daň, potom pri jeho predaji postupuje spôsobom ako je vyššie uvedené v časti Predaj auta, pri ktorom bol nárok na odpočítanie dane č. 1 až 3.

Mohlo by Vás zaujímať